EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова, Н. М. Рилач

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

УДК: 339.972

Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова, Н. М. Рилач

ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні інституційних важелей міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи у глобальному науково-технологічному просторі. Стверджується, що актуальність питання пошуку нових форм організації бізнесу, галузевої спеціалізації та модернізації економіки в цілому зростає під впливом переосмислення відносної значимості класичних факторів, що визначають збільшення національного добробуту суспільства (а саме природніх ресурсів, динаміки чисельності населення, індустріалізації, географії, клімату, продуктивних сил, законодавства) та супроводжується абсолютизацією ролі інновацій, що визначають конкурентні переваги будь-якої країни. Стверджується, що в умовах глобального науково-технологічного простору тільки активне використання інноваційних технологій виробництва може посилити конкурентні позиції країни на світовому ринку. Отже, національна інноваційна система (НІС) є тим базисом, що забезпечує динамічний розвиток країни.
Визначено, що на розвиток і функціонування НІС безпосередньо впливають соціальні, політичні, культурні та міжнародні чинники, а також стартові умови країни для здійснення інноваційної діяльності, серед яких виділяють три категорії: активи, мережі та культура. До активів належить людський і фінансовий капітал, інститути, що здійснюють дослідження і розробки (ДіР), виробнича база, комунікаційна та фізична інфраструктура, нормативно-правова база, що сприяє розвитку підприємництва, а також бажані для працівників умови життя, які допомагають залучати і утримувати необхідні кадри. Зв’язок між стартовими умовами формування конкурентоспроможної НІС сприяє міждисциплінарним ініціативам, розвитку окремих галузей, зниженню ризиків при спільному проведенні ДіР і розвитку міжнародного співробітництва, що, в свою чергу, досягається шляхом формування ефективної інституційної системи.
Виходячи з того, що інституційні механізми інноваційної діяльності, з одного боку, залежать від її галузевої специфіки (спеціалізація, кооперація, технології), а з іншого – від параметрів НІС та інноваційної політики держави, яка, крім іншого, визначає пріоритети економічного розвитку, інституційне середовище НІС вивчено та синтезовано з огляду блоків науково-технічної, економічної, соціальної та політичної діяльності, задіяних в інноваційному процесі, які в сукупності сприяють посиленню міжнародних конкурентних позицій НІС. Інноваційна активність багато в чому визначаються інституційною структурою країни, тому середовище НІС має як загальні, так і набуває специфічних рис залежно від співвідношення між елементами інноваційних блоків та інститутами. Визначено інституційне забезпечення інноваційного процесу крізь призму дослідження структурних елементів інноваційних блоків, до яких віднесено: креативний блок, або блок створення знань (НДІ, венчурні компанії, бізнес-інкубатори, тощо); блок трансферу технологій (різного роду посередники, в тому числі некомерційні фонди професійної експертизи); блок фінансування (держава, банківські кредити, продаж інновацій, венчурне фінансування); блок виробництва (функціонуючі високотехнологічні підприємства та створення інноваційно активних підприємств в нових галузевих сферах); блок підготовки кадрів, включаючи інноваційних менеджерів (університети, національні інженерні школи).

Ключові слова: інновації; національна інноваційна система; інституційне середовище; міжнародний бізнес; конкурентоспроможність.

Література

1. Acemoglu D. Іnnovatіon network / D. Acemoglu, U. Akcіgіt, W. R. Kerr // Proceedіngs of the Natіonal Academy of Scіences. – 2016. – № 113 (41). – Pр. 11483-11488.
2. Alarcón S. Іs there a vіrtuous cіrcle relatіonshіp between іnnovatіon actіvіtіes and exports? A comparіson of food and agrіcultural fіrms / S. Alarcón, M. Sánchez // Food Polіcy. – 2016. – Т. 61. – Pp. 70-79.
3. Lundvall B. A. Natіonal іnnovatіon system: Towards a Theory of іnnovatіon and іnteractіve learnіng / B. A. Lundvall. Pіnter, London. – 1992. – 342 p.
4. Martіn B. R. R&D Polіcy Іnstruments – a Crіtіcal Revіew of What We Do and Don’t Know / B. R. Martіn // Іndustry and Іnnovatіon. – 2016. – № 23 (2), – Pp. 157-176.
5. Resende M. F. С. Natіonal іnnovatіon system and external constraіnt on growth: theoretіcal approach and some empіrіcal evіdence / M. F. С. Resende, D. A. R. Torres // Brazіlіan Journal of Polіtіcal Economy. – 2011. – Vol. 10. – №°23. – Pp. 217-768.
6. Nelson R. Natіonal Іnnovatіon Systems: a Comparatіve Analysіs / R. Nelson. New York: Oxford Unіversіty Press. – 1993. – 541 p.
7. Власенко Ю.В. Теоретичні та практичні засади формування моделей національних інноваційних систем / Ю.В. Власенко // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2973
8. Власенко Ю.В. Основні фактори становлення та розвитку глобальної інноваційної системи / Ю.В. Власенко // Економіка і фінанси: науковий журнал. – 2016. – № 12. – С. 13-22
9. Гіренко А. Т. Формування інноваційної мережі в умовах глобалізації / А. Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ, – 2015. – Вип. 123. – Ч. ІІ. – С. 142-152.
10. Гіренко А. Т. Розвиток інноваційної мережі Китаю / А. Т. Гіренко // Вчені записки. Спецвипуск. К.: КНЕУ, – 2016. – С. 33-37.
11. Мазуренко В. П. Теоретичні домінанти дослідження мережевої організації інноваційної діяльності / В.П. Мазуренко, А. Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ВАДЕКС, – 2016. – С. 121-125.
12. Мазуренко В. П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни / В.П. Мазуренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ, – 2014. – Вип. 119. – Ч.ІІ. – С.60-73.
13. Мазуренко В. П. Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань / В.П. Мазуренко // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. К.: КНУ, – 2013. – № 1(40). – С. 38-43.
14. Панченко В. Глобальні виміри неопротекціонізму: теорія і практика / В. Г. Панченко. К.: Аграр Медіа Груп, – 2018. – 618 с.
15. Панченко В.Г. Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики створенню інноваційної екосистеми / В.Г. Панченко // Ефективна економіка (електронне видання). – 2017. – № 11. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144
16. Панченко В.Г. Інноваційний неопротекціонізм як новий інструмент регулювання міжнародних економічних відносин: нові проекції неомеркантилізму / В.Г. Панченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 139-143.
17. Панченко В.Г. Економічні інструменти як засіб досягнення зовнішньополітичних цілей / В.Г. Панченко // Інвестиції. – 2017. – № 16 (серпень). – С. 25-31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2017/7.pdf
18. Панченко В.Г. Нова промислова політика України як прояв ліберального економічного патріотизму / В.Г. Панченко // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: зб. наук. праць (електронне видання). – 2015. – №.6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/144
19. Панченко В.Г. Проблема вибору економічної політики в умовах кризи глобального регулювання: теоретичні аспекти / В.Г. Панченко // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: зб. наук. праць (електронне видання). – 2016. – №9. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/174
20. Резникова Н.В. Патенты как провокаторы отношений экономической неозависимости / Н.В.Резнікова // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 24-31.
21. Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації / Рєзнікова Н. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.academia.org.ua
22. Резнікова Н. В. Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій / Н. В. Резнікова, Н. М. Рилач, М. Ю. Рубцова // Ефективна економіка. – 2018. – № 7. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6635
23. Резнікова Н. В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції. – 2017. – №10 (травень). – С.5-10.
24. Резнікова Н.В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №4 (лютий). – С.7-12.
25. Резнікова Н.В. Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій / Н.В. Резнікова, О.А.Іващенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 1. – С. 55-58.
26. Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Н. М. Рилач // Вісник КНУ Міжнародні відносини: зб. наук. праць. К.: КНУ. – 2015. – №1. – С. 39-43.
27. Рилач Н. М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина Угоди про асоціацію / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ. – 2009. – С. 10-15.
28. Рилач Н. М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи ЄС / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ. – 2012. – №2. – С. 82-91.
29. Рилач Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення поcтіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ. – 2013. – №112. – С. 174-179.

N. Reznikova, M. Rubtsova, N. Rylach

INSTITUTIONAL LEVERS OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM: THE PROBLEM OF SELECTING THE INSTRUMENTS FOR STIMULATION OF INNOVATING ENTERPRISES

Summary

The article’s objective is to study institutional levers of the international competitiveness of the national innovation system in the global science and technology area. It is argued that the importance of the issue related with searching for new forms of business organization, industry specialization and economic modernization as a whole increases as a result of rethinking the relative significance of classical factors determining growth in the nation’s welfare (namely, nature resources, population dynamics, industrialization, geography, climate, productive forces, legislation) along with making absolute the role of innovations determining competitive advantages of any country. It is argued that in the conditions of the global science and technology area, only intensive use of innovative technologies in production can enhance the competitive positions of a country on the global market. It follows that the national innovation system (NIS) lays the basis for the dynamic development of a country.
It is found that the development and operation of NIS is driven by social, political, cultural and international factors, as well as by start-up conditions for innovating in a country, divided into the three categories: assets, networks and culture. Assets include human and financial capital, institutes performing R&D, production facilities, communication and physical infrastructures, legal and regulatory base favorable for business expansion, as well as living conditions wanted by employees, which help recruit and keep the required personnel. The links between start-up conditions for building up the competitive NIS ensure the interdisciplinary initiatives, the development of individual industries, the reduction of risks involved in collaborative R&D and international cooperation, which can, respectively, be achieved by building up the effective institutional system.
Assuming that the institutional mechanisms of innovating are conditional on its industry specifics (specialization, cooperation, technologies), on the one hand, and on the NIS parameters and the innovation policy of the government with its economic priority setting, on the other hand, the institutional environment of NIS is studied and synthesized by modules of science & technology, economic, social and political activities, engaged in the innovation process, which, in their totality, enhance the international competitive positions of NIS. Because the innovation activity is largely determined by the institutional structure of a country, the NIS environment, apart from general features, has specific ones depending on the correlation between the elements of innovation modules and the institutes. The institutional support for the innovation process is defined through investigating the structural elements of the innovation modules, to which the following ones are included: the creative module or the module of knowledge generation (research institutes, venture companies, business incubators etc.); the module of technology transfer (various types of intermediaries, including non-commercial foundations of professional expert review); the module of financial (government, bank lending, sales of innovations, venture financing); the module of production (operating high tech enterprises and creation of innovating enterprises in new industrial segments); the module of personnel training, including innovation managers (universities, national engineering schools).

Keywords: innovations; national innovation system; institutional environment; international business; competitiveness.

References

1. Acemoglu, D. Akcіgіt, U. and W. R. Kerr, (2016) “Іnnovatіon network”. Proceedіngs of the Natіonal Academy of Scіences. 113 (41). Pр. 11483-11488.
2. Alarcón, S. and M. Sánchez, (2016) “Іs there a vіrtuous cіrcle relatіonshіp between іnnovatіon actіvіtіes and exports? A comparіson of food and agrіcultural fіrms”. Food Polіcy. 61. Pp. 70-79.
3. Lundvall, B. A., (1992) “Natіonal іnnovatіon system: Towards a Theory of іnnovatіon and іnteractіve learnіng”. Pіnter, London. 342 p.
4. Martіn, B. R., (2016) “R&D Polіcy Іnstruments – a Crіtіcal Revіew of What We Do and Don’t Know”. 23 (2). Pp. 157-176.
5. Resende, M. F. С. and D. A. R. Torres, (2011) “Natіonal іnnovatіon system and external constraіnt on growth: theoretіcal approach and some empіrіcal evіdence” Brazіlіan Journal of Polіtіcal Economy. 10. 23. Pp. 217-768.
6. Nelson, R., (1993) “Natіonal Іnnovatіon Systems: a Comparatіve Analysіs” New York: Oxford Unіversіty Press. 541 p.
7. Vlasenko, Y. V., (2016) “Teoretychni ta praktychni zasady formuvannia modelei natsionalnykh innovatsiinykh system” Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Ekonomichni nauky». 8. [Еlectronic resource] – available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2973
8. Vlasenko, Y. V., (2016) “Osnovni faktory stanovlennia ta rozvytku hlobalnoi innovatsiinoi systemy” Ekonomika i finansy: naukovyi zhurnal. 12. S. 13-22
9. Hirenko, A. T., (2015) “Formuvannia innovatsiinoi merezhi v umovakh hlobalizatsii” Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats. 123. (II). S. 142-152.
10. Hirenko, A. T., (2016) “Rozvytok innovatsiinoi merezhi Kytaiu” Vcheni zapysky. Spetsvypusk. S. 33-37.
11. Mazurenko, V. P. and A. T. Hirenko, (2016) “Teoretychni dominanty doslidzhennia merezhevoi orhanizatsii innovatsiinoi diialnosti” Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats. VADEKS. S. 121-125.
12. Mazurenko, V. P., (2014) “Vprovadzhennia merezhevoi paradyhmy yak zaporuky vysokoi konkurentospromozhnosti krainy” Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats. 119 (II). S.60-73.
13. Mazurenko, V. P., (2013) “Osoblyvosti informatsiinoi vzaiemodii mizh krainamy v umovakh formuvannia ekonomiky znan” Visnyk Kyivskoho universytetu. Mizhnarodni vidnosyny. 1(40). S. 38-43.
14. Panchenko, V., (2018) “Hlobalni vymiry neoprotektsionizmu: teoriia i praktyka” K.: Ahrar Media Hrup. 618 s.
15. Panchenko, V.H., (2017) “Zamknutyi tsykl innovatsii yak instrument innovatsiinoho neoprotektsionizmu v politytsi stymuliuvannia ekonomichnoi modernizatsii: vyklyky stvorenniu innovatsiinoi ekosystemy” Efektyvna ekonomika (elektronne vydannia). 11. [Еlectronic resource] – available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144
16. Panchenko, V.H., (2018) “Innovatsiinyi neoprotektsionizm yak novyi instrument rehuliuvannia mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn: novi proektsii neomerkantylizmu” Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 18 (2). S. 139-143.
17. Panchenko, V.H., (2017) “Ekonomichni instrumenty yak zasib dosiahnennia zovnishnopolitychnykh tsilei” Investytsii. 16 (serpen). S. 25-31. [Еlectronic resource] – available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2017/7.pdf
18. Panchenko, V.H., (2015) “Nova promyslova polityka Ukrainy yak proiav liberalnoho ekonomichnoho patriotyzmu” Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Ekonomichni nauky»: zb. nauk. prats (elektronne vydannia). 6. [Еlectronic resource] – available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/144
19. Panchenko, V.H., (2016) “Problema vyboru ekonomichnoi polityky v umovakh kryzy hlobalnoho rehuliuvannia: teoretychni aspekty” Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Ekonomichni nauky»: zb. nauk. prats (elektronne vydannia). 9. [Еlectronic resource] – available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/174
20. Reznykova, N.V., (2016) “Patenty kak provokatory otnoshenyi ekonomycheskoi neozavysymosty” Prychornomorski ekonomichni studii. 5. S. 24-31.
21. Rieznikova, N., “Innovatsiina model rozvytku natsionalnoi ekonomiky: otsinka startovykh mozhlyvostei ta zasobiv realizatsii” [Еlectronic resource] – available at: www.academia.org.ua
22. Reznikova, N. V., Rylach, N. M. and M. Y. Rubtsova, (2018) “Rol patentiv u hlobalnykh lantsiuhakh stvorennia vartosti: proektsii konkurentospromozhnosti v mizhnarodnomu biznesi kriz pryzmu innovatsii” Efektyvna ekonomika. 7. [Еlectronic resource] – available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6635
23. Reznikova, N. V. and O. A. Ivashchenko, (2017) “Problema reinstytutsionalizatsii svitovoi ekonomiky v umovakh neozalezhnosti: novi vyklyky hlobalnomu rehuliuvanniu” Investytsii. 10 (traven). S.5-10.
24. Reznikova, N. V. and O. A. Ivashchenko, (2016) “Poliaryzatsiia y nerivnomirnist ekonomichnoho rozvytku yak dominuiucha oznaka suchasnoho etapu hlobalizatsii” Investytsii: praktyka ta dosvid. 4 (liutyi). S.7-12.
25. Reznikova, N. V. and O. A. Ivashchenko, (2016) “Problema ekonomichnoho rozvytku ta zrostannia v konteksti podolannia hlobalnykh asymetrii” Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika. 21 (1). S. 55-58.
26. Rylach, N. M., (2015) “Yevropeiskyi innovatsiinyi soiuz v hlobalnykh innovatsiinykh protsesakh” Visnyk KNU Mizhnarodni vidnosyny: zb. nauk. prats. 1. S. 39-43.
27. Rylach, N. M., (2009) “Instytutsiinyi mekhanizm pohlyblennia naukovo-tekhnolohichnoho spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom yak chastyna Uhody pro asotsiatsiiu” Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats. S. 10-15.
28. Rylach, N. M., (2012) “Teoretychni osnovy formuvannia hlobalnoi innovatsiinoi systemy YeS” Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats. 2. S. 82-91.
29. Rylach, N. M., (2013) “Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak priorytetnyi faktor stanovlennia poctindustrialnoi ekonomiky” Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zb. nauk. prats. 112. S. 174-179.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8019

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv


М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv


Н. М. Рилач

кандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Rylach

PhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National University

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Рубцова М. Ю., Рилач Н. М. Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6699 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

Reznikova, N., Rubtsova, M. and Rylach, N. (2018), “Institutional levers of the international competitiveness of the national innovation system: the problem of selecting the instruments for stimulation of innovating enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6699 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.