EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Л. В. Батченко, Т. В. Стариченко

УДК: 640.412:658.821

Л. В. Батченко, Т. В. Стариченко

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Динамічність і постійні зміни зовнішнього сереловища та наростаюча нестабільність в бізнес-середовищі готельно-ресторанної сфери України спонукають науковців і практиків до необхідності поглиблення наукових досліджень з проблем конкурентоспроможності і розробки нових концептуальних підходів її ресурсного забезпечення. На основі здійснення наукового дослідження проведений ґрунтовний узагальнюючий аналіз теоретичних положень з поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем конкурентоспроможності готельних підприємств України. Теоретико-методологічний та практичний аналіз дозволив провести реальну всебічну оцінку-аналіз ринку готельних підприємств України з метою формування концептуального підходу до конкурентоспроможності готельних підприємств через розробку оптимального механізму забезпечення конкурентоспроможності та обґрунтування його застосування на вітчизняному ринку готельного бізнесу. В теоретичному аспекті детально розглянута та проаналізована категорія «конкурентоспроможність», її економічна сутність, механізм її підвищення, ієрархічна структура конкурентоспроможності, класифікація факторів конкурентоспроможності. В теорії та практиці управління конкурентоспроможністю підприємства проаналізовані існуючі методичні підходи, що використовуються для оцінки показників конкурентоспроможності підприємства. Виокремлено характерні особливості конкурентоспроможності готельної послуги, які і визначають специфічні показники для її оцінки. Запропоновано концептуальний підхід до конкурентоспроможності готельних підприємств з визначенням основних етапів. Зазначено, що реалізація концептуального підходу до конкурентоспроможності передбачає певну програму дій, що охоплює комплекс робіт та їх послідовність, створення сприятливих умов для їхнього просування, а також оптимізацію всіх ресурсів підприємства для створення конкурентних переваг.Таким чином, виходячи із актуальності і важливості проблеми конкурентоспроможності для підприємств готельної індустрії, доцільно продовжити науковий пошук задля визначення конкурентих переваг і формування у подальшому конкурентних стратегій підприємств готельного господарства України.

L. V. Batchenko, T. V. Starychenko

CONCEPTUAL APPROACH OF COMPETITIVENESS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The dynamism and constant changes in the environment and the growing instability of the business environment of the hotel and restaurant industry in Ukraine encourage scientists and practitioners to deepen research the competitiveness and develop new conceptual approaches of its resource support. On the basis of scientific research, a thorough summary analysis of the theoretical positions from the views of domestic and foreign scientists of the competitiveness of hotel enterprises of Ukraine was conducted. Theoretical, methodological and practical analysis allowed to conduct a real comprehensive assessment-analysis of the market of hotel industry of Ukraine in order to form a conceptual approach of the competitiveness of hotel enterprises through the development of an optimal mechanism of ensuring competitiveness and justifying its application on the domestic market of hotel business. In the theoretical aspect, the category of "competitiveness", its economic essence, the mechanism of its increase, the hierarchical structure of competitiveness, and the classification of factors of competitiveness are considered and analyzed in detail. In the theory and practice of enterprise competitiveness management, existing methodological approaches used to assess the competitiveness of an enterprise are analyzed. The characteristic features of hotel service competitiveness are determined, which determine the specific indicators for its estimation. The conceptual approach to the competitiveness of hotel enterprises with the definition of the main stages is proposed. It is noted that the implementation of the conceptual approach of competitiveness involves a certain program of actions covering the complex of works and their sequence, creation of favorable conditions for their promotion, and also optimization of all resources of the enterprise for creation of competitive advantages. Thus, proceeding from the urgency and importance of the competitiveness problem for enterprises of the hotel industry, it is expedient to continue the scientific search for the identification of competitive advantages and the formation of further competitive strategies in hospitality industry of Ukraine.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 5967

Відомості про авторів

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

L. V. Batchenko

doctor of economics, professor, professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv


Т. В. Стариченко

асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

T. V. Starychenko

assistent of the Department of Hotel and Restaurant BusinessKyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Батченко Л. В., Стариченко Т. В. Концептуальний підхід до конкурентоспроможності готельних підприємств України. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6721 (дата звернення: 13.04.2024).

Batchenko, L. V. and Starychenko, T. V. (2018), “Conceptual approach of competitiveness of hotel business in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6721 (Accessed 13 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.