EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
А. Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.102

УДК: 336.1

А. Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська

ФІНАНСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто особливості фінансової децентралізації в Україні. Досліджено повноваження отримані органами місцевого самоврядування для надання якісних та доступних суспільних послуг громадянам. Також, охарактеризовано відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність.
Крім того, досліджено основні джерела ресурсів об’єднаних територіальних громад та проведено групування за критеріями їх сутності та ролі у формуванні конкурентних переваг. Проаналізовано фінансову спроможність громад. Визначено, інші інструменти забезпечення економічного розвитку громади, зокрема, здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ, сформовано теоретико-методологічні положення, які можуть бути покладені в основу сучасної системи управління ресурсоефективністю територіальних громад. Доведено, що добровільно об’єднані територіальні громади мають усі можливості й ресурси для повноцінного функціонування та розвитку. Сьогодні органи місцевої влади беруть на себе цілковиту відповідальність за всі сфери життя на власних територіях, що і є показником успішної й доцільної діяльності ОТГ. Визначено, що за умови добросовісного виконання зобов’язань, підвищується ефективність використання бюджетних коштів, а це – прямий і правильний шлях до стабілізації соціально-економічної ситуації в усій країні.
Визначено проблеми з якими стикаються місцеві органи влади на шляху до децентралізації. Проведено аналіз видаткових повноважень органів місцевого самоврядування у сучасних реаліях.

Ключові слова: ресурси об’єднаної територіальної громади; ресурсний потенціал; рівень ротаційності; фінансові повноваження; управління фінансовими ресурсами громади; субсидіарність.

Література

1. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996.) – Редакція від 15.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Про місцеве самоврядування в Україні [чинний від 21.05.1997] // Відомості Верховної Ради – 1997. - № 24. – С. 170.
3. Про добровільне об’єднання територіальних громад [чинний від 05.02.2012] // Відомості Верховної Ради. – 2015. - №13. – С. 91.
4. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад [чинний від 08.04.2015] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
6. Маркович Г. Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / Г. Маркович. Режим доступу: http://galinfo.com.ua/articles/v_chomu_polyagayut_osoblyvosti_formuvannya_byudzhetiv_otg_249352.html
7. Наталенко Н.В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний модуль) / Н. Наталенко. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 72 с.
8. Ніколенко В.Ю. Місцеві бюджети як чинник стабільності розвитку регіонів: навчальний посібник / В.Ю. Ніколенко, С.М. Свешніков, В.В. Юрченко, В.І. Крижановський. – К., 2016. – 41 с.
9. Пелехата О.В. Бюджет розвитку як інструмент сільської територіальної громади в реалізації бюджетної політики економічного зростання / О.В. Пелехата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 6(104). – С. 355-361.
10. Татарин Н.Б. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування / Н.Б. Татарин, В.В. Войтович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 11. – С. 159-162.

A. G. Korbutiak, N. Y. Sokrovolska

FINANCING THE POWERS OF LOCAL GOVERNMENT IN A DECENTRALIZED ENVIRONMENT

Summary

The article highlights the features of financial decentralization in Ukraine. Investigated the powers received by local government to provide high-quality and affordable public services to citizens. It also describes the responsibility of local government for voters  for the effectiveness of its work, and for the state  for its legitimacy.
In addition, the main sources of resources of the united territorial communities were investigated and grouped according to the criteria of their essence and role in the formation of competitive advantages. The financial capacity of communities is analyzed. Other means of ensuring the economic development of the community, in particular, external borrowing, independent selection of local budget maintenance institutions in relation to development and own revenues of budgetary institutions, theoretical and methodological provisions that can be the basis of the modern system of resource efficiency management of territorial communities are formed.
It is proved in the article that volunteered territorial communities have all the possibilities and resources for proper functioning and development. Today, local authorities take full responsibility for all spheres of life in their own territories, which is an indicator of the successful and expedient activity of the united territorial community. It is determined that, under condition of honest fulfillment of obligations, the efficiency of the use of budget funds increases, which is a direct and correct way to stabilize the socio-economic situation throughout the country. The article identifies the problems faced by local authorities towards decentralization. The article analyzes the expenditural powers of local self-government bodies in modern realities.

Keywords: esources of the united territorial community; resource potential; level of rotation; financial powers; management of financial resources of the community; subsidiarity.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), "On Local Self-Government in Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 24, p. 170.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "On voluntary association of territorial communities", Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol.13, p. 91.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "On approval of the Methodology for the formation of capable territorial communities", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
6. Markovych, H. "Features of the formation of budgets of the combined territorial communities", [Online], available at: http://galinfo.com.ua/articles/v_chomu_polyagayut_osoblyvosti_formuvannya_byudzhetiv_otg_249352.html
7. Natalenko, N.V. (2016), Finansy ta biudzhet obiednanoi hromady (navchalnyi modul) [Finances and the budget of the united community (training module)], IKTs «Lehalnyi status», Kyiv, Ukraine, p. 72.
8. Nikolenko, V.Yu Sveshnikov, S.M. Yurchenko, V.V. and Kryzhanovskyi, V.I. (2016), Mistsevi biudzhety yak chynnyk stabilnosti rozvytku rehioniv: navchalnyi posibnyk [Local budgets as a factor in the stability of regional development], Kyiv, Ukraine, p. 41.
9. Pelekhata, O.V. (2013), "Development budget as an instrument of the rural community in implementing the budget policy of economic growth", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 6(104), pp. 355-361.
10. Tataryn, N.B. and Voitovych, V.V. (2017), "Local budgets as a financial base of local self-government", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 11, pp. 159-162.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7472

Відомості про авторів

А. Г. Корбутяк

к. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

A. G. Korbutiak

PhD in Economics, Associate ProfessorChernivtsi National University of the Yuriy Fedkovich


Н. Я. Сокровольська

к. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

N. Y. Sokrovolska

PhD in Economics, Associate ProfessorChernivtsi National University of the Yuriy Fedkovich

Як цитувати статтю

Корбутяк А. Г., Сокровольська Н. Я. Фінансування повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6707 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.102

Korbutiak, A. G. and Sokrovolska, N. Y. (2018), “Financing the powers of local government in a decentralized environment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6707 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.