EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Благоразумова, Ю. В. Кошелева, О. О. Лазаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.97

УДК: 066.83:338.242

О. В. Благоразумова, Ю. В. Кошелева, О. О. Лазаренко

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання впливу якості продукції (послуги) на формування достатнього рівня конкурентоспроможності підприємства. Виділено найбільш суттєві характеристики конкурентоспроможності продукції (послуги), що відображають економічну сутність цієї категорії. Показано розуміння ознак конкурентоспроможність підприємства і продукції з позиції різних учасників ринкових відносин. Розглянуто множину факторів, що визначають конкурентоспроможність підприємства і і якість продукції з розподілом їх по групах. Зазначено, що всі фактори в сукупності визначають конкурентні переваги і лідируючу конкурентну позицію підприємства серед конкурентів на ринку. Визначено вирішальні фактори високої конкурентоспроможності підприємства і якості продукції. Наведено основні критерії конкурентоспроможності, які сьогодні відіграють значну роль під час вибору товару (послуги). З наведених критеріїв конкурентоспроможності виділено три найважливіші, а саме: якість, ціна, умови постачання. Відзначено, що якість продукції оцінюється на основі кількісного виміру визначальних її властивостей за допомогою відповідних показників. Обговорено, що, спираючись на практику господарювання, фахівцям важливо знати не тільки якість окремих видів продукції, але й загальний рівень якості всієї сукупності продукції (послуг), що виготовляє (надає) підприємство. З цією метою застосовують певну систему загальних показників: Розкрито зміст показників «конкурентоспроможність послуги» і «рівень конкурентоспроможності послуги». Представлено приклад новації у поштовому бізнесі. Наведено способи підвищення якості і конкурентоспроможності продукції. Розглянуто основні шляхи підвищення конкурентоспроможності української продукції на міжнародному ринку.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; конкурентоспроможність послуги; якість продукції; фактори конкурентоспроможності; новації в поштовому бізнесі.

Література

1. Биба В. В. Якість продукції як чинник конкурентоспроможності підприємства / В. В. Биба, Н. Б. Теницька // Економіка і суспільство. – Вип. 12. – 2017. – С. 171–176. – Також доступно: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/27.pdf.
2. Економіка підприємства : підручник / [Благоразумова О. В., Гавриш О. М., Зудова І. Ю. та ін.]./ за заг. ред. Н. В. Якименко-Терещенко. – Харків : Видавництво Іванченка I. C., 2018. – 451 с.
3. Селезньова Г. О. Формування конкурентних переваг підприємства шляхом розвитку партнерських відносин / Г. О. Селезньова, І. Я. Іпполітова // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : тези доповідей : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 31 травня–1 червня 2018 р. – Харків : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С. 156–157.
4. Цвьок Д. Р. Формування конкурентних переваг підприємства / Д. Р. Цвьок, Н. П. Яворська // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – Вип. 5(61). – С. 141–146.
5. Білецький Е. В. Управління якістю продукції та послуг / Е. В. Білецький, Д. А. Янушкевич, З. Р. Шайхлісламов. – Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 222 с.
6. Система управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT), ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Національний стандарт України).
7. Овсяннікова Н. В. Стратегічні орієнтири підприємств зв’язку в процесі реалізації клієнтоорієнтованого управління / Н. В. Овсяннікова, Ю. В. Репік // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – № 2(8). – 2013. – С. 41–46.
8. Галан Л. В. Перспективи впровадження фінансових послуг в сфері поштового зв’язку України [Електронний ресурс] / Л. В. Галан, А. Ю. Щуровська // Ефективна економіка. – № 2. – 2015.– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3790.
9. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov/ua. – Назва з екрану.
10. Цвьок Д. Р. Формування конкурентних переваг підприємства / Д. Р. Цвьок, Н. П. Яворська // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – Вип. 5(61). – С. 141–146.
11. Орлова В. М. Стратегія інноваційного розвитку підприємства / В. М. Орлова // Економічний нобелівський вісник. –2015. – № 1. – С. 79-85.

O. Blahorazumova, Yu. Kosheleva, O. Lazarenko

PRODUCTION QUALITY AS A CRUCIAL FACTOR OF PROVIDING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Summary

In the paper the topical issues of production (service) quality impact on forming the sufficient level of enterprise competitive ability are considered. The most essential characteristics of production (service) competitiveness, which reflect the economic nature of this category, are singled out. The perception of business and output competitive performance through the lens of various market relations participants is shown. A number of factors, that determine the enterprise competitiveness and production quality, are examined and categorized. It is stated that all factors in the aggregate define the company competitive advantages and leading competitive position at the market. The crucial factors of high competitive ability of business are defined. The basic criteria of competitiveness, which nowadays play a significant part while selecting a commodity (service), are presented. Three most important criteria, namely quality, price and delivery terms, are selected from the above-mentioned list. It is noted that production quality is evaluated on the basis of quantitative measurement of its determinative properties with the help of appropriate indices. It is discussed that, relying on the business practice, experts should be aware not only of the quality of certain types of products but also of general level of quality of the output (services), which are manufactured (provided) by the enterprise. In view of this, a specific system of overall performance is used. The content of the indices «service competitive ability» and «service competitiveness level» is disclosed. The example of innovation in postal business is provided. The opinion of the leading experts of Nova Poshta LLC, according to whom the essential tasks of postal sphere are creating the in-house mail bank, working on software update, providing financial services, orientation to maximal reduction of manual labour, is produced. The ways of upgrading the quality and competitive ability of products are introduced. The key modes of increasing marketability of Ukrainian production at the international market are analyzed.

Keywords: enterprise competitive ability; service competitiveness; production quality; competitive factors; innovations in postal business.

References

1. Byba, V.V. and Tenyts'ka, N.B. (2017), “Quality of products as a factor of competitiveness of the enterprise”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 171-176.
2. Blahorazumova, O.V. Havrysh, O.M. and Zudova, I.Yu. (2018), Ekonomika pidpryiemstva [Economy of the enterprise], Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., Kharkiv, Ukraine.
3. Selezn'ova, H.O. and Ippolitova, I.Ya. (2018), “Formation of competitive advantages of the enterprise through the development of partnership relations”, Ekonomichnyj rozvytok i spadschyna Semena Kuznetsia: tezy dopovidej: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Economic Development and Legacy Semen Kuznets: Theses of Reports: Materials of the International Scientific and Practical Conference], KhNEU imeni Semena Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine, 31 may - 1 june, pp. 156-157.
4. Tsv'ok, D.R. and Yavors'ka, N.P. (2017), “Formation of competitive advantages of the enterprise”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 5 (61), pp. 141-146.
5. Bilets'kyj, E.V. Yanushkevych, D.A. and Shajkhlislamov, Z.R. (2015), Upravlinnia iakistiu produktsii ta posluh [Quality management of products and services], KhTEI KNTEU, Kharkiv, Ukraine.
6. Derzhspozhyvstandart (2008), Systema upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv (ISO 9000:2005, IDT), DSTU ISO 9000:2007 [Quality management system. Basic Terms and Glossary of Terms (ISO 9000: 2005, IDT), DSTU ISO 9000: 2007], Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Ovsiannikova, N.V. and Repik, Yu.V. (2013), “Strategic benchmarks of communication enterprises in the process of implementing client-oriented management”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2 (8), pp. 41-46.
8. Halan, L.V. and Schurovs'ka, A.Yu. (2015), “Prospects of introduction of financial services are in the sphere of postal connection of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 2available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3790 (Accessed 30 Oct 2018).
9. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 Oct 2018).
10. Tsv'ok, D.R. and Yavors'ka, N.P. (2017), “Formation of competitive advantages of the enterprise”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 5 (61), pp. 141-146.
11. Orlova, V.M. (2015), “Strategy of innovative development of the enterprise”, Ekonomichnyj nobelivs'kyj visnyk, vol. 1, pp. 79-85.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 9292

Відомості про авторів

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security,Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv


Ю. В. Кошелева

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Yu. Kosheleva

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv


О. О. Лазаренко

магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Lazarenko

Graduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Благоразумова О. В., Кошелева Ю. В., Лазаренко О. О. Якість продукції як вирішальний фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6702 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.97

Blahorazumova, O., Kosheleva, Yu. and Lazarenko, O. (2018), “Production quality as a crucial factor of providing enterprise competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6702 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.