EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Панченко, А. В. Пересипкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.91

УДК: 657.6:336

О. М. Панченко, А. В. Пересипкіна

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті наведено досліджено проблему побудови ефективної системи оцінки кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства, яка б дозволила передбачати можливість отримання кредиту від фінансової установи. У статті обґрунтовано доцільність здійснення оцінки кредитоспроможності підприємства як елемента системи внутрішнього контролю. При здійсненні операційної діяльності та при реалізації інвестиційних проектів у підприємства може виникнути потреба у залученні зовнішнього фінансування у вигляді кредиту. Для цього підприємство повинно мати достатньо високу кредитоспроможність. Перед наданням кредиту фінансова установа проводить оцінку кредитоспроможності потенційного позичальника, з метою отримати впевнення, що виданий кредит та відсотки будуть поверненні позичальником у визначений термін. Висока кредитоспроможність підприємства виражається в можливості отримати ним кредит та вчасно його обслуговувати. У разі низької кредитоспроможності фінансова установа може відмовити у наданні кредиту. Зважаючи на це підприємству доцільно періодично проводити самодіагностику своїй кредитоспроможності з урахуванням критеріїв, які враховують фінансові установи при прийнятті рішення щодо доцільності надання кредиту. Для розв’язання цього завдання у статті запропоновано методичні підходи до оцінки кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства, яка включає три етапи. Охарактеризовано кожний з етапів оцінки кредитоспроможності, надано інформаційну базу та основні економічні показники для оцінки фінансового стану позичальника. Запропонована методика оцінки якісних параметрів позичальника, яка дозволяє визначити репутацію, досвід, кредитну історію та інше. Методика оцінки якісних параметрів позичальника дозволяє визначити, до якого класу позичальника на даний час відноситься підприємство. Це дозволяє ідентифікувати існуючи кредитні ризики підприємства та розробити заходи з ефективного управління ними.

Ключові слова: кредит; кредитоспроможність; фінансовий стан; репутація; ризики.

Література

1. Галасюк В. В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. – 2009. – № 2. – С. 39.
2. Гмиря В. П. Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів / В. П. Гмиря // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4074
3. Гудзь О.Є. Управління кредитоспроможністю підприємства: теоретичні та практичні аспекти / П. А. Стецюк, О. Є. Гудзь // Облік і фінанси. - 2014. - № 3. - С. 110-116.
4. Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.
5. Ковальчук Н. О. Удосконалення методик оцінки рівня кредитоспроможності вітчизняних підприємств / Н. О. Ковальчук, М. О. Паскар // Науковий вісник Херсонського державного университуту. – 2015. – № 11. – С. 91-94.
6. Островська Н.Л. Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні / Н.Л. Островська // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – № 20. – С. 132–141.
7. Свириденко А.Ю. Особливості оцінки кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні / А.Ю. Свириденко, С.І. Ходакевич // Економіка і суспільство. – 2016. – №5. – С. 391 – 395.

Olga Panchenko, Anna Peresypkina

ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS IN THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the problem of building an effective system of credit assessment in the system of internal control of an enterprise, which would allow to provide for the possibility of obtaining a loan from a financial institution. The purpose of the article is to develop an effective system for assessing creditworthiness in the system of internal control of an enterprise, which allows business entities to correctly assess the possibility of obtaining, repaying loans and interest for it. The article substantiates the feasibility of carrying out an assessment of the company's creditworthiness as an element of the internal control system. In the course of operational activities and in the implementation of investment projects in an enterprise, there may be a need for attracting external financing in the form of a loan. For this purpose, the company should have sufficiently high creditworthiness. Before granting a loan, a financial institution evaluates the creditworthiness of a potential borrower in order to obtain assurance that the loan and interest will be returned to the borrower within a specified time period. High creditworthiness of the company is expressed in the possibility of obtaining a loan and timely servicing it. In the case of low creditworthiness, a financial institution may refuse to grant a loan. In view of this, it is advisable for the enterprise periodically to self-diagnose its creditworthiness, taking into account the criteria that financial institutions take into account when deciding on the appropriateness of granting a loan. To solve this problem in the article methodical approaches to the assessment of creditworthiness in the system of internal control of the enterprise are proposed, which includes three stages. Each stage of credit assessment has been characterized, the information base and the main economic indicators for assessing the financial condition of the borrower have been provided. The proposed methodology for assessing the qualitative parameters of the borrower, which allows you to determine the reputation, experience, credit history, and so on. The methodology for assessing the qualitative parameters of the borrower allows you to determine to what class the borrower is currently a company. It allows identifying the existing credit risks of the enterprise and developing measures for their effective management.

Keywords: credit; creditworthiness; financial standing; reputation; risks.

References

1. Halasiuk V.V. (2009), “Methodology for assessing borrowers' creditworthiness”, Visnyk NBU, vol. 2, p. 39.
2. Hmyria V. P. (2015), “Risk management in bank lending of investment projects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 18 May 2015).
3. Hudz' O.Ye. (2014), “Management of creditworthiness of the enterprise: theoretical and practical aspects”, Oblik i finansy, no. 3, рp. 110-116.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine " On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (Accessed 12 August 2001).
5. Koval'chuk N. O. (2015), “Improving methods for assessing the level of creditworthiness of domestic enterprises”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho unyversytutu, vol. 11, рp. 91-94.
6. Ostrovs'ka N.L. (2012), “Ways to improve the mechanism of monitoring credit risks in investment lending”, Finansy, oblik i audyt, vol. 20, рp. 132-141.
7. Svyrydenko A.Yu. and Khodakevych S.I. (2016), “Features of credit risk assessment in investment lending”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 5, pp. 391-395.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6826

Відомості про авторів

О. М. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Olga Panchenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Zaporozhye National Technical University


А. В. Пересипкіна

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Anna Peresypkina

Master, Department of Accounting and Taxation, Zaporozhye National Technical University

Як цитувати статтю

Панченко О. М., Пересипкіна А. В. Оцінка кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6694 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.91

Panchenko, Olga and Peresypkina, Anna (2018), “Assessment of creditworthiness in the system of internal control of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6694 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.