EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FINANCIAL COMPONENTS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
N. G. Metelenko, V. O. Ogloblina

УДК: 658:338.2

N. G. Metelenko, V. O. Ogloblina

FINANCIAL COMPONENTS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The article deals with the issues of the formation of the system of economic security and its components, in particular financial components. The theoretical approaches to the construction of the system of economic security are generalized, the structure of this system is substantiated and the financial components in the system of economic security, which have a decisive influence on the economic security of enterprises, especially enterprises operating in conditions of loss - making activity and threats to their financial and economic activity, are allocated. The author substantiates the idea of the appropriateness of applying a systematic approach to the substantiation of financial components of the system of economic security. The list of internal threats characteristic of functional directions of activity of the enterprise is allocated. Objects and processes are structured as components of the financial security system of the industrial enterprise (financial components) and their interrelation is substantiated.

Н. Г. Метеленко, В. О. Оглобліна

ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті розглядаються питання формування системи економічної безпеки та її складових, зокрема фінансових складових. Узагальнено теоретичні підходи до побудови системи економічної безпеки, обґрунтовано склад цієї системи та виділено фінансові складові в системі економічної безпеки, які мають вирішальний вплив на економічну безпеку підприємств, особливо підприємств, що функціонують в умовах збиткової діяльності та загроз їх фінансово – господарської діяльності. Обґрунтовано думку авторів стосовно доцільності застосування системного підходу до обґрунтування фінансових складових системи економічної безпеки. Виділено перелік внутрішніх загроз, характерних функціональним напрямам діяльності підприємства. Структуровано об’єкти та процеси як складові елементи системи фінансової безпеки промислового підприємства (фінансові складові) та обґрунтовано їх взаємозв’язок.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5299

Відомості про авторів

N. G. Metelenko

Doctor of Economics, Professor,Head of the Department "Finance, Banking and Insurance",Zaporizhzhya State Engineering Academy

Н. Г. Метеленко

д. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізької державної інженерної академії


V. O. Ogloblina

Candidate of Economics, Associate Professor,Department "Finance, Banking and Insurance",Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

В. О. Оглобліна

к. е. н., доцент, кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

Як цитувати статтю

Metelenko, N. G. and Ogloblina, V. O. (2018), “Financial components in the system of economic security of industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6719 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.