EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. О. Птащенко, А. О. Великожон

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.1

УДК: 336.6

Л. О. Птащенко, А. О. Великожон

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

На основі здійсненого наукового дослідження, узагальнивши теоретичні положення процесу бюджетування в контексті наукових підходів визначено його сутність, складові елементи та місце у системі управління підприємством, також розглянуто переваги та недоліки бюджетування за сучасних умов господарювання та особливості його впровадження на українських підприємствах. Досліджено проблеми, з якими стикаються підприємці під час впровадження технологій бюджетування та визначено напрями щодо поліпшення цього процесу.
Найважливішими факторами, що обумовлюють масштаби і темпи розвитку підприємства, є обсяг і структура фінансових ресурсів, які перебувають у його розпорядженні. Лише досконала, гнучка організація фінансового управління може забезпечити діяльність підприємства, яка б відповідала поставленій меті, а саме – досягнення високого рівня управління виробничо-господарською діяльністю в умовах конкуренції на ринку.
За сучасних умов ведення бізнесу на українських підприємствах існує проблема надлишку інформації також керівники неправильно управляють інформацією приймаючи управлінські рішення. А процес бюджетування дозволяє згрупувати зібрану інформацію і здійснити її аналіз для прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом.

Ключові слова: бюджетування; фінансове планування; управління; бюджет; технологія бюджетування; бюджетний процес.

Література

1. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 97-109.
2. Білобловський С. Складові елементи процесу бюджетування / С. Білобловський // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 8. – С. 20-25.
3. Вініченко М.М. Визначення цільової функції бюджетування / М.М. Вініченко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 119-124.
4. Голов С.Ф. Методи бюджетного планування / С.Ф. Голов // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 37-46.
5. Джай К. Шим. Основы коммерческого бюджетирования: пер. с англ. / Джай К. Шим, Джайло Г. Сигел. – Спб.: Азбука. – 2001. – С. 13.
6. Долішня Т.І. Бюджетування як один із інструментів ефективного формування та управління витратами / Т.І. Долішня // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 179–183.
7. Іванюта П.В., Левченко З.М. Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: навч. посібн. / П.В. Іванюта, З.М. Левченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 430 с.
8. Квасницька Р.С. Бюджетування як важливий елемент діяльності підприємства / Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки. – 2008. – №5, Т.1 – С. 54-56
9. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно управляти фінансами / С. Ковтун – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.
10. Коркуна Д. Бюджетування в системі фінансового планування підприємства / Д. Коркуна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. Вип.19. – С. 330-334.
11. Терещенко О.О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві / О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 17-23.
12. Равенков А. Фінансове планування на підприємстві / А. Равенков // Проблеми теорії та практики управління. – 2006. – № 4. – С. 72-78.
13. Жовновач Р.І. Планування діяльності підприємства / Р.І. Жовновач // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 21-27.
14. Кислов Д. Заповіді та мудрощі фінансового планування / Д. Кислов // Менеджмент та менеджер. – 2007. – № 1. – С. 42-47.

L. Ptashchenko, A. Velykozhon

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE BUDGETING PROCESS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

Summary

On the basis of the performed scientific research, summarizing the theoretical positions of the budgeting process in the context of scientific approaches, its essence, components and place in the enterprise management system are determined, as well as the advantages and disadvantages of budgeting in modern conditions of economic activity and features of its implementation at Ukrainian enterprises are considered. The problems encountered by entrepreneurs during introduction of budgeting technologies are investigated and directions for improvement of this process are determined.
The most important factors determining the scale and rate of development of an enterprise are the volume and structure of financial resources that are at its disposal. Only a perfect, flexible organization of financial management can ensure the activity of an enterprise that meets the stated goal, namely – achieving a high level of management of production and economic activity in conditions of competition in the market.
Budgeting, as a modern enterprise management tool, includes the technology of planning, accounting, control and analysis of financial, informational and material flows, as well as the results obtained. This process covers all functional areas of the enterprise: marketing, administration, personnel management, production, procurement, sales and quality control.
In entrepreneurial activity, budgeting is based on the development of budgets of different levels and directions of activity, the organization of control over their implementation, the analysis of deviations from budget indicators and making appropriate adjustments in order to achieve the intended results.
Under current economic conditions, the effectiveness of budgeting depends to a large extent on the organization of this process. After all, having implemented this process at the enterprise, the manager should clearly determine the procedure of planned work, including the establishment of the order of budget formation, responsible executives and their authorities, terms of the beginning and completion of work, forms of information provision.

Keywords: udgeting; financial planning; management; budget; technology of budgeting; budget process.

References

1. Bilyk, M.D. (2010), “Budgeting in the financial planning system”, Finansy Ukrainy. vol. 3, pp. 97-109.
2. Biloblovs'kyj, S. (2002), “Components of the budgeting process”, Ekonomika, finansy, pravo. vol. 8, pp. 20-25.
3. Vinichenko, M.M. (2009), “Definition of target budgeting function”, Finansy Ukrainy. vol. 6, pp. 119-124.
4. Holov, S.F. (2009), “Methods of budget planning”, Finansy Ukrainy, vol. 12, pp. 37-46.
5. Dzhaj K. Shym and Dzhajlo H. Syhel (2001), Osnovy kommercheskoho biudzhetyrovanyia [Basics of Commercial Budgeting], Azbuka, Sankpeterburh, Rosiia.
6. Dolishnia, T.I. (2011), “Budgeting as one of the tools for effective formation and cost management”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 7, pp. 179–183.
7. Ivaniuta, P.V. and Levchenko, Z.M. (2006), Vnutrishn'ohospodars'kyj oblik u vyrobnychykh pidrozdilakh sil's'kohospodars'kykh hospodariuiuchykh sub'iektiv [Internal accounting in production units of agricultural business entities], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraina.
8. Kvasnyts'ka, R.S. and Dzherelejko, S.O. (2008), “Budgeting as an important element of enterprise activity”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 5, no. 1, pp. 54-56.
9. Kovtun, S. (2005), Biudzhetuvannia na suchasnomu pidpryiemstvi, abo iak efektyvno upravliaty finansamy [Budgeting at a modern enterprise, or how to effectively manage finances], Faktor, Kharkiv Ukraina.
10. Korkuna, D. (2014), “Budgeting in the system of financial planning of the enterprise”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, no. 19, рр. 330-334.
11. Tereschenko, O.O. (2004), “Theoretical fundamentals of budgeting at an enterprise”, Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 17-23.
12. Ravenkov, A. (2006), “Financial planning at the enterprise”, Problemy teorii ta praktyky upravlinnia, vol. 4, pp. 72-78.
13. Zhovnovach, R.I. (2004), “Planning of enterprise activity”, Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 21-27.
14. Kyslov, D. (2007), “Commandments and wisdom of financial planning”, Menedzhment ta menedzher, vol. 1, pp. 42-47.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3783

Відомості про авторів

Л. О. Птащенко

доктор економічних наук, професор

L. Ptashchenko

Doctor of Economics, Professo


А. О. Великожон

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

A. Velykozhon

master student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

Як цитувати статтю

Птащенко Л. О., Великожон А. О. Проблеми організації процесу бюджетування в системі фінансового управління підприємством. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6723 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.1

Ptashchenko, L. and Velykozhon, A. (2018), “Problems of organization of the budgeting process in the system of financial management by the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6723 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.