EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА БАЗІ СОЦІОТЕХНОПОЛІСНОЇ МОДЕЛІ
М. С. Садовяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.201

УДК: 336.71(075.8)

М. С. Садовяк

РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА БАЗІ СОЦІОТЕХНОПОЛІСНОЇ МОДЕЛІ

Анотація

У статті здійснено теоретичне обґрунтування напрямів розвитку житлового будівництва на базі соціотехнополісної моделі. Автором визначено соціотехнополіс як просторово обмежену систему житлових і соціально-побутових об'єктів, де за цілеспрямованої підтримки держави створюються умови для інноваційного розвитку суспільства. Серед основних завдань створення та функціонування соціотехнополісів: залучення людського інтелекту до упровадження високих технологій та використання його як “точки зростання” інвестиційної активності, створення умов для раціонального використання кадрового та інтелектуального потенціалу молодого населення регіону; створення необхідних умов для концентрації інвестиційних ресурсів; підтримка підприємництва та розвиток конкуренції; вирішення ряду соціальних проблем, зокрема житлової та проблеми зайнятості; максимально ефективне ( орієнтоване на перспективу) використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальні цілі, зокрема на пільгове кредитування молодіжного житлового будівництва; створення нового середовища життєдіяльності .В організаційному плані мережа структурних утворень типу «Соціотехнополіс» повинна включати такі чотири компоненти: наукову зону (великі університети, державні науково –технічні організації та науково – дослідні інститути); індустріальну зону, в якій створюватиметься та розвиватиметься промисловий потенціал; інвестиційну зону (мережа фінансових посередників, які забезпечуватимуть надходження інвестиційних ресурсів в систему соціотехнополісу; соціальну зону (житлові об’єкти та об’єкти соціально – культурного призначення). Пропонується для діяльності соціотехнополісів ввести спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності, що діятиме при виконанні інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямками. Цей режим передбачатиме державну підтримку соціотехнополісів, у тому числі податкові та митні пільги. Використання для проектів соціотехнополісів спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності має передбачати тривалість життєвого циклу інновацій у 5 років, щоб забезпечити необхідне фінансування для подальшого розвитку структури та створення найоптимальніших умов для його ефективної діяльності.

Ключові слова: житлове будівництво; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність; соціотехнополіс; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Peiser, Richard B., with Anne B. Frej. Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business. Second Edition. Washington, D.C.: ULI-the Urban Land Institute, 2003.
2. Schmitz, Adrienne. Multifamily Housing Development Handbook. Urban Land Institute, 2000.
3. Schmitz, Adrienne. Residential Development Handbook (Uli Development Handbook). Urban Land Institute; 3rd edition, 2004.
4. Кондрашова Г.П. Доходные дома: история становления и перспективы развития для решения жилищной проблемы России и Украины / Г.П. Кондрашова// Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №3. - С. 19-20.

M. S. Sadovyak

DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION ON THE BASIS OF SOCIOTECHNOLOGY-BASED MODEL

Summary

Іn the article the theoretical substantiation of directions of development of housing construction on the basis of sociotechnical-polish model is carried out. The author identifies sociotechnopolis as a spatially limited system of housing and social-household objects, where the purposeful support of the state creates conditions for the innovative development of society. Among the main tasks of the creation and functioning of sociotechnologies: the involvement of human intelligence in the introduction of high technologies and its use as a "point of growth" of investment activity, creation of conditions for rational use of personnel and intellectual potential of the young population of the region; creation of the necessary conditions for the concentration of investment resources; business support and competition development; solving a number of social problems, in particular housing and employment issues; the most effective (outlook-oriented) use of budget funds aimed at social purposes, in particular, on preferential lending for youth housing construction; creation of a new environment of life. In organizational terms, a network of structural units of the type "Sotsiotehnopolis" should include the following four components: the scientific zone (large universities, state scientific and technical organizations and research institutes); an industrial zone in which industrial potential will be created and developed; investment zone (financial intermediaries), social zone (residential objects and objects of social and cultural purpose). It is proposed for the activity of sociotechnologies to introduce a special regime of investment and innovation activities that will be implemented Investment and innovation projects in priority areas. This regime will provide state support to socio-economic polities, including tax and customs privileges. The investment and innovation activities of the socio-economic regions should envisage the life cycle of innovations for 5 years in order to provide the necessary funding for the further development of the structure and creation of the most optimal conditions for its effective operation.

Keywords: housing construction; investment activity; innovative activity; sociotechnology; social and economic development.

References

1. Peiser, R. B. and Frej, A. B. (2003), Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business, Second Edition, Urban Land Institute, Washington, D.C.
2. Schmitz, A. (2000), Multifamily Housing Development Handbook. Urban Land Institute, Washington, D.C.
3. Schmitz, A. (2004), Residential Development Handbook (Uli Development Handbook). 3rd edition, Urban Land Institute, Washington, D.C..
4. Kondrashova, G.P. (2013), “Profitable houses: the history of formation and development prospects for solving the housing problem of Russia and Ukraine”, Naukovyy visnyk: Finansy, banky, investytsiyi, vol. 3, pp. 19-20.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7426

Відомості про авторів

М. С. Садовяк

аспірант, ДВНЗ “Університет банківської справи”

M. S. Sadovyak

doctoral student of Banking University

Як цитувати статтю

Садовяк М. С. Розвиток житлового будівництва на базі соціотехнополісної моделі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6709 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.201

Sadovyak, M. S. (2018), “Development of housing construction on the basis of sociotechnology-based model”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6709 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.