EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Г. В. Осовська, О. А. Осовський

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.73

УДК: 65.014.1

Г. В. Осовська, О. А. Осовський

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Статтю присвячено управлінню стратегічними змінами на підприємстві. Обґрунтовано актуальність та необхідність забезпечення стратегічних змін на підприємстві. Проведений глибокий аналіз фінансових результатів діяльності конкретного підприємства, динаміки витрат та темпи їх зростання. Звітні дані дали можливість зробити висновок, про те, що воно потребує стратегічних змін. Запропонована стратегія діяльності із «обмеженого росту» на «стратегію концентрованого зростання», а маркетингова програма дозволить підприємству розвиватися у бажаному для нього напрямку, оптимально використовуючи свій потенціал та конкурентні переваги. Вона інтегрує у своїй структурі основні складові комплексу маркетингу, спрямовані на досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємства: товарну, цінову, збутову та комунікаційну політики підприємства. Головними орієнтирами маркетингової програми мають бути стратегічна спрямованість, координованість та інтегративність (поєднання та взаємозв’язок стратегії і тактики підприємства), а також націленість на досягнення очікуваного результату від своєї діяльності. Визначені умови втілення її в життя та сучасні методи управління стратегічними змінами. Для цього необхідно провести ряд перетворюючих змін, що будуть включати конкретні завдання. Розкриті конкретні умови, що забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей. Запропоновано застосовувати сучасні методи управління стратегічними змінами на підприємстві, зокрема конкурентний бенчмаркінг з метою досягнення мети.

Ключові слова: стратегічні зміни; управління; стратегія; підприємство; цілі; фактори; ефективність.

Література

1. Анісімова Л. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л. Анісімова, В. Балан // – Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2015. – №128. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/ Simulation_of_ the_ formation_and_selection_development_strategies_of_enterprise_13924.pdf
2. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: [монографія]. / Д. К. Воронков. – Х. : ІНЖЕК, 2014. – 340 с.
3. Гайдей О.О. Управління змінами на підприємстві / О.О. Гайдей // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Економіка та управління підприємствами. – № 3 (19). – 2012. – С.71–75.
4. Гусєва О.Ю. Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах. / О.Ю. Гусєва. // Бюлетень нобелівського ек. форуму. – 2016. – №1(5). – Т.2 – С. 92-100.
5. Приймак Н.С. Управління стратегічними змінами на підприємстві. / Н.С. Приймак // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 6. – 2015. – С. 427–430.
6. Силкіна Ю.О. Управління стратегічними змінами на підприємствах торгівлі / Ю.О. Силкіна // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – 5(43). – С.76–78.
7. Фединець Н.І. Управління змінами в організації / Н.І. Фединець // Наук. Вісник Нац. лісотех. ун-ту України. – 2015. – вип. 21.15 – С. 292–298.
8. Отенко В.І. Стратегічні зміни на підприємстві: сутність, види, інструментарій / В.І. Отенко, О.В. Гронь // Бізнес Інформ. – 2011. – № 8. – С. 204–207.
9. Воронкова А.Е. Стратегічні зміни як базис інноваційного розвитку підприємства / А.Е. Воронкова, Д.К. Воронков // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 2 (173). – С. 134–139.
10. Шубін О.О. Дихотомія визначення стратегічних змін у науковому дискурсі / О.О. Шубін, О.Ю. Гусєва // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 33. – С. 38–44.

H. V. Osovska, O. A. Osovskyi

MANAGEMENT OF STRATEGIC CHANGES AT THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the management of strategic changes in the enterprise. The urgency and necessity of providing strategic changes at the enterprise are substantiated. The object of the research is the process of managing strategic changes at the State Enterprise “Zhytomyr Forestry". The enterprise relates to those types that do not plan changes in accordance with the development strategy, but simply adapt to certain changes in the environment. If any changes are made, they are of an occasional and superficial nature. According to the research conducted, it should be noted that the actual situation of the company is deteriorating: firstly, the level of competition has increased in the region as well as in Ukraine as a whole; and secondly, there is a decline in the efficiency of the enterprise, reducing profitability. At this stage, the company is experiencing a decline in the life cycle and has a strategy of limited growth. The target of enterprise development are set “from the achieved” and somewhat adjusted taking into account changes in factors of the environment, such as the rate of inflation, the level of saturation of the market, the solvency of the population, etc. The strategy of limited growth is most often used in “old industries”, which includes forest, but if earlier this strategy brought some positive result, now, perhaps, came the turning point when the management of the company should choose a new strategy for the development of the enterprise.
The reported data made it possible to conclude that it requires strategic changes. The strategy of “limited growth” activity is proposed for a “strategy of concentrated growth”, and the marketing program will allow the company to develop in the direction it desires, optimally using its potential and competitive advantages. It integrates in its structure the main components of the marketing complex, aimed at achieving strategic marketing objectives of the enterprise: commodity, price, marketing and communication policies of the enterprise. The main targets of the marketing program should be strategic orientation, co-ordination and integrity (the combination and interconnection of the strategy and tactics of the enterprise), as well as the intention to achieve the expected result from its activities. Defined conditions for its implementation and modern methods of managing strategic changes. To do this, you need to conduct a series of transforming changes that will include specific tasks. The specific conditions that will ensure the achievement of strategic target are disclosed. It is proposed to apply modern methods of managing strategic changes in the enterprise, in particular, competitive benchmarking in order to achieve the target.

Keywords: strategic changes; management; strategy; enterprise; strategic target; factors; efficiency.

References

1. Anisimova, L. and Balan, V. (2015), “Modeling the process of formation and selection of enterprise development strategies”, Visnyk Kyivs'koho natsionil'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka, [Online], vol. 128, available at: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/ Simulation_of_ the_ formation_and_selection_development_strategies_of_ enterprise_13924.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
2. Voronkov, D.K. (2014), Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi: teoriia ta prykladni aspekty [Managing Change in the Enterprise: Theory and Applied Aspects], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
3. Hajdej, O.O. (2012), “Management of changes in the enterprise”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 3 (19), pp. 71–75.
4. Husieva, O.Yu. (2016), “Problems of management of strategic changes at domestic enterprises”, Biuleten' nobelivs'koho ekonomichnoho forumu, vol. 1 (5), no. 2, pp. 92–100.
5. Pryjmak, N.S. (2015), “Management of strategic changes in the enterprise”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 427–430.
6. Sylkina, Yu.O. (2013), “Management of strategic changes in trade enterprises”, Innovatsijna ekonomika. Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal, vol. 5 (43), pp. 76–78.
7. Fedynets', N.I. (), “Manage changes in the organization”, Naukovyj visnyk natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 21.15, pp. 292–298.
8. Otenko, V.I. and Hron', O.V. (2011), “Strategic changes in the enterprise: essence, types, tools”, Biznes Inform, vol. 8, pp. 204–207.
9. Voronkova, A.E. and Voronkov, D.K. (2012), “Strategic changes as the basis of enterprise innovation development”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalia, vol. 2 (173), pp. 134–139.
10. Shubin, O.O. and Husieva, O.Yu. (2013), “Dichotomy of the definition of strategic changes in scientific discourse”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 33, pp. 38–44.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3661

Відомості про авторів

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

H. V. Osovska


О. А. Осовський

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту і туризму,Житомирський державний технологічний університет

O. A. Osovskyi

Як цитувати статтю

Осовська Г. В., Осовський О. А. Управління стратегічними змінами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6730 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.73

Osovska, H. V. and Osovskyi, O. A. (2018), “Management of strategic changes at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6730 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.