EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
С. В. Князь, І. А. Красілич, В. П. Прохоренко, В. М. Мацук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.15

УДК: 336.531.2

С. В. Князь, І. А. Красілич, В. П. Прохоренко, В. М. Мацук

КРИТЕРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Анотація

У статті критично проаналізовано і розкрито сутність критеріїв економічної ефективності стратегій розвитку фінансових підприємницьких структур, оскільки проблема невизначеності критеріїв особливо актуальна для України, через те, що результати діяльності вітчизняного фінансового сектора є нестабільними та часто збитковими через девальвацію валютного курсу, високий рівень інфляції, відсутність можливостей для диверсифікації довгострокових фінансових інструментів, недовіру населення до фінансових інститутів. Значну увагу приділено способу використання цих критеріїв на практиці. Доведено, що стратегії розвитку фінансових підприємницьких структур доцільно оцінювати на основі єдиного критерію – різниця між «притоком» та «відтоком» коштів підприємницької структури. За умови застосування пропонованого спрощення критеріального аналізу ефективності реалізації стратегії розвитку підприємницької структури зручним є прогнозування його значень, що дає змогу дослідити дану стратегію у перспективі.

Ключові слова: структура; критерій; ефективність; розвиток; стратегія.

Література

1. Кількість працюючих в Україні банків у листопаді скоротилася до 98 – НБУ [електронний ресурс] – Режим доступу: https://economics.unian.ua/finance/1670332-kilkist-pratsyuyuchih-v-ukrajini-bankiv-v-listopadi-skorotilasya-do-98-nbu.html
2. Довідник банківських установ, які мають банківську ліцензію [електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
3. McCulloch W.S. A logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity /McCulloch W.S., Pitts W. // Bull. Mathematical Biophysics. — 1943. — vol. 5 — P. 115—133.
4. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика / Уоссермен Ф.;пер. с англ. Ю. А. Зуев, В. А. Точенов. — М.:Мир, 1999. — 184с. — ISBN 5060040941.
5. Rosenblatt F. The Perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain / F. Rosenblatt // Cornell Aeronautical Laboratory, Psychological Review — 1958 — vol.65, No. 6 — P. 386—408c.
6. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов мозга / Ф. Розенблатт. — М.: Мир, 1965. — 175с.
7. Aдаменко В. А., Мирських Г. А. Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів частина 1. Принципи побудови та класифікація // Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2011. №47. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/shtuchni-neyronni-merezhi-v-zadachah-realizatsiyi-materialnih-ob-ektiv-chastina-1-printsipi-pobudovi-ta-klasifikatsiya (дата обращения: 03.04.2017).
8. http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka
9. Грабовецький, Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 171 с.
10. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика/ Мэрфи Дж. — М.: Евро, 2008. — 592 с.
11. Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу / О. Воронін // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 29-37.
12. Дарміць Р.З. Взаємозвязок результативності та економічної ефективності в системі менеджменту підприємства / Р.З Дарміць, Н.О. Вацик [електронний ресурс] – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/nvnltu/20_12/153_Dar.pdf.
13. Гетьманський В.О. Економічна природа та теоретична сутність ефективності функціонування підприємства / В.О. Гетьманський [електронний ресурс] – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 19_13/100_Getmanski_19_13.pdf
14. Ольве Н., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании: Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. – М.: Вильямс, 2003. – 304 с.
15. Бугров Д. Метрика ефективності // Круглий стіл.– 2004.– №4. – С. 12–14.
16. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. – М.: ФАПР-ПРЕСС, 1998. – 145 с.
17. Уолт К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. – К.: Всеувито, 2001. – 367 с.

S. V. Kniaz, I. A. Krasilych, V. P. Prokhorenko, V. М. Matsuk

CRITERIA OF BALANCED EVALUATION OF EFFICIENCY OF FINANCIAL ENTERPRISE STRUCTURES

Summary

The essence of the criteria of economic efficiency of strategies for the development of financial business structures is disclosed and critically analyzed in the article. The problem of uncertainty of the criteria is especially relevant for Ukraine. The results of the domestic financial sector are volatile and often unprofitable due to currency devaluation, high inflation, and lack of opportunities for diversification of long-term financial instruments, distrust of the population to financial institutions. Considerable attention is paid to how these criteria are used in practice. It is proved that the strategies of development of financial business structures should be evaluated on the basis of a single criterion - the difference between the "inflow" and the "outflow" of the funds of the business structure. When applying the proposed simplification of the criterion analysis of the effectiveness of the strategy implementation of the business structure, it is convenient to predict its values. This allows you to explore this strategy in the future. In considering common features of the criteria of economic efficiency of the strategy of development of financial business structures, it is determined that the optimal criterion will be the calculation of changes in input and output flows in the financial sector. If the size of the wealth of financial institutions grows, then this may serve as a sufficient criterion to characterize the strategy for their development as successful. If the size of the equity capital of financial institutions is reduced, then it will be obvious that the chosen strategy for their development is not optimal. The exception is those strategies, the result of which is "stretched" in time. So, if over the course of one year the size of capital inflows over the outflow prevailed, then that does not mean that the financial sector was successful. This tendency may be temporary and one that is caused by an increase in the payables of financial institutions. Therefore, the use of the time factor should occur only for the capital, the ownership of which passes to the business entities in the input stream and is lost at the source flow.

Keywords: structure; criterion; efficiency; development.

References

1. UNIAN (2016), “The number of banks operating in Ukraine in November decreased to 98 - NBU”, available at: https://economics.unian.ua/finance/1670332-kilkist-pratsyuyuchih-v-ukrajini-bankiv-v-listopadi-skorotilasya-do-98-nbu.html (Accessed 30 Oct 2018).
2. National Bank of Ukraine (2018), “A directory of banking institutions that have a banking license”, available at: https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks (Accessed 30 Oct 2018).
3. McCulloch W.S. and Pitts, W. (1943), “A logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity”, Bull. Mathematical Biophysics, vol. 5, pp. 115—133.
4. Uossermen, F. (1999), Nejrokomp'iuternaia tekhnyka: teoryia y praktyka [Neurocomputer technology: theory and practice], Myr, Moscow, Russia.
5. Rosenblatt, F. (1958), “The Perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain”, Cornell Aeronautical Laboratory, Psychological Review, vol.65, No. 6, pp. 386—408c.
6. Rozenblatt, F. (1965), Pryntsypy nejrodynamyky. Pertseptrony y teoryia mekhanyzmov mozgha [Principles of neurodynamics. Perceptrons and the theory of brain mechanisms], Myr, Moscow, Russia.
7. Adamenko, V. A. and Myrs'kykh, H. A. (2011), “Artificial neural networks in the tasks of realization of material objects part 1. Principles of construction and classification”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut. Seriia: Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannia, vol.47available at: http://cyberleninka.ru/article/n/shtuchni-neyronni-merezhi-v-zadachah-realizatsiyi-materialnih-ob-ektiv-chastina-1-printsipi-pobudovi-ta-klasifikatsiya (Accessed 30 Oct 2018).
8. bankografo.com (2018), “Banking statistics”, available at: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka (Accessed 30 Oct 2018).
9. Hrabovets'kyj, B. Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Methods of expert assessments: theory, methodology, directions of use], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
10. Merfy, Dzh. (2008), Tekhnycheskyj analyz f'iuchersnykh rynkov. Teoryia y praktyka [Technical analysis of futures markets. Theory and practice], Evro, Moscow, Russia.
11. Voronin, O. (2007), “Determination of indicators of economic efficiency of production based on the modification of the resource approach”, Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 29-37.
12. Darmits', R.Z. and Vatsyk, N.O. (2010), “Interconnection of the effectiveness and economic efficiency in the management system of the enterprise”, available at: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_12/153_Dar.pdf (Accessed 30 Oct 2018).
13. Het'mans'kyj, V.O. (2009), “The economic nature and the theoretical essence of the efficiency of the operation of the enterprise”, available at: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_13/100_Getmanski_19_13.pdf (Accessed 30 Oct 2018).
14. Ol've, N. Roj, Zh. and Vetter, M. (2003), Otsenka effektyvnosty deiatel'nosty kompanyy: Praktyches- koe rukovodstvo po yspol'zovanyiu sbalansyrovannoj systemy pokazatelej [Assessment of the effectiveness of the company: A practical guide to the use of the balanced scorecard], Vyl'iams, Moscow, Russia.
15. Buhrov, D. (2004), “Metric of efficiency”, Kruhlyj stil, vol.4, pp. 12–14.
16. Druker, P. (1998), Effektyvnoe upravlenye. Ekonomycheskye zadachy y optymal'nye reshenyia [Effective management. Economic tasks and optimal solutions], FAPR-PRESS, Moscow, Russia.
17. Uolt, K. (2001), Kliuchovi finansovi pokaznyky. Analiz ta upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Key financial indicators. Analysis and management of enterprise development], Vseuvyto, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7045

Відомості про авторів

С. В. Князь

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv


І. А. Красілич

к. е. н., асистент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

I. A. Krasilych

Ph.D., assistant, Lviv Polytechnic National University, Lviv


В. П. Прохоренко

аспірант, Університет банківської справи, м. Київ

V. P. Prokhorenko

postgraduate, Banking University


В. М. Мацук

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

V. М. Matsuk

postgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Князь С. В., Красілич І. А., Прохоренко В. П., Мацук В. М. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових підприємницьких структур. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6716 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.15

Kniaz, S. V., Krasilych, I. A., Prokhorenko, V. P. and Matsuk, V. М. (2018), “Criteria of balanced evaluation of efficiency of financial enterprise structures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6716 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.