EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
М. В. Замроз

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.98

УДК: 339.564:664(477)

М. В. Замроз

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Визначено сутність категорії експортний потенціал та запропоновано визначення поняття «експортний потенціал харчової промисловості». Досліджено товарну і географічну структуру експорту продукції агропродовольчого комплексу і харчової промисловості України. Визначено рівень концентрації експорту харчової продукції для торгівлі з країнами Європейського Союзу. Проаналізовано динаміку внутрішньогалузевої торгівлі для торгівлі з країнами Європейського Союзу та за окремими товарними групами. Досліджено сучасний стан експортного потенціалу харчової промисловості та виявлено його загальні тенденції та внутрішні передумови. Визначено основні чинники, що стримують розвиток торгівлі аграрною та продукцією харчової промисловості на європейському ринку. Проаналізовано основні напрями державного впливу на підвищення рівня експортного потенціалу харчової промисловості України в умовах євроінтеграції, серед яких вдосконалення нормативно-правової бази з регулювання різних аспектів експортних операцій, активна діяльність держави із просування товарів вітчизняного аграрного експорту на зовнішні ринки, підвищення інституційної спроможності держави для підтримки українських експортерів, інформаційний супровід експортерів, методологічна підтримка експортної діяльності, організаційна та фінансова підтримка пріоритетних підгалузей харчової промисловості. Обґрунтовано вплив Експортного бренду України для просування українського експорту.

Ключові слова: експортний потенціал; експорт; харчова промисловість; внутрішньогалузева торгівля; якість харчової продукції; експортний бренд.

Література

1. Grubel H., Lloyd P. (1975) Intra-industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade with Differentiated Product. London: Macmillan. 1975 xiv, 205.
2. Авксентієва І. В. Оцінка експортного потенціалу підприємства / І. В. Авксентієва // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 55-57.
3. Бегма В. М., Мазуров Г. І. Деякі аспекти визначення експортного потенціалу українського оборонно – промислового комплексу / В. М. Бегма, Г. І. Мазуров // Проблеми науки. – 2007. – № 7. – С. 45 – 51.
4. Власюк Т. О. Застосування аналітичного планування для оцінки стану зовнішньоторгівельної безпеки держави / Т. О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2016 . - №1 (38). – С. 112-123.
5. Кириченко О. М. Експортний потенціал харчової промисловості України / О. М. Кириченко // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій: К.: УДУХТ. – 1999. – № 5. – С. 66-69.
6. Мазур М. В., Сіренко К. В. Статистичний аналіз концентрації експорту та внутрішньогалузевої торгівлі в Україні М. В. Мазур // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/36.pdf
7. Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. Мельник // Журнал Міжнародна економічна політика. – 2008. - №10. С. 241-271.
8. Олексюк О. І. Управління потенціалом акціонерних товариств: Автореферат. / О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2001. – 20 с.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 25. 09. 2018).
10. Тустанівський Б. О. Внутрішньогалузева торгівля між США та ЄС як чинник трансатлантичної торгівельної інтеграції / Б. О. Тустанівський // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. - №2 (66). – С. 44-48.

M. Zamroz

FEATURES OF FORMING THE EXPORT POTENTIAL OF THE UKRAINIAN FOOD INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The essence of the export potential category is investigated and the definition of „export potential of the food industry” is proposed. The structure of the export potential in the country is determined. The commodity structure of food industry export and the agro-food sector of Ukraine to the countries of the European Union was investigated. The geographic structure of export of the agro-food products complex and food industry of Ukraine is analyzed and the main four regions of the European Union, such as Asia, Africa and the CIS are defined. The level of food export concentration for trade with the countries of the European Union is defined using the Hirschman index, which reflects the degree of country readiness to resist the turmoil on foreign markets. The dynamics of intra-industry trade for trade with the European Union countries and by separate commodity groups is analyzed using the Grubel-Lloyd's index in order to substantiate the expediency of integration between trading partners. The present state of export potential of the food industry is investigated and its general tendencies and internal conditions are revealed. The main factors hindering the development of trade in agrarian and food products in the European market are determined. The main directions of the state influence on the increase of the export potential of the Ukrainian food industry in the conditions of European integration are analyzed, among which the improvement of the regulatory framework for the regulation of various aspects of export operations, the increasing activity of the state in promoting the goods of domestic agricultural exports to foreign markets, improving the institutional capacity of the state to support Ukrainian exporters, information support for exporters, methodological support for export activities, organizational and the financial support of the priority sub-sectors of the food industry based on the needs of the domestic market, as well as the trends in the growth of demand in the world food market. The influence of the Export brand of Ukraine to promote Ukrainian exports is substantiated.

Keywords: export potential; export; food industry; intra-industry trade; quality of food products; export brand.

References

1. Grubel, H. and Lloyd, P. (1975), Intra-industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade with Differentiated Product, Macmillan, London, UK.
2. Avksentiieva, I.V. (2006), “Estimation of export potential of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava: Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 4, pp. 55-57.
3. Behma, V.M. and Mazurov, H.I. (2007), “Some aspects of determining the export potential of the Ukrainian defense-industrial complex”, Problemy nauky, vol. 7, pp. 45-51.
4. Vlasiuk, T.O. (2016), “Application of analytical planning for assessing the state of foreign trade security of the state”, Stratehichni priorytety, vol. 1 (38), pp. 112-123.
5. Kyrychenko, O.M. (1999), “The export potential of the food industry of Ukraine”, Naukovi pratsi Ukrains'koho derzhavnoho universytetu kharchovykh tekhnolohij, vol. 5, pp. 66-69.
6. Mazur, M.V. and Sirenko, K.V. (2018), “Statistical analysis of export concentration and intraindustry trade in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/36.pdf (Accessed 25 Sept Oct 2018).
7. Mel'nyk, T. (2008), “Export potential of Ukraine: methodology for evaluation and analysis”, Zhurnal Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 10, pp. 241-271.
8. Oleksiuk, O.I. (2001), “Management of the potential of joint stock companies”, Ph.D. Thesis, Economy, KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Sept Oct 2018).
10. Tustanivs'kyj, B.O. (2013), “Intra-industry trade between the United States and the EU as a factor in transatlantic trade integration”, Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 2 (66), pp. 44-48.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7225

Відомості про авторів

М. В. Замроз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

M. Zamroz

PhD in Economics, Associate Professor of Management DepartmentIvan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Замроз М. В. Особливості формування експортного потенціалу харчової промисловості України в умовах євроінтеграції. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6703 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.98

Zamroz, M. (2018), “Features of forming the export potential of the ukrainian food industry in the conditions of european integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6703 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.