EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.3

УДК: 658.005.4

Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ

Анотація

В умовах стрімких змін зовнішнього середовища, підприємства зобов'язані діяти швидко, гнучко і ефективно, збалансовуючи внутрішнє середовище із зовнішнім. Реакція на зміни зовнішнього середовища передбачає своєчасне вироблення виважених рішень щодо швидкої адаптації управлінської політики. Реалізація аналітичної функції управління забезпечує створення такої системи управління, яка здатна вирішити актуальні проблеми. Глибина аналітичних досліджень, їх системність та комплексність, оперативність та інформаційна забезпеченість визначаються цілями управління.
Ефективність діагностики змін в зовнішньому середовищі та забезпечення відповідних змін згідно з технічними, економічними можливостями підприємства, а також із врахуванням соціальних факторів і психологічного клімату всередині підприємства прямо визначаються наявністю адекватної організаційної системи економічного аналізу.
При процесному підході до управління організація економічного аналізу зазнає змін, що стосуються об’єктів аналізу, функцій суб’єктів, інформаційного та методичного забезпечення. В ході аналізу повинні бути описані та систематизовані всі бізнес-процеси на основі схем, що включають як часові, так і просторові характеристики, визначені напрямки оптимізації процесів та забезпечене їх виконання.
У даній статті уточнено сутність організації економічного аналізу з позиції зростаючих вимог до управління в умовах сучасних змін внутрішнього та зовнішнього середовищ. Запропонований погляд враховує взаємозв’язок між психологічними, культурними, соціологічними, економічними та технологічними аспектами управління.
Також сформульовано вимоги до організаційних елементів аналізу, що випливають із процесного підходу до управління. Обґрунтовано якісні та кількісні зміни об’єктів економічного аналізу та приведено у відповідність до них інформаційну та методичну бази аналізу та функції суб’єктів аналізу.

Ключові слова: економічний аналіз; організація економічного аналізу; об’єкти економічного аналізу; процесний підхід; аналіз бізнес-процесів.

Література

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпораций. / И.К. Адизес. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 512 с.
2. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч. посібник. / В. М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.
3. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник . / [В.І. Іващенко, М.А. Болюх] . – К.: ЗАТ «Ніч лава»; 1999. – 204 с.
4. Ковальчук. Т.М. Теорія економічного аналізу: навч. посібник. /Т. Ковальчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 554 с.
5. Кожанова Є. П. Економічний аналіз: навч. посіб. / [Є. П. Кожанова, І.П. Отенко]. – Х.:ВД «ІНЖЕК », 2005. – 340 с.
6. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Г.І. Купалова. – К.: Знання, 2008. – 639 с.
7. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: навч. посіб. / В.М. Мельник. – К.: Кондор, 2008. – 128 с.
8. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підруч. / П.Я. Попович – К.: Знання, 2008. – 630 с.
9. Репин В.В. Процесний подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / [В.В. Репин, В.Г. Елиферов]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 544 с.
10. Сопко. В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. / [В.В. Сопко, В.П. Завгородній]. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
11. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. /[О.І. Дацій, О. О. Шевченко, Н. О. Шевченко, Н.І. Демчук, М.О. Сичова, В.П. Жук]; за ред. О.І. Дація. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. – 236 с.
12. Bartoli A., Philippe H., Piloter I’entreprise en mutation – une approche strategique du changement, “Les Editions d’Organisation”. Paris 1996.
13. Koźminski A.K. Obloj K. The Theory of Organizational Balance. Warsaw, Poland; PWE, 1989.

T. Kovalchuk, A. Verhun

ORGANIZATION OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF THE PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT

Summary

In a context of rapid changes in the environment, enterprises are required to act quickly, flexibly and effectively, balancing the internal environment with the outside. The response to changes in the environment implies the timely elaboration of balanced decisions regarding the rapid adaptation of management policy. The implementation of the analytical management function provides the creation of a management system that is capable of solving current problems. The depth of analytical research, their systemic and complexity, efficiency and information security are determined by management goals.
Effectiveness of the diagnostics of changes in the external environment and ensuring corresponding changes in accordance with the technical and economic capabilities of the company, as well as taking into account social factors and psihologic climate in the enterprise, are directly determined by the availability of an adequate organizational system of economic analysis.
With the process approach to management, the organization of economic analysis undergoes changes related to the objects of analysis, functions of subject , information and methodological support. In the course of the analysis, all business processes should be described and systematized on the basis of schemes that include both time and space characteristics, defined trends of process optimization and ensure their implementation.
This article clarifies the essence of the organization of economic analysis from the standpoint of increasing requirements for management in the conditions of modern changes in the internal and external environment. The proposed view takes into account the relationship between psychological, cultural, sociological, economic and technological aspects of management.
Also formulated the requirements for the organizational elements of analysis arising from the process approach to management. The qualitative and quantitative changes of objects of economic analysis are substantiated and according to them are brought information and methodological bases of analysis and functions of analysis subjects.

Keywords: economic analysis; organization of economic analysis; business analysis; business process analysis.

References

1. Adizes I.K. (2016), Upravlenie zhiznennyim tsiklom korporatsiy. [Corporate Lifecycle Management], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
2. Ivakhnenko V. M. (2000), Kurs ekonomichnoho analizu [The course of economic analysis], K.: KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Ivashchenko V.I., Boliukh M.A. (1999), Ekonomichnyi analiz hospodarskoi diialnosti [Economic analysis of economic activity], K.: ZAT «Nich lava» , Kyiv, Ukraine.
4. Kovalchuk. T.M. (2011), Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis: navch. Posibnyk] : Chernivetskyi nats. un-t, Chernivtsi, Ukraine.
5. Kozhanova Ye. P., Otenko I.P. (2005), Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], VD «INZhEK », Kharkiv, Ukraine.
6. Kupalova H.I. (2008), Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis], K.: Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Melnyk V.M. (2008), Osnovy ekonomichnoho analizu [Basics of economic analysis], K.: Kondor, Kyiv, Ukraine.
8. Popovych P.Ia. (2008), Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia [Economic analysis of business entities], K.: Znannia, Kyiv, Ukraine.
9. Repin V.V., Eliferov V.G. (2013), Protsesniy podhod k upravleniyu. Modelirovanie biznes-protsessov [Process approach to management. Business process modeling], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
10. Sopko. V.V. (2004), Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta analizu [Organization of accounting, economic control and analysis], K.: KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Datsii O.I., Shevchenko O. O., Shevchenko N. O., Demchuk N.I., Sychova M.O., Zhuk V.P. (2014), Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis], Bila K.O., Dnipropetrovsk, Ukraine.
12. Bartoli A., Philippe H., (1996), Piloter I’entreprise en mutation – une approche strategique du changement [Driving a changing business - a strategic approach to change], “Les Editions d’Organisation”. Paris.
13. Koźminski A.K. Obloj K. (1989), The Theory of Organizational Balance. PWE, Warsaw, Poland.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4609

Відомості про авторів

Т. М. Ковальчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

T. Kovalchuk

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and AuditingYuriy Fedkovych Chernivtsi National University


А. І. Вергун

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

A. Verhun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and AuditingYuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6725 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.3

Kovalchuk, T. and Verhun, A. (2018), “Organization of economic analysis in the conditions of the process approach to management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6725 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.