EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА СТАН ЇЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Г. Г. Маліцька, О. І. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.74

УДК: 339

Г. Г. Маліцька, О. І. Мельник

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА СТАН ЇЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті узагальнено підходи до трактування поняття «електронна комерція», проаналізовано погляди різних авторів щодо сутності даного терміну . Перелічено основні рівні електронної комерції – це Інтернет-комерція, електронна комерція та електронний бізнес. Наведено новітні форми взаємодії між учасниками ринку товарів і послуг, які стали доступними у зв’язку із здійсненням електронної комерції. Визначено фактори, що стимулюють подальший розвиток цього економічного явища. Обґрунтовано доцільність застосування системи електронної комерції в Україні. Зазначено принципи функціонування електронної комерції, які визначаються особливостями здійснюваних операцій. Сформульовано та систематизовано основні переваги та недоліки електронної комерції по відношенню до суб’єктів її здійснення. Така систематизація є об’єктивно необхідною, оскільки одній й ті ж вигоди для одного суб’єкта, можуть бути проблемою для іншого. Такий підхід дозволить підвищити рівень обізнаності учасників електронної комерції. Доведено, що вигоди від розвитку електронної комерції є значно суттєвішими, ніж її недоліки. Потенційні ризики при веденні електронного бізнесу можна зменшити шляхом впровадження надійних засобів електронної безпеки транзакцій, врегулювання на державному рівні проблем нормативно-правового регулювання цієї сфери. Здійснено аналіз розвитку електронної комерції в світі та виділено десять найбільших ринків електронної комерції. Представлено результати аналізу стану електронної комерції в Україні у порівнянні із зарубіжними державами. Виявлено основні тенденції подальшого розвитку електронного бізнесу в сучасних умовах інформаційного розвитку ринку комерційних послуг. Визначено стан правового забезпечення і особливості регулювання електронної комерції в українському нормативно-законодавчому полі. Здійснено SWOT-аналіз електронної комерції.

Ключові слова: торгівля; підприємництво; електронна комерція; електронний бізнес; Інтернет-торгівля.

Література

1. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с.
2. Царьов Р. Ю. Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки бакалаврів / Р. Ю. Царьов. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – 112 с.
3. Маєвська А. А. Електронна комерція і право / А. А. Маєвська. – Харків, 2010. – 256 с.
4. Мартовой А.В. Сущность и основные характеристики электронного бизнеса, электронной коммерции, электронного и Интернет-маркетинга[Електронний ресурс] - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp56_1/knp56_146-152.pdf.
5. Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.
6. Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні / [В. М. Полях, Н. М. Кривошеєва, В. М. Клочко та ін.]. // Scientific Journal "ScienceRise". – 2017. – №5. – С. 11–17.
7. Апопій В. В. Організація торгівлі [Електронний ресурс] / В. В. Апопій. 2005. Режим доступу: http://pidruchniki.com/12601206/marketing/organizatsiya_torgivli.
8. Закон України "Про електронну комерцію". // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №45. – С. 410.
9. Балик У. О. Електронна комерція як елемент системи світового господарства / У. О. Балик, М. В. Колісник. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2014. – №811. – С. 11–19.
10. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова. // Вісник НТУ "ХПІ". – 2013. – №44. – С. 58–65.
11. Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20.
12. Чучко Н. О. Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин/ Н. О. Чучко, Г. М. Лозікова // Економіка промисловості. — 2011. — № 4. — С. 153–158.
13. Возний М. І. Міжнародна електронна торгівля. Проблеми та перспективи розвитку в Україні /М. І. Возний // Збірник наук. праць Буковинського університету. Економічні науки. — 2011. — Вип. 7. — С. 243–252.
14. Цікаві факти про Інтернет-торгівлю в світі в 2018 році [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/.
15. Електронна комерція в Україні 2016: цифри і факти [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://webexpert.com.ua/ua/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-2016.

H. H. Malitska, O. I. Melnyk

FEATURES OF THE ELECTRONIC COMMERCE AND THE STATE OF ITS DEVELOPMENT IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS OF UKRAINE

Summary

The article generalizes approaches to the interpretation of the concept of "electronic commerce", analyzes the views of different authors on the essence of this term. The key e-commerce levels are Internet commerce, e-commerce and e-business. The new forms of interaction between market participants of goods and services, which became available in connection with the implementation of e-commerce, are presented. The factors that stimulate the further development of this economic phenomenon are determined. The feasibility of using the e-commerce system in Ukraine is substantiated. The principles of functioning of e-commerce are determined, which are determined by the peculiarities of the carried out operations. The main advantages and disadvantages of e-commerce in relation to the subjects of its implementation are formulated and systematized. Such systematization is objectively necessary, since the same benefits for one subject may be a problem for another. This approach will increase the level of awareness of e-commerce participants. It is proved that the benefits of e-commerce development are significantly more significant than its disadvantages. Potential risks in conducting e-business can be reduced by introducing reliable means of electronic security of transactions, regulation of problems of legal regulation of this sphere at the state level. The analysis of e-commerce development in the world has been analyzed and the ten largest e-commerce markets have been identified. The results of the analysis of the state of electronic commerce in Ukraine in comparison with foreign countries are presented. The main tendencies of the further development of electronic business in the current conditions of information development of the market of commercial services are revealed. The status of legal support and peculiarities of regulation of e-commerce in the Ukrainian normative-legal field is determined. SWOT analysis of e-commerce.
The purpose of the study is to identify the features of e-commerce as an economic category and to analyze the state of development of e-commerce in Ukraine.

Keywords: commerce; business; e-commerce; e-business; internet commerce.

References

1. Tardaskina, T.M. Strel'chuk, Ye.M. and Tereshko, Yu.V. (2011), Elektronna komertsiia [E-commerce], ONAZ im. O.S. Popova, Odesa, Ukraine.
2. Tsarov, R. Yu. (2010), Elektronna komertsiia: navchalnyi posibnyk z pidhotovky bakalavriv [E-commerce: Bachelor's training manual], ONAZ im. O.S. Popova, Odesa, Ukraine.
3. Maievska, A. A. (2010). Elektronna komertsiia i pravo [E-Commerce and Law], Kharkiv.
4. Martovoj, A.V. (2004), “The essence and main characteristics of electronic business, e-commerce, electronic and online marketing”, available at: www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp56_1/knp56_146-152.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
5. Yudin, O. M. Makarova, M. V. and Lavreniuk, R. M. (2011). Systemy elektronnoi komertsii: stvorennia, prosunennia i rozvytok [Systems e-commerce: the creation, promotion and development], RVV PUET, Poltava, Ukraine.
6. Poliakh, V. M. Kryvosheieva, N. M. and Klochko, V. M. (2017), “E-commerce: theoretical and legal basis and the current state of Ukraine”, Scientific Journal "ScienceRise", vol. 5, pp. 11–17.
7. Apopii, V. V. (2005), “Trade organization”, available at: http://pidruchniki.com/12601206/marketing/organizatsiya_torgivli (Accessed 20 Nov 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On e-commerce", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol.45.
9. Balyk, U. O. and Kolisnyk, M. V. (2014), “E-commerce as an element of the world economy”, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Lohistyka, vol. 118, pp.11-19.
10. Filippova, L. L. (2013), “E-Commerce: for and against”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu KhPI, vol. 44 (1017), pp. 58-65.
11. Khovrak, I. V. (2013), “E-Commerce in Ukraine: Advantages and Disadvantages”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 4, pp. 16-20.
12. Chuchko, N. O. and Lozikova, H. M. (2011), “E-commerce in the system of world economic relations”, Ekonomika promyslovosti, vol. 4., pp. 153–158.
13. Voznyj, M. I. (2011), “International e-commerce. Problems and prospects of development in Ukraine”, Zbirnyknauk prats' Bukovyns'koho universytetu. Ekonomichni nauky, vol.7, pp.243–252.
14. “Interesting facts about Internet commerce in the world in 2018”, available at: http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/ (Accessed 20 Nov 2018).
15. “E-Commerce in Ukraine 2016: Figures and Facts”, available at: https://webexpert.com.ua/ua/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-2016 (Accessed 20 Nov 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 9122

Відомості про авторів

Г. Г. Маліцька

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

H. H. Malitska

esearcher of enterprise economics and human resources management department, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi


О. І. Мельник

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

O. I. Melnyk

сandidate of Economic Sciences, assistant of enterprise economics and human resources management department, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Маліцька Г. Г., Мельник О. І. Особливості електронної комерції та стан її розвитку в сучасних економічних умовах України. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6731 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.74

Malitska, H. H. and Melnyk, O. I. (2018), “Features of the electronic commerce and the state of its development in the current economic conditions of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6731 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.