EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Ярмоліцька, Н. Г. Македон

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.93

УДК: 657.1:658.012

О. В. Ярмоліцька, Н. Г. Македон

ЯКІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

На сьогоднішній день для збереження стійких тенденцій розвитку будівельних підприємств гостро стоїть питання вкладення капітальних інвестицій. З метою залучення зовнішніх інвестицій зростає необхідність формування якісних форм звітності для одночасного задоволення потреб різних користувачів. У науковій статті висвітлено актуальні питання якості обліково-аналітичної інформації щодо капітальних інвестицій у формах звітності. Доведено, що інформація має якість та певні характеристики. Підкреслено, що вся наведена інформація у звітності повинна відповідати якісним характеристикам так, як на її основі будуть прийматися подальші управлінські рішення. Представлено основні типові помилки, що допускаються у формах статистичної звітності щодо капітальних інвестицій різних респондентів. Розкрито внутрішні фактори, що здійснюють вплив на якість обліково-аналітичної інформації. Встановлено мету підвищення якості звітності щодо капітальних інвестицій з метою економічного розвитку будівельних підприємств.
За результатами проведеного дослідження встановлено важливість якості обліково-аналітичної інформації щодо капітальних інвестицій у формах звітності. Запропоновано відображення фінансової та нефінансової інформації про капітальні інвестиції у Звіті з управління.

Ключові слова: капітальні інвестиції; обліково-аналітична інформація; якість; звітність; будівельні підприємства.

Література

1. Економічна статистика. Експрес-випуски. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Бондар М.І. Концепція вдосконалення обліку капітальних інвестицій / М.І.Бондар // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11. – С.230-234.
3. Височан О. Первинний облік капітальних інвестицій. / O. Vysochan, R. Hnatiuk // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 85-87.
4. Гавриловський О. С. Проблемні питання обліку капітальних інвестицій та шляхи їх вирішення / О. С. Гавриловський . – 2012. – № 4 (23). – С. 46-50.
5. Голуб Н. Фінансовий облік капітальних інвестицій. / Н. Голуб, С. Андрущенко // Науковий вісник Таврійського державного агротехнічного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – С. 32-34.
6. Дерій В.А. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва / В. А. Дерій, Т. Г. Камінська // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 258-266.
7. Жук В.М. Стандартизація обліку капіталу в контексті інституційних змін / В.М. Жук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. № 2 (64). 2013. – С. 52-55.
8. Ізмайлов Я.О. Удосконалення обліку капітальних інвестицій еконологічного спрямування на промислових підприємствах / Я.О. Ізмайлов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 19. – С. 327–335.
9. Нестеренко І.В. Актуальні питання обліку та аудиту інвестиційної діяльності підприємства / І.В. Нестеренко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – № 2.– С. 61-68.
10. Семенова С.М. Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту / С.М. Семенова // Водний транспорт. - 2016. - Вип. 1. - С. 108-113.
11. Омецінська І. Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості / І. Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. - Вип. 3. - С. 131-141.
12. Ткач І.В. Звітність з капітальних вкладень енергопостачальних компаній / І.В. Ткач // БІЗНЕСІНФОРМ, № 3. – 2015. – С. 197-203.
13. Перелік типових помилок, що мають місце при складанні форм державних статистичних спостережень. – Електронний ресурс. – Режим доступу: www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/errors.pdf.
14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.09.1999 р.№ 996-XIV (нова редакція). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

O. V. Yarmolitska, N. G. Makedon

QUALITY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION ABOUT CAPITAL INVESTMENTS IN THE FORM OF REPORTS OF BUILDING ENTERPRISES

Summary

To date, to maintain sustainable development trends building enterprises the issue of investing capital investment. In order to attract foreign investтеnt is growing necessity of formation of qualitative forms of reporting to simultaneously meet the needs of different users. The scientific article highlights topical issues the quality of accounting and analytical information on capital investment in reporting forms. It is proved that the information has quality and certain characteristics. It is underlined that all the above information is in the reporting must meet the quality characteristics as based on it will be made further managerial decisions. The qualitative characteristics of accounting and analytical information on capital investments are: a) reliability, b) relevance, c) forward look, d) comparability, d) availability, e) clarity, is) matching the content of a specific user's request, g) timeliness of provision. Major typical mistakes are allowed in forms of statistical reporting on capital investments of different respondents. The internal factors influencing are revealed the quality of accounting and analytical information. Which include competence of accountants with the accounting of capital investments; organization of accounting of capital investments; software level accounting and reporting on capital investment; quality of normative legal acts regulating the accounting of capital investments; the level of internal control over capital investment; availability of a description of risks and ways to manage them etc.
The purpose of improving the quality of reporting on capital investment is set for the purpose of economic development of construction enterprises.
According to the results of the study, the importance of the quality of accounting and analytical information on capital investments in reporting forms was established. It is proposed to display financial and non-financial information on capital investments in the Management Report.

Keywords: capital investments; accounting and analytical information; quality; reporting; building enterprises.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2017), “Economic statistics. Express issues.”, Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 05 Nov 2018).
2. Bondar, M.I. (2007), “Concept of improvement of accounting of capital investments”, Oblik i finansy APK, vol. 11, pp. С.230-234.
3. Vysochan, O and Hnatiuk, R. (2013), “Primary accounting of capital investments”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 1, pp. 85-87.
4. Havrylovskyi, O. S. (2012), “Problematic issues of capital investment accounting and ways to solve them”, vol.4 (23), pp. 46-50.
5. Holub, N. and Andrushchenko, S. (2016), “Financial accounting of capital investments”, Naukovyi visnyk Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», pp. 23-24.
6. Derii, V.A. and Kaminska, T.H. (2015), “Accounting and analysis of capital investments to ensure the development of the production process”, Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 258-266.
7. Zhuk, V.M. (2013), “Standardization of capital accounting in the context of institutional change”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (64), pp. 52-55.
8. Izmailov, Ya.O. (2008), “Improvement of accounting of capital investments in the ecological direction at industrial enterprises”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky : zb. nauk. pr. DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana», vol. 19, pp. 327–335.
9. Nesterenko, I.V. (2011), “Topical issues of accounting and audit of investment activity of the enterprise”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2, pp. 61-68.
10. Semenova, S.M. (2016), “Analytical account in the management of capital investments in water transport enterprises”, Vodnyi transport, vol.1, pp. 108-113.
11. Ometsinska, I. (2016), “Accounting information: economic essence and quality criteria”, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 131-141.
12. Tkach, I.V. (2015), “Reporting on capital investments of energy supply companies”, BIZNESINFORM, vol.3, pp. 197-203.
13. State Statistics Service of Ukraine (2018), “A list of typical mistakes in the form of state statistical surveys, Кyiv”, Ukraine, available at: www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/errors.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 05 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6269

Відомості про авторів

О. В. Ярмоліцька

к. е. н, доцент кафедри обліку і оподаткування,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

O. V. Yarmolitska

PhD, associate professor of the Department of accounting and taxation,State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv


Н. Г. Македон

магістр, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

N. G. Makedon

Masters of State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Ярмоліцька О. В., Македон Н. Г. Якість обліково-аналітичної інформації про капітальні інвестиції у формах звітності будівельних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6696 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.93

Yarmolitska, O. V. and Makedon, N. G. (2018), “Quality of accounting and analytical information about capital investments in the form of reports of building enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6696 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.