EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В. О. Вітюк, Н. Л. Овандер, К. Є. Орлова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.207

УДК: 658.155 : 330.43

В. О. Вітюк, Н. Л. Овандер, К. Є. Орлова

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено визначенню напрямів управління фінансовими результатами підприємства. З’ясовано, що позитивний фінансовий результат (прибуток) є одним з ключових джерел формування ресурсів підприємства, що визначає необхідність ефективної системи управління ним. Запропоновано власне бачення економічного змісту поняття «фінансовий результат». Запропоновано під фінансовими результатами розуміти підсумок здійснення підприємством господарської діяльності, що визначається співставленням отриманих доходів та понесених витрат. Ідентифіковано основні видові прояви фінансових результатів діяльності підприємства. Наведено зміст, завдання та принципи процесу управління фінансовими результатами. Встановлено, що в основі будь-яких управлінських рішень лежить відповідне аналітичне забезпечення, що актуалізує необхідність його удосконалення. Одним з ключових напрямів аналітичного забезпечення управління є визначення основних факторів впливу на формування фінансових результатів та оцінка характеру їх впливу. Запропоновано застосування кореляційно-регресійного аналізу в процес дослідження особливостей формування фінансових результатів підприємства. Визначено, що кореляційно-регресійний аналіз надає можливість визначити основні фактори впливу на формування фінансових результатів для розробки подальших заходів щодо управління. Побудовано економетричну модель управління фінансовими результатами підприємства на прикладі ПрАТ «Біо мед скло», що функціонує у галузі виготовлення скла та виробів зі скла. В модель включено фактори як зовнішнього (індекс інфляції, курс долара, зовнішньоторговельний баланс України), так і внутрішнього середовища (витратомісткість доходів, середньорічна вартість основних засобів, середньорічна вартість оборотних активів, середньооблікова чисельність працівників, середньорічна вартість власного капіталу). Вибір факторів для моделі здійснювався на підставі дослідження специфіки діяльності досліджуваного підприємства. Така модель дає можливість визначити кількісний вплив різних факторів на формування фінансових результатів окремого підприємства. Визначено напрями управління процесом формування фінансових результатів на підставі побудованої економетричної моделі.

Ключові слова: фінансові результати; управління; завдання управління; аналітичне забезпечення; кореляційно-регресійний аналіз; економетрика; модель; моделювання.

Література

1. Білий М. М. Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи / М. М. Білий // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 234-241.
2. Левицька О. О. Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / О. О. Левицька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 214-220. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_28.
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. №73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
4. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua.
7. Тульчинська С. О. Основи управління прибутком підприємства [Електронний ресурс] / С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, О. І. Скоробогатий // Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6098.
8. Харченко Ю. А. Кореляційно-регресійний аналіз обсягів збуту продукції промислового підприємства / Ю. А. Харченко // Економічний простір. – 2014. - № 86. – С. 214-223.
9. Черничко Т. В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України / Т. В. Черничко, Є. І. Кізман // Економіка і суспільство. – 2016. - № 5. – С. 400-404.
10. Чуніхіна Т. С. Теоретичні основи формування обліку фінансових результатів діяльності підприємства відповідно до стандартів бухгалтерського обліку / Т. С. Чуніхіна, Г. С. Давидюк // Економіка і суспільство. – 2017. - № 12. – С. 715-721.

V. O. Vitiuk, N. L. Ovander, K. Ye. Orlova

ECONOMETRIC MODEL OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to determination of the directions of enterprise’s financial results management. It is revealed that a positive financial result (profit) is one of the key sources of resources formation of an enterprise, which determines the need for an effective system of its management. The own vision of the economic essence of the “financial result” term is proposed. It is suggested to understand the financial result as an outcome of an enterprise's economic activity, which is determined by comparing the incomes received and the costs incurred. The main types of financial results of the enterprise’s activity are identified. The content, tasks and principles of financial results management process are presented. It is established that the basis of all managerial decisions is the corresponding analytical support, which actualizes the necessity of its improvement. One of the key directions of analytical support of management is determining the main factors affecting the formation of financial results and assessing the nature of their impact. The application of correlation-regression analysis in the process of studying the peculiarities of the formation of the enterprise’s financial results is proposed. It is stated that correlation-regression analysis provides the opportunity to determine the main factors of influence on the financial results formation for the development of further managerial measures. The econometric model of enterprise’s financial results management is formed at the example of PJSC “Bio med sklo”, which operates in the field of glass and glass products manufacturing. The model includes the factors of external environment (inflation index, dollar exchange rate, the foreign-trade balance of Ukraine) as well as the factors of internal environment (cost-to-income ratio, average annual value of fixed assets, average annual value of current assets, average number of employees, average annual amount of equity). It is determined that the choice of factors for the model is carried out on the basis of the study of the peculiarities of the analyzed enterprise. Such model provides an opportunity of quantitative estimation of different factors impact on the formation of financial results of individual enterprise. The ways of financial results formation process management are determined on the basis of the econometric model formed.

Keywords: financial results; management; management tasks; analytical support; correlation-regression analysis; econometrics; model; modelling.

References

1. Bilyi, M. M. (2014), “Financial results of the enterprise: factor analysis under conditions of economic crisis”, Visnyk Prykarpats'koho universytetu. Ekonomika, vol. 10, pp. 234-241.
2. Levyts'ka, O. O. (2011), “Financial results of the enterprise’s activity as an accounting object”, Naukovi zapysky [Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiia»]. Ser. : Ekonomika, [Online], vol. 17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_28 (Accessed 14 Nov 2018).
3. Ministry of Finances of Ukraine (2013), “National standard of accounting № 1 “General requirements for the financial statements”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua (Accessed 10 Nov 2018).
4. The official site of Stock market infrastructure development agency of Ukraine (2018) “Database”, available at: https://smida.gov.ua (Accessed 10 Nov 2018).
5. The official site of State service of statistics of Ukraine (2018), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 9 Nov 2018).
6. The official site of National Bank of Ukraine (2018), “Indicators of currency market”, available at: https://bank.gov.ua (Accessed 11 Nov 2018).
7. Tul’chyns’ka, S. O. Tkachenko, T. P. and Skorobohatyj, O. I. (2018), “Basics of profit management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6098 (Accessed 14 Nov 2018).
8. Kharchenko, Yu. A. (2014), “Correlation-regression analysis of product sales volumes of industrial enterprise”, Ekonomichnyj prostir, vol. 86, pp. 214-223.
9. Chernychko, T. V. and Kizman, Ye. I. (2016), “Analysis of financial results of enterprise’s activity in Ukraine”, Ekonomika i suspil’stvo, vol. 5, pp. 400-404.
10. Chunikhina, T. S. and Davydiuk, H. S. (2017), “theoretical foundations of enterprise’s activity financial results accounting formation according to the accounting standards”, Ekonomika i suspil’stvo, vol. 12, pp. 715-721.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7613

Відомості про авторів

В. О. Вітюк

магістрант кафедри економіки та підприємництва,Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

V. O. Vitiuk

master student of the department of economics and entrepreneurship,Zhytomyr State Technological University, Zhytomy


Н. Л. Овандер

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництваЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир

N. L. Ovander

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomy


К. Є. Орлова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництваЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир

K. Ye. Orlova

PhD in Economics, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomy

Як цитувати статтю

Вітюк В. О., Овандер Н. Л., Орлова К. Є. Економетрична модель управління фінансовими результатами підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6714 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.207

Vitiuk, V. O., Ovander, N. L. and Orlova, K. Ye. (2018), “Econometric model of the enterprise’s financial results management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6714 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.207

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.