EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
В. В. Бугас, О. В. Казімірова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.75

УДК: 338.45:620.9

В. В. Бугас, О. В. Казімірова

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

Сучасні тенденції розвитку світової економіки призвели до зростання зовнішньоекономічної діяльності у розвитку національних економік світу. Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств формує міжнародну конкурентоспроможність продукції, робочої сили та країни як загального. Стаття присвячена ринку електроенергії, її стану та структури. Особливості ЗЕД підприємств електроенергетики визначаються, з одного боку, властивостями такого специфічного товару як електроенергія, а з іншого – особливим характером відносин між учасниками ринку електроенергії, які здійснюють різні функції на різних етапах процесу. Проведене комплексне дослідження базових властивостей, систематизація напрямів, встановлення характерних ознак для економічних операцій при здійсненні ЗЕД підприємствами електроенергетики. На прикладі підприємства електроенергетики, виділені сутнісні особливості зовнішньоекономічної діяльності, які визначаються специфічними властивостями електроенергії як товару. На основі цього встановлені особливості ринку електроенергії, розглянутий його стан та структура. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ДП «НЕК «Укренерго») дозволив встановити ключові проблеми реалізації експортного потенціалу підприємства і напрями їх вирішення.

Ключові слова: Україна; зовнішньоекономічна діяльність; зовнішньоекономічні зв'язки; міжнародна торгівля; електроенергетика; експорт електроенергії.

Література

1. Бабій І. В. Визначення структури управління ЗЕД на підприємствах машинобудування в аспекті стратегічного підходу / І. В. Бабій // Науковий огляд. – 2018. – №1 (44). – с.6-21.
2. Гончаренко М. В. Державне регулювання оптового ринку електричної енергії: світові моделі та вітчизняні реалії / М. В. Гончаренко. // Державне будівництво. - 2015. - № 2.
3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. – К.: «Знання», 2006.
4. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с.
5. Крупін В.Є. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем: монографія /В. Є. Крупін; НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Львів, 2009.–218 с.
6. Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств : монографія / Л.Г. Ліпич, А.О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т, 2010. – 220 с.
7. Лір В. Економічні механізми управління попитом на ринку електроенергії / В. Лір, О. Биконя // Економіст. - 2015. - №2. - С. 9-13.
8. Лубенченко О. Е. Методологія управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки: монографія / О. Е. Лубенченко, А. В. Гнєдков; Донбас. держ. техн. ун-т. – Лисичанськ: ДонДТУ, 2016. – 243 с.
9. Мазаракі А.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник: Мазаракі А.А., Т.М. Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.; за заг.ред.: А.А. Мазаракі - К.: КНТЕУ, 2012. – 824 с.
10. Малярець Л. М. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства: аналітичний підхід: монографія / Малярець Л. М., Проскуріна Н. В. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2014. – 226 с.
11. Офіційний сайт ДП «НЕК «Укренерго». - Режим доступу: https://ua.energy/
12. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 408 с.

Vasyl Buhas, Olga Kazimirova

THE ESSENCE, TYPES AND PECULIARITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT OF THE POWER COMPANIES IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

А modern trends in the development of the world economy led to growth of the role of foreign economic activity in the development of national economies of the world. The foreign economic activity of domestic enterprises forms the international competitiveness of products, workforce and the country as a general. The article is devoted to the market of electricity, its state and structure. At the case of electric power company determined the essential features of foreign economic activity, which are determined by the specific properties of electricity as a commodity. Based on this set, place, role and features of the foreign economic activity of enterprises of the electric power industry in the process of integration of the national economy into the system of international markets; the characteristics of the electricity market are determined, considered its status and structure. The analysis of the foreign economic activity of the enterprise allowed to establish the specifics of the formation of a competitive environment and relevant market mechanisms in the field of electricity; influence on the factor of demand for electricity. Electricity exports increased from 3640,1 million kilowatt per hour to 5166,3 million kilowatts per hour. Electricity imports decreased from 2295,6 million kilowatt per hour to 48,0 million kilowatt per hour. On the example of a particular company, exactly SE "NEC "Ukrenergo" the reviewed specificity of practical realization of foreign economic relations of the enterprise is considered. Complex research has been conducted basic, essential properties; systematization of directions; the characteristic features for economic operations in the implementation of foreign economic activity enterprises of the electric power industry are established. In the course of the research, the reasons for lagging behind in the development of the electric power industry have been identified in general, and in particular Ukrenergo and found ways to eliminate them. Research of foreign trade of enterprise allowed establishing the key problems of enterprise’s export potential realization and, as well as finding directions for their solution.

Keywords: Ukraine; foreign economic activity; international economic relations; international trade; power engineering; electricity export.

References

1. Babij, I.V. (2018), Vyznachennia struktury upravlinnia ZED na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia v aspekti stratehichnoho pidkhodu [Definition of the structure of management of foreign economic activity at the enterprises of mechanical engineering in the aspect of a strategic approach], Naukovyj ohliad, Kyiv, Ukraine.
2. Honcharenko, M.V. (2015), Derzhavne rehuliuvannia optovoho rynku elektrychnoi enerhii: svitovi modeli ta vitchyzniani realii [State regulation of the wholesale market of electric energy: world models and domestic realities], Kyiv, Ukraine.
3. Didkivs'kyj, M.I. (2016), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstva:Navchal'nyj posibnyk [Foreign economic activity of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Kozak, Yu.H. Prytula, N.V. and Yermakova, O.A.(2016), Zovnishn'oekonomichna diial'nist': pidpryiemstvo-rehion [Foreign-economic activity: enterprise-region: monograph], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Krupin, V.Ye. (2009), Derzhavne rehuliuvannia zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti terytorial'no-vyrobnychykh system [State regulation of foreign economic activity of territorial production systems], Lviv, Ukraine.
6. Lipych, L.H. and Fatenok-Tkachuk, A.O. (2010), Formuvannia stratehii rozvytku zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Formation of the strategy of development of foreign economic activity of machine-building enterprises], , Luts'k, Ukraine.
7. Lir, V. and Bykonia, O. (2015), Ekonomichni mekhanizmy upravlinnia popytom na rynku elektroenerhii [Economic mechanisms of demand management in the electricity market], Ekonomist, Kyiv, Ukraine.
8. Lubenchenko, O.E. and Hniedkov, A.V. (2016), Metodolohiia upravlinnia zovnishn'oekonomichnoiu diial'nistiu promyslovykh pidpryiemstv v umovakh innovatsijno-investytsijnoi ekonomiky [Methodology of management of foreign economic activity of industrial enterprises in the conditions of innovation and investment economy], DonDTU, Lisichansk, Ukraine.
9. Mazaraki, A.A. Mel'nyk, T.M. and Olejnikov, Yu.O. (2012), Menedzhment zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti [Management of foreign economic activity], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
10. Maliarets', L. M. and Proskurina, N. V. (2014), Kontrolinh zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstva: analitychnyj pidkhid [Controlling foreign economic activity of the enterprise: analytical approach], HNEU, Kharkiv, Ukraine.
11. Official site of SE "NEC" Ukrenergo "(2018), available at: https://ua.energy/(Accessed 4 October 2018).
12. Tiurina, N.M. and Karvatska, N.S. (2013), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4497

Відомості про авторів

В. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Vasyl Buhas

Candidate of Economic Sciences, docent docent the Department of ManagementKyiv National University of Technology and Design, Kyiv


О. В. Казімірова

магістр кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Olga Kazimirova

Master the Department of Management ofKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Бугас В. В., Казімірова О. В. Сутність, види та особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств електроенергетики в національній економіці України. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6732 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.75

Buhas, Vasyl and Kazimirova, Olga (2018), “The essence, types and peculiarities of foreign economic activity development of the power companies in the national economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6732 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.