EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Я. В. Бахарєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.208

УДК: 334.012.64:004 (045)

Я. В. Бахарєва

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

Метою інформатизації на підприємствах малого і середнього бізнесу є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та реалізації діяльності бізнесу на основі формування та використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. Досвід інших країн показує, що інформатизація малого та середнього бізнесу сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. Орієнтація стратегії розвитку підприємства на інформатизацію є передумовою для його ефективної роботи й підвищення конкурентоспроможності. На обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства сьогодні покладено відповідальне завдання підтримувати відповідний рівень ефективності підприємства, функціонування якого здійснюється в умовах глобалізації конкурентного середовища, комунікаційного феномена інформаційних відносин, трансформації економічної реальності внаслідок імплементації технологічних нововведень, поширення науково-технічних розробок, знань, інтелекту.
На даний момент існує багато різних програмних продуктів, що допомагають у процесі роботи підприємства та ведення бухгалтерського обліку його діяльності. Вони пришвидшують процес обробки інформації, її узагальнення та зберігання. Кожна програма для ведення обліку розвивається та удосконалюється, і на даний момент все більше починає використовуватися поняття клауд-технологій. Зважаючи на останні політичні зміни в країні, ринок інформаційних систем і технологій збагатився цілою низкою вітчизняних розробок, а також став привабливою нішею для компаній світового рівня, які спеціально для нашої країни розробляють «полегшені» версії власних продуктів та адаптують їх для потреб українських користувачів.

Ключові слова: : інформаційні системи; інформаційні технології; облікові інформаційні технології; альтернативні облікові інформаційні технології; автоматизація бухгалтерського обліку; бухгалтерська автоматизована інформаційна система; хмарні технології.

Література

1. Дергачова В.В. Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства / В.В. Дергачова, Я.О. Колешня // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2017. – № 14. – С. 431-437.
2. Кучеркова С.О. Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу / С.О.Кучеркова // Accounting and Finance. – 2017. - № 1 (75). – С. 161-167.
3. Куцик П. О. Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні / П. О. Куцик // Облік і фінанси. – 2013. – № 4(62). – С. 52-59.
4. Саєнсус М.А. Аспекти впровадження інформаційних технологій в малому бізнесі / М.А.Саєнсус, Г.С. Карнаухова // Інтелект ХХІ. – 2017. – №2. – С. 267-272.
5. Юрчук Н.П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства / Н.П.Юрчук // Агросвіт. – 2015. – №19. – С.53-58.
6. Ткаль Я. С. Особливості використання інформаційних систем і технологій в обліку / Ткаль Я. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – №2(26). – С.127-130.
7. Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит : Всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал. – 2011. – № 7. – С. 27–31.
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»: указ Президента України від 15 травня 2017р. №133/217. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2017.
9. Замена 1С программ бухгалтерского учета в 2018 году [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://www.inco-systems.com.ua/1c-programs/183-zamena-1s-programm-bukhgalterskogo-ucheta-v-2018-godu.
10. Аналоги программы 1С для учета в Украине [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://erp-project.com.ua/index.php/ru/poleznye-materialy/publikatsii/razrabotat/739-analogi-programmy-1s-dlya-ucheta-v-ukraine.
11. Акімова Т.В. Аналіз наявних підходів до організації руху та обробки облікової інформації на підприємстві / Т.В.Акімова, Л.В.Бережна //Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018 – Вип. 2(13). – С.229-232.
12. Автоматизация управленческого и оперативного учета. Теория и практика управленческого учета // Финансовый Директор. ISSN 1680 – 1148. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gaap.ru/articles/49836.
13. Белінська С.М. Особливості автоматизації облікового процесу / С.М.Белінська, Т.А.Белінська //Агросвіт. – 2018. - №14. – С.31-36.
14. Топ програм автоматизації бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisni-materiali/statti/avtomatizatsiya/196-poslugi-avtomatizatsiji-v-ukrajini.
15. Онлайн-програма для обліку Деловод [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://delovod.ua.
16. Офіційний сайт ТОВ «Айфін» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edi.ifin.ua.
17. Офіційний сайт ТОВ «Таксер» [Електронний ресур]. – Режим доступу: https://taxer.ua/uk.
18. MASTER:Бухгалтерія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://masterbuh.com.
19. IT-Предприятие (IT-Enterprise) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.tadviser.ru.
20. Офіційний сайт НВФ «GrossBee» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http http://www.grossbee.com/about.php3.
21. Офіційний сайт ТОВ «Буккіпер СААС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bookkeeper.kiev.ua/
22. Офіційний сайт ТОВ «Імпакт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.accent.ua.
23. Офіційний сайт ТОВ «АБ Система»[Електронний ресур]. – Режим доступу: http://ab.biz.ua/uk.
24. 1С и санкции: госкомпании ждут немецкий заменитель, а другие покупают программу через ЕС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ubr.ua/finances/taxes/1s-i-sanktsii-hoskompanii-zhdut-nemetskij-zamenitel-a-druhie-pokupajut-prohrammu-cherez-es-3862846.
25. Оляднічук Н.В. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку / Н.В. Оляднічук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2016. – Вип. 88(2). – С. 198-206.

Y. V. Baharevа

AREAS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF ACCOUNTING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The purpose of informatization in small and medium-sized businesses is to create optimal conditions for meeting information needs and business activities on the basis of the formation and use of information resources and modern technologies. The experience of other countries shows that informatization of small and medium-sized businesses contributes to ensuring national interests, improving economic governance, developing knowledge-intensive industries and high technologies, increasing productivity, improving social and economic relations, enriching the spiritual life, and further democratizing the society. Orientation of the strategy of enterprise development to informatization is a prerequisite for its effective work and increase of competitiveness. At the accounting and analytical support of business activity of the enterprise today it is the task of maintaining the appropriate level of efficiency of the enterprise, functioning of which is carried out in the conditions of globalization of the competitive environment, the communication phenomenon of information relations, transformation of economic reality as a result of the implementation of technological innovations, dissemination of scientific and technological developments, knowledge and intelligence.
At the moment, there are many different software products that help in the process of operating the company and keep an accounting of its activities. They accelerate the process of processing information, its generalization and storage. Each accounting program is being developed and improved, and at the moment it is increasingly beginning to use the concept of technology. Taking into account the latest political changes in the country, the market of information systems and technologies has been enriched by a number of domestic developments, and has become an attractive niche for world-class companies that are specifically developing for our country "light" versions of our products and adapting them for the needs of Ukrainian users.

Keywords: information systems; information technologies; accounting information technologies; alternative accounting information technologies; automation of accounting; accounting automated information system; cloud technologies.

References

1. Dergachova, V.V.(2017), “The Influence of Modern Information Technologies on the Economic Security of the Enterprise”, Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, vol. 14, pp.431-437.
2. Kucherkova, S.O. (2017), “Use of information technologies for promotion of small business”, Accounting and Finance, vol. 1 (75), pp.161-167.
3. Kutsyk, P.O.(2013), “Conceptual approaches to the consideration of information systems of accounting in corporate governance”, Accounting and Finance, vol. 4 (62), pp.52-59.
4. Saensus, M.A. (2017), “Aspects of introduction of information technologies in small business”, Intelligence XXI, vol 2, pp.267-272.
5. Yurchuk, N.P. (2015), “Information systems in the management of the enterprise”, Agrosvit, vol.19. - pp.53-58.
6. Tkal, Ya. S. (2014), “Features of the use of information systems and technologies in the accounting”, Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business, vol.2 (26), pp.127-130.
7. Kuzminsky, Y. (2011), “Estimation of efficiency of introduction of information technologies in accounting”, Accounting and Audit: All-Ukrainian monthly scientific and practical journal, vol. 7, pp.27-31.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Decree of the President of Ukraine “On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine dated April 28, 2017 "On the Application of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)”,: available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2017.( Accessed 18 November 2018).
9. “Replacement 1C of accounting programs in 2018 (2018)”, available at: http://www.inco-systems.com.ua/1c-programs/183-zamena-1s-programm-bukhgalterskogo-ucheta-v-2018-godu. ( Accessed 18 November 2018).
10. “Analogues of the 1C program for accounting in Ukraine”(2017), available at: http://erp-project.com.ua/index.php/en/poleznye-materialy/publikatsii/ razrabotat/739-analogi-programmy-1s-dlya-ucheta-v-kraine. (Accessed 18 November 2018).
11. Akimova, T.V. (2018), “Analysis of existing approaches to the organization of movement and processing of accounting information in the enterprise”, Eastern Europe: economy, business and management, Voip. 2(13), pp.229-232.
12. “Automation of management and operational accounting. Theory and practice of managerial accounting”, Financial Director. ISSN 1680-1148, available at: http://gaap.ru/articles/49836. (Accessed 17 November 2018).
13. Belinskaya, S.М. (2018), “Features of automation of the accounting process”, Agrosvit, vol.14, pp.31-36.
14. “Top business automation programs in Ukraine”, available at: http: //erp-project.com.ua/index.php/uk/korisni-materiali/statti/avtomatizatsiya/196-poslugi-avtomatizatsiji-v-ukrajini. (Accessed 16 November 2018).
15. “Online program for accounting Delovod”, (2018), available at: http://delovod.ua. (Accessed 15 November 2018).
16. The official website of “Ifin Ltd.”, (2018), available at: http://edi.ifin.ua. (Accessed 15 November 2018).
17. The official website of “Taxer LLC” (2018), available at: https://taxer.ua/uk. (Accessed 15 November 2018).
18. “MASTER: Accounting”, (2018), available at: https://masterbuh.com. (Accessed 15 November 2018).
19. “IT-Enterprise (IT-Enterprise)”, (2018), available at: http: //www.tadviser.ru. (Accessed 15 November 2018).
20. The official site of “GrossBee”, (2018), available at: http http://www.grossbee.com/about.php3. (Accessed 16 November 2018).
21. The official site of Bukkiper SAAS Ltd., (2018), available at: https://bookkeeper.kiev.ua. (Accessed 16 November 2018).
22. The official website of Impact Ltd, (2018), available at: http://www.accent.ua. (Accessed 17 November 2018).
23. The official site of “AB System” Ltd., (2018), available at: http://ab.biz.ua/en. (Accessed 17 November 2018).
24. “1С and sanctions: a state-owned company is waiting for a German substitute, while others buy a program through the EU”, (2017), available at: https://ubr.ua/finances/taxes/1s-i-sanktsii-hoskompanii-zhdut-nemetskij-zamenitel-a-druhie-pokupajut-prohrammu-cherez-es-3862846. (Accessed 18 November 2018).
25. Oljatymchuk, N.V. (2016), “Information systems in accounting”, Collection of scientific works of Uman National University of Horticulture, vol 88 (2), pp.198-206.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 9786

Відомості про авторів

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

Y. V. Baharevа

assistant, Cybernetics Department,Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Бахарєва Я. В. Напрями розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6715 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.208

Baharevа, Y. V. (2018), “Areas of development of information systems and technologies of accounting of small and medium enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6715 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.208

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.