EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЧИНБАР»
М. П. Денисенко, Н. В. Гринюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.4

УДК: 330.1:338.4:339.5:339.9

М. П. Денисенко, Н. В. Гринюк

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ЧИНБАР»

Анотація

У статті розглянуто сутність та походження понять "результативність" та "ефективність". Категорія «ефективність» займає ключове місце майже в усіх без винятку галузях знань та сферах діяльності людини. Авторами розкриваються різні підходи сутності економічної ефективності у історичному аспекті та визначення сучасних вчених. Досліджено показники, які використовують для здійснення оцінки ефективності фінансової діяльності підприємства. Узагальнено напрями підвищення економічної ефективності діяльності підприємств, реалізація яких створюватиме сприятливі умови для подолання кризового стану, оздоровлення та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, підвищення якості життя населення тощо. Для економічного розвитку як окремих суб’єктів господарювання, так і економіки держави загалом важливо, щоб діяльність підприємства була ефективною, тобто здійснювалася в умовах оптимального (раціонального) витрачання виробничих ресурсів, мінімальних витрат та максимальної прибутковості виробництва. Також у статті було обгрунтовано доцільність та важливість управління співвідношенням досягнутих результатів з витратами підприємства для успішної діяльності, а також охарактеризовано показники, що характеризують ефективність організації.

Ключові слова: економічна ефективність діяльністі підприємства; показники оцінки ефективності роботи підприємства; ефективність; шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.

Література

1. Гетьманський В. О. Оцінка функціонування підприємства в умовах економічного розвитку / В. О. Гетьманський, О. І. Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – Т. 3, № 6. – С. 174 – 178.
2. Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : [монографія] / Т.А. Говорушко, Н.І. Клімаш. – К. : Логос, 2013. – 204 с.
3. Габор С.С. Ефективність як економічна категорія / С.С. Габор, В.С. Габор // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 14–17
4. Куценко А.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : [монографія] / А.В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008 – 215 с
5. Отенко В.І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства / Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – С. 231–237.
6. Стрілец Є.М. Ефективність як економічна категорія / Є.М.Стрілец. – Запоріжжя : КПУ, 2013 – С. 9.
7. Косянчук Т. Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика/ Косянчук Т. Ф., Галкіна Ю. Г.// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - №3. – С. 121-124.
8. Економіка підприємства : підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 528 с.

M. P. Denysenko, N. V. Hryniuk

WAYS OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF PRIVATE ENTERPRISE CHINBAR

Summary

The article is devoted to the substantiation of directions of improving the management process of formation of profitability. The category "efficiency" occupies a key place in almost all fields of knowledge and human activities. The problem of evaluating performance is important. This problem is of great importance. In this regard, consideration of the main aspects of evaluating the effectiveness of the enterprise in modern conditions is a great theoretical and practical interest. Provides essence and origin of the concepts "effectiveness" and "efficiency". The author reveals the essence of the different approaches economic efficiency in historical perspective and definitions of modern scientists. The purpose of the article is to develop scientifically grounded proposals for identifying ways to improve the efficiency . Different viewpoints to the concept of economic schools of economic and environmental efficiency are reviewed. Directions of economic efficiency increase of businesses which will enable to create favorable conditions for over the crisis, sanitation and ensuring competitiveness of the national economy, and improvement of the population quality of life are generalized. Principal reasons, kinds and ways of increase of efficiency of activity of enterprise, are considered in the article. The factors influencing the efficiency of the operation of the enterprise and the ways of increasing the efficiency of the activity enterprise, are proposed. For economic development, both individual economic entities and the state's economy, in general, it is necessary that the activity of the enterprise be effective, that is carried out in conditions of optimal (rational) consumption of production resources, minimum expenses and maximum profitability of production. Measures to improve the efficiency should be developed for each individual component, which allows taking into account the specifics of the resources usage for companies of any industry. The article was proved feasibility and importance of managing results according to the company costs for enterprise success. Describes indicators which characterized organization efficiency.

Keywords: economic efficiency of activity of the enterprise; indicators of evaluation of the efficiency of the enterprise; efficiency; ways to improve the financial performance of the enterprise.

References

1. Hetmanskyi, V. O. and Iliash, O. I. (2010), "Assessment of the functioning of the enterprise in the conditions of economic development", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 3, issue, 6, pp. 174 – 178.
2. Hovorushko, T.A. and Klimash, N.I. (2013), Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovanoho pidkhodu [Management of the efficiency of enterprises on the basis of the value-oriented approach], Lohos, Kyiv, Ukraine, P.204.
3. Habor, S.S. and Habor, V.S. (2012), " Efficiency as an economic category", Innovatsiina ekonomika, vol. 7, pp. 14–17.
4. Kutsenko, A.V. (2008), Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [Organizational and Economic Mechanism for Managing the Efficiency of the Activity of Enterprises of Consumer Cooperatives in Ukraine], RVV PUSKU, Poltava, Ukraine, P. 215.
5. Otenko, V.I. (2013), "Formation of analytical tools for assessing the effectiveness of an enterprise", Biznes Inform, vol. 5, pp. 231–237.
6. Strilets, Ye.M. (2013), Efektyvnist yak ekonomichna katehoriia [Efficiency as an Economic Category], KPU, Zaporizhzhia, Ukraine, P. 9.
7. Kosianchuk, T. F. and Halkina, Yu. H. (2010), " The Effectiveness of the Enterprise and its Diagnosis", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, pp. 121-124.
8. Pokropyvnyi, S.F. (2011), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], 2-nd., ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P.528.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3859

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну

M. P. Denysenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and TourismKiev National University of Technology and Design


Н. В. Гринюк

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

N. V. Hryniuk

student, Kiev National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Гринюк Н. В. Заходи підвищення економічної ефективності діяльності прат «чинбар». Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6726 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.4

Denysenko, M. P. and Hryniuk, N. V. (2018), “Ways of increasing economic efficiency of the activity of private enterprise chinbar”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6726 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.