EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Т. Л. Мітяєва, Ю. Ю. Скліфос

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.96

УДК: 338.27

Т. Л. Мітяєва, Ю. Ю. Скліфос

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Сучасні тенденції вимагають гнучкого реагування на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Тому необхідною є оптимізація стратегій розвитку підприємств, яка передбачає, насамперед, проведення систематичних досліджень маркетингових стратегій.
В даній статті розглянуто діяльність підприємств торгівлі м. Харкова. Дослідження маркетингових стратегій розвитку підприємств здійснювалось за трьома напрямками: проведено моніторинг маркетингового потенціалу стратегічного розвитку підприємств, проведено діагностику якості маркетингових стратегій розвитку підприємств та бенчмаркінг результативності реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємств.
Після аналізу маркетингового потенціалу стратегічного розвитку підприємства автори статті провели діагностику якості маркетингових стратегій розвитку за такими напрямками: проаналізували стратегічні позиції підприємства, проаналізували розробленості маркетингових стратегій розвитку підприємства, провели аналіз відповідності маркетингових стратегій розвитку підприємства зовнішнім умовам, маркетинговим можливостям, місії та цілям, встановленим вимогам, проаналізували узгодженості маркетингових стратегій розвитку підприємства та провели аналіз ризикованості маркетингових стратегій розвитку підприємства.
Отримані результати дали можливість зробити деякі висновки і розробити рекомендації щодо підвищення якості маркетингових стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Ключові слова: стратегія; стратегічний розвиток; бенчмаркінг; потенціал; стратегічні зміни.

Література

. Балабанова, Л.В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга [Текст] : моногр. / Л.В. Балабанова, В.В. Слипенький. – Донецк : ДонГУЭТ им.М.Туган-Барановского, 2005. – 171 с.
2. Дэй, Д. Стратегический маркетинг [Текст] / Д. Дэй ; пер. с англ. В. Егорова. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.
3. Куденко, Н.В. Маркетингові стратегії фірми [Текст]: моногр. / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.
4. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг [Текст] /Р.А.Фатхутдинов. – М. : Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. – 640 с.

T. L. Mitiaieva, Y. Y. Sklifos

OPTIMIZATION OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

Modern trends require a flexible response to changes occurring in the external environment. Therefore, it is necessary to optimize the strategies of enterprise development, which involves, first of all, the systematic research of marketing strategies. The article deals with the activities of Kharkiv business enterprises. The research of marketing strategies for the development of enterprises was carried out in three directions: the monitoring of the marketing potential of strategic development of enterprises was carried out, the quality of marketing strategies was developed and benchmarking of the effectiveness of implementing marketing strategies for enterprise development.
After analyzing the marketing potential of the strategic development of the enterprise, the authors of the article conducted a diagnosis of the quality of marketing strategies for development in the following areas: analyzed strategic positions of the enterprise, analyzed the development of marketing strategies for enterprise development, conducted an analysis of the compliance of the marketing strategies of the enterprise development with external conditions, marketing opportunities, mission and objectives, established requirements , analyzed the consistency of marketing strategies for enterprise development and analyzed the risk of marketing strategies of the company.
The authors came to the conclusion that the basis of optimization of marketing strategies for development is the study of marketing opportunities for enterprise development, analysis of the process of developing marketing strategies for development and benchmarking the effectiveness of implementing marketing strategies for enterprise development. Conducting complex research in these areas will ensure the success of the company in the field of marketing management development in the long run.
The obtained results made it possible to draw some conclusions and develop recommendations for improving the quality of marketing strategies for the development of retail enterprises.

Keywords: strategy; strategic development; benchmarking; potential; strategic change.

References

1. Balabanova, L.V. and Slypen'kyj, V.V. (2005), Stratehycheskoe marketynhovoe upravlenye na osnove benchmarkynha [Strategic marketing management based on benchmarking], DonHUET ym.M.Tuhan-Baranovskoho, Donets'k, Ukraine.
2. Dej, D. (2002), Stratehycheskyj marketynh [Strategic marketing], EKSMO-Press, Moscow, Russia.
3. Kudenko, N.V. (2002), Marketynhovi stratehii firmy [Marketing strategies of the firm], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Fatkhutdynov, R.A. (2000), Stratehycheskyj marketynh [Strategic marketing], Byznes-shkola "Yntel-Syntez", Moscow, Russia.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7744

Відомості про авторів

Т. Л. Мітяєва

к. е. н., доцент, зав.кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

T. L. Mitiaieva

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business Security, Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv


Ю. Ю. Скліфос

студент-магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Y. Y. Sklifos

undergraduate student, Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мітяєва Т. Л., Скліфос Ю. Ю. Оптимізація стратегічного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6701 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.96

Mitiaieva, T. L. and Sklifos, Y. Y. (2018), “Optimization of the strategic development of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6701 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.