EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
О. А. Сич, Х. П. Павлосюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.99

УДК: 658.14

О. А. Сич, Х. П. Павлосюк

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

Досліджено сутність і значення фінансової стійкості страхової компанії як важливого чинника розвитку та функціонування страхової компанії. Окреслено «вузькі місця» розвитку фінансового сектора України в цілому та страхового ринку зокрема. З’ясовано основні фактори, що впливають на визначення фінансової стійкості страхової компанії: власний капітал, частка зобов’язань, тарифна політика, збалансованість страхового портфеля та страхові резерви, перестрахування. Систематизовано показники фінансової стійкості за їх значущістю для страхової компанії - виділено абсолютні (розмір статутного капіталу, розмір страхових резервів, фактичний запас платоспроможності) та відносні (зворотний показник платоспроможності, показник незалежності від перестрахування, показник автономії) показники. Оцінено динаміку фінансової стійкості на прикладі діючої страхової компанії, запропоновано акцентувати увагу на збалансованості страхового портфеля та застосування перестрахування ризиків страховика.

Ключові слова: страхова компанія; фінансова стійкість; страхові резерви; тести раннього реагування; коефіцієнти фінансової стійкості.

Література

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297
2. Офіційна сторінка Нацкомфінпослуг. Огляд ринків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html
3. Pukała, R., Vnukova, N., Achkasova, S., Smoliak, V. Іmprovement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk / R. Pukała, N. Vnukova, S. Achkasova, V. Smoliak // Економiчний часопис-XXI, № 5-6 - 2017. - Р.152-156
4. Олійник В.М., Бондаренко Є.К. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї / В. М. Олійник, Є. К. Бондаренко // Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 39 - С. 149-157.
5. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 07.03.96 № 85/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.
6. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків : розпорядження Держфінпослуг від 17.03.2005 № 3755. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/rk_gosfinuslug_3755_strah.pdf
7. Звітність СК УПСК. Офіційний сайт СК УПСК [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.upsk.com.ua/about/company.html
8. Сич О.А Перестрахування в системі конкурентоздатності страхової компанії / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 6(110). – С.22-28.

O. A. Sych, Kh. P. Pavlosyuk

ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY

Summary

The essence and significance of financial stability of an insurance company as an important factor of development and operation of an insurance company are investigated. The "bottlenecks" of the financial sector development in Ukraine as a whole and the insurance market in particular are outlined. The insurance market in Ukraine has low credibility due to unstable business conditions, insecurity of ownership and low level of corporate governance. An inefficient tax law regarding the taxation of investment income and financial sector participants is an important issue; as well as low financial literacy of the population. The main factors influencing the definition of financial stability of an insurance company are found out: equity capital, share of liabilities, tariff policy, balance of insurance portfolio and insurance reserves, reinsurance. The indicators of financial stability are systematized according to their importance for the insurance company - absolute (the size of the authorized capital, the size of the insurance reserves, the actual solvency margin) and the relative (the index of solvency, the index of independence from reinsurance, the index of autonomy) indicators are allocated. The dynamics of financial stability is assessed on the example of the existing insurance company; it is proposed to focus attention on the balance of the insurance portfolio and the usage of reinsurance. Ukrainian insurance market should move towards compliance with the transparency of activities, insurers should work to strengthen their financial stability and a positive image among the consumers of insurance services. The key to such a process should be a one-to-one assessment of the financial position of the company, balancing all types of activities in order to ensure the solvency and financial stability of the insurer.

Keywords: insurance company; financial stability; insurance reserves; early response tests; coefficients of financial stability.

References

1. Official site of NBU (2009), “Complex program of development of financial sector of Ukraine till 2020”, available at: http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=18563297 (Accessed 19 November 2018)
2. The official page of the National Financial Services Commission (2018), “Market overview”, available at: http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html(Accessed 19 November 2018)
3. Pukała, R., Vnukova, N., Achkasova and S., Smoliak, V. (2017), “Improvement of the capital adequacy to cover the reinsurance default risk” Economical Annals-XXI, vol. 5-6. - pp.152-156.
4. Oliynyk V.M.and Bondarenko E.K. (2014) “The concept of financial stability of the insurance company and the elements of influence on it” Zbirnyk naukovykh pratsʹ. vol. 39 - pp. 149-157.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “About insurance” available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. (Accessed 19 November 2018)
6. Recommendations on the analysis of the activities of insurers: the order of the Financial Services Commission (2005), available at: http://expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/rk_gosfinuslug_3755_strah.pdf (Accessed 19 November 2018)
7. Official site of UPSK (2017), “Reporting of UPSK” available at: http://www.upsk.com.ua/about/company.html (Accessed 19 November 2018)
8. Sych O. A. (2014), “Reinsurance in the system of competitiveness of the insurance company” Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. vol. 6 (110). - pp. 22-28.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8225

Відомості про авторів

О. А. Сич

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансівЛьвівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. A. Sych

Ph.D., Associate Professor,Associate Professor of the Department of State and Local FinancesIvan Franko National University of Lviv


Х. П. Павлосюк

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Kh. P. Pavlosyuk

Master's degree, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Сич О. А., Павлосюк Х. П. Оцінка фінансової стійкості страхової компанії. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6704 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.99

Sych, O. A. and Pavlosyuk, Kh. P. (2018), “Estimation of financial stability of the insurance company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6704 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.