EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Л. І. Катан, В. В. Острініна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.13

УДК: 336 (075.8)

Л. І. Катан, В. В. Острініна

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація

Безготівкові розрахунки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Формування фінансової екосистеми безготівкових платежів в аграрному секторі України полягає в застосуванні проекту «Cashless economy». Безготівкова економіка – це планомірна відмова від використання готівкових коштів на користь безготівкових розрахунків. В Україні сервіси для безготівкової оплати недостатньо розвинені через надмірну регульованість галузі банківської діяльності, страхів населення, високого рівня тіньової економіки і незацікавленості іноземних компаній в українському ринку. В умовах сьогодення в Україні є проблеми щодо дефіциту терміналів в торгових точках, а в містах зосередження аграрного сектора переважно не існує технологій для здійснення безготівкових розрахунків.
У роботі було розглянуто теоретичні основи безготівкових розрахунків, запропоновано використання стратегії «Cashless economy», метою якої є скорочення обсягу готівки в економіці України та побудовано бізнес-модель формування фінансової екосистеми безготівкових розрахунків в аграрному секторі на основі застосування електронних грошей фермерськими господарствами.

Ключові слова: безготівкова економіка; безготівкові платежі; платіжна інфраструктура; фінансова грамотність; фінансова мотивація; розробка і впровадження нових продуктів; цінова стратегія; електронні гроші; фінансова екосистема.

Література

1. Колодізєв О. М. Гроші і кредит. Підручник. / О. М. Колодізєв. – Київ: Знання, 2010. – 610 с.
2. Ткачук В. О. Маркетинг у банку: Навчальний посібник / В. О. Ткачук. – Тернопіль: Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
3. Національний банк України. Національний банк підтримує консолідацію державної політики у сфері запровадження безготівкових розрахунків в Україні [Електронний ресурс] / Національний банк України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=63016665.
4. Що таке NFC технологія в телефоні? [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://nfc-ukraine.com/article/about-nfc.

L. Katan, V. Ostrinina

FORMATION OF THE FINANCIAL ECOSYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Summary

Cashless payments are payments made by transferring from the payer’s account to the creditor's account in banks without the use of banknotes. The formation of the financial ecosystem of cashless payments in the agrarian sector of Ukraine is the application of the “Cashless economy” project. Cashless economy is systematic refusal of cash in favor of cashless settlements.
Cashless payment services are not sufficiently in Ukraine developed because of the over regulation of the industry, the fears of the population, the level of the shadow economy and the lack of interest of foreign companies in the Ukrainian market. There are problems with the shortage of terminals at retail outlets, and in the cities of concentration of the agrarian sector of Ukraine, there is generally no technology for making cashless payments nowadays in Ukraine.
In order for Ukraine to abandon the mass distribution of cash, to interest entrepreneurs and the population, we need deeper changes in the areas of legislation, security and financial literacy of Ukrainians. Changing consumer habits and motivation for payment in non-cash form has a major impact on project results. The impact on consumer habits is through education and motivation.
The development of cashless economy is beneficial for all participants in monetary relations. Commercial banks can make their own contribution to the financial well-being of the state by developing and implementing new banking products and services that will contribute to the development of cashless payment infrastructure in line with the “Cashless economy” strategy.
The paper examines the theoretical foundations of the cashless economy, explores the strategy of “Cashless economy”, which aims to reduce the amount of cash in the economy of Ukraine, created a business model for the formation of the financial ecosystem of cashless payments in the agrarian sector on the basis of the use of electronic money by the farms.

Keywords: cashless economy; cashless payments; payment infrastructure; financial literacy; financial motivation; new products’ development and implementation; price strategy; electronic money; finance ecosystem.

References

1. Kolodiziev, O.M. (2010), Hroshi i kredyt. Pidruchnyk [Money and credit. Textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Tkachuk, V.O. (2006) Marketynh u banku: Navchal'nyj posibnyk [Marketing at the bank: A manual], Syntez-Polihraf, Ternopil’, Ukraine.
3. The official site of the National Bank of Ukraine (2018), “The National Bank supports consolidation of the state policy in the field of introduction of cashless settlements in Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=63016665 (Accessed 18 August 2018).
4. The official site of the NFC-Ukraine (2013), “What is the NFC technology in the phone?”, available at:https://nfc-ukraine.com/article/about-nfc (Accessed 21 August 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8181

Відомості про авторів

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Katan

Doctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro


В. В. Острініна

магістр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

V. Ostrinina

master's degree, student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

Як цитувати статтю

Катан Л. І., Острініна В. В. Формування фінансової екосистеми безготівкових платежів в аграрному секторі України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6698 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.13

Katan, L. and Ostrinina, V. (2018), “Formation of the financial ecosystem of cashless payments in the agrarian sector of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6698 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.