EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У. І. Моторнюк, М. І. Теребух, Н. Р. Стасюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.103

УДК: 334.78:339.9

У. І. Моторнюк, М. І. Теребух, Н. Р. Стасюк

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено транснаціоналізацію як фактор розвитку світової економіки, розглянуто переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій у приймаючих країнах. Проаналізовано основні напрями впливу траснаціоналізації на розвиток сучасної світової економіки. Уточнено поняття «транснаціональна корпорація», закцентовано увагу на сучасних критеріях віднесення корпорації до транснаціональних, розглянуто переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій у приймаючих країнах, підкреслено, що транснаціоналізація виробництва і капіталу стала не тільки безпосередньою умовою функціонування і розвитку ТНК, але і чинником, що визначає значною мірою темпи і пропорції розвитку всієї світової системи господарства. Наголошено, що збільшення масштабів діяльності ТНК відбулось завдяки відкриттю східноєвропейського і пострадянського економічних просторів; прискоренню глобалізації фінансових ринків; інтенсифікації процесів приватизації; поглибленню взаємозалежності низки країн і національних економік; загострення економічної конкуренції; регіональним інтеграційним процесам; появі новітніх технологій, особливо в галузі зв’язку і телекомунікацій, космосу, біотехнологій. Досліджено, що централізація валютних коштів транснаціональних корпорацій створює для них переваги у ціновій конкуренції за межами країни-базування через неврахування витрат на нівелювання валютних ризиків та витрат, що пов’язані з конвертацією валют. Крім цього, стратегія МНК створює можливість покупцям у приймаючих країнах можливість вибору валюти платежу та нівелювання негативних тенденцій, що виникають під час здійснення комерційних операцій з допомогою політики центрального фінансового органу компанії. Вплив ТНК на світову економіку має неоднозначний характер. З одного боку, ТНК є наслідком інтернаціоналізації міжнародних економічних відносин, з іншого – самі є потужним фактором впливу на розвиток світової економіки. Транснаціоналізація постійно змінює динаміку та галузеву структуру світової економіки. У 2017 році у світовій економіці домінували технологічні галузі.

Ключові слова: транснаціональна корпорація; транснаціоналізація; світова економіка; глобалізація; прямі іноземні інвестиції; міжнародне виробництво; галузь.

Література

1. Охріменко О. О. Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин / О.О. Охріменко, Д. Д. Сільвестрова. // Ефективна економіка. - 2013. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_56, (дата звернення: 16.11.2018) .
2. Ткаченко Д. О. Сутність транснаціоналізації та особливості діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобальної економіки / Д. О. Ткаченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - Вип. 13. - С. 72-76.
3. Пєнська І.О. Особливості впливу ТНК на економічний розвиток України / І.О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3(80). – С. 114–124.
4. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : [підручник] / О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.
5. Міжнародний бізнес : підручник / В. А. Вергун, А. І. Кредісов, О. І. Ступницький та ін. ; за ред. проф. Вергун. – К. : ВАДЕКС, 2014. – 810 с.
6. Скавронська І.В. Місце і роль ТНК у розвитку національних економік / І.В. Скавронська, О.В. Мадараш // Молодий вчений. – 2016. – № 4(31). – С. 197–200.
7. Макарчук К.О. Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного бізнесу / К.О. Макарчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 41-46.
8. Павлюк Т.С. Аналіз розвитку світових ТНК: досвід для України / Т.С. Павлюк, М.В. Діденко // Економіка та суспільство – 2018. - № 5. - С. 46-52.
9. The World’s Most Valuable Brands List - Forbes. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://www.forbes.com/powerful-brands/list/, (дата звернення: 15.11.2018).
10. The World’s Most Valuable Brands Forbes. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2018/05/23/the-worlds-most-valuable-brands-2018/#1d807343610c/, (дата звернення: 15.11.2018).
11. World Investment Report 2018: Investment And New Industrial Policies: United nations conference on trade and development. —United Nations Publications, New York, USA, 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_en.pdf, (дата звернення: 17.11.2018).
12. Рябець Н.М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн / Н.М. Рябець // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 39–45.
13. Ляшенко В.І. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов: НАН України, Інститут економіки промисловості; Полтавський університет економіки і торгівлі. – Київ, 2015. – 196 с.
14. The World Bank Group (2018), “World Development Indicators”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/products/wdi (дата звернення: 15.11.2018).
15. Марченко К. В. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК / К. В. Марченко. - // Економіка та держава: - 2014. - № 7. - С. 54-58.

U. I. Motorniuk, M. I. Terebukh, N. R. Stasyuk

TRANSNATIONALIZATION AS FACTOR OF THE WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

In the article, transnationalization as a factor in the development of the world economy is studied, the advantages and disadvantages of transnational corporations in host countries are examined. By supporting the turnover of capitals, people and technology, the TNCs of the above-mentioned countries contribute considerably to the economic growth and development of host national economies, including: the reduction of the severity of the foreign exchange deficit associated with imports. At the beginning of the XXI century, transnationalization of production and capital has become not only a direct condition for the functioning and development of TNCs, but also a factor that determines to a large extent the pace and proportion of the development of the entire global system of the economy. At least, the role of foreign economic sphere in the activities of TNCs is becoming an increasingly influential factor in their economic growth. The scopes of expanding the area of activity of TNCs have increased significantly due to the opening of the East European and post-Soviet economic spheres; acceleration of the globalization of financial markets; intensification of privatization processes; deepening of the interdependence of a number of countries and national economies; growing economic competition; regional integration processes; the emergence of the latest technology, especially in the field of communication and telecommunications, space, biotechnology.
Centralization of the currency positions of large corporations gives them advantages in price competition on the market of the country of their location, since the price of goods that they set rarely includes the costs of covering foreign exchange risks and the costs associated with the conversion of foreign currency into the local one. Moreover, the strategy of the international monopolies gives the affiliates the ability to provide end-product buyers with the freedom to choose the currency of payment on the local markets or in third countries, and the negative trends that arise in the course of commercial transactions are mitigated by the operations of the central financial institution of the company on the international monetary and credit markets.

Keywords: transnational corporation; transnationalization; world economy; globalization foreign direct investment; international production; industry.

References

1. Ohrimenko, O.O. and Silvestrova, D.D. (2013), “Transnational Corporations In The System Of International Economic Relations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_56, (Accessed 17 November 2018).
2. Tkachenko, D.O. (2015), “Features of transnational corporations in a global economy”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 13, pp. 72–76.
3. Pyenska, I.A. (2015), “Features of TNCs’ influence on economic development of Ukraine”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 3, pp. 114–124.
4. Rohach, O.I. (2005), Mizhnarodni investytsii: Teoriia ta praktyka biznesu transnatsionalnykh korporatsii: Pidruchnyk [International investments: Theory and practice of business of multinational corporations: textbook], Lybid, Kyiv, Ukraine.
5. Verhun, V.A., Kredisov, A.I. and Stupnyts'kyj, O.I. (2014), Mizhnarodnyj biznes: pidruchnyk [International business: textbook], VADEKS, Kyiv, Ukraine.
6. Skavronsjka I.V. (2016), “The place and role of TNCs in the development of national economies” Young scientist, vol. 4, pp. 197–200.
7. Makarchuk, K.O. (2014), “Transnational corporations and transnational banks as international business parties”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 1144 (3), pp. 41-46.
8. Pavlyuk, T.S. and Didenko, M.V. (2018), “Analysis of the promotion of world TNCs: experience for Ukraine”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 5, pp. 46-52.
9. The World’s Most Valuable Brands List – Forbes (2018), available at: https://www.forbes.com/powerful-brands/list/, (Accessed 18 November 2018).
10. The World’s Most Valuable Brands Forbes (2018), available at: https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2018/05/23/the-worlds-most-valuable-brands-2018/#1d807343610c/ (Accessed 18 November 2018).
11. World Investment Report 2018: Investment And New Industrial Policies: United nations conference on trade and development (2018),. United Nations Publications, New York, USA, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_en.pdf, (Accessed 16 November 2018).
12. Riabets, N.M. (2010), “The role of the transnationalization process in the development of modern economic system of Ukraine in the context of globalization”, Zovnishnia torhivlia : ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 39-45.
13. Liashenko, V.I. and. Kotov, Ye.V. (2015), Ukraina XXI: neoindustrial'na derzhava abo «krakh proektu»?: monohrafiia [Ukraine XXI: Neo-industrial state or “crash of the project?: monograph], Poltavs'kyj universytet ekonomiky i torhivli, Kyiv, Ukraine.
14. The World Bank Group (2018), “World Development Indicators”, available at: https://data.worldbank.org/products/wdi, (Accessed 17 November 2018).
15. Marchenko, К. V. (2014), “Practice and mechanisms for implementing offshore for tax optimization TNС's”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 54–58.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 10984

Відомості про авторів

У. І. Моторнюк

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету ”Львівська політехніка”, м. Львів

U. I. Motorniuk

PhD, Assosiate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity,Lviv Polytechnic National University, Lviv


М. І. Теребух

к. е. н., доцент кафедри економіки УкраїниЛьвівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

M. I. Terebukh

PhD, Assosiate Professor of Department of Economy of UkraineIvan Franko National University of Lviv, Lviv


Н. Р. Стасюк

асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету ”Львівська політехніка”, м. Львів

N. R. Stasyuk

Assistant of Department of Foreign Economic and Customs Activity,Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Моторнюк У. І., Теребух М. І., Стасюк Н. Р. Транснаціоналізація як фактор розвитку світової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6718 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.103

Motorniuk, U. I., Terebukh, M. I. and Stasyuk, N. R. (2018), “Transnationalization as factor of the world economy development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6718 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.