EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
В. С. Бєлозерцев, М. Г. Гарькавий

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.83

УДК: 657.6

В. С. Бєлозерцев, М. Г. Гарькавий

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто основні нормативно-правові регулювання підприємств електронної комерції, а саме досліджено особливості Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію», щодо створення таких підприємств та їх регулювання. Розглянуто різноманітні публікації та дослідження вчених та спеціалістів з даної тематики. Дослідженням особливостей підприємств електронної комерції присвячені праці таких науковців, як: Бутинця Ф.Ф., Плекач В.Л., Нападовської Л.В., Фоміна О.В., Москаленко А., Золотухіна О., Тихонова С. та ін.. Більшість досліджень розкривають особливості створення підприємств електронної комерції. Ознаки нового виду економіки, особливості інформаційної економіки її функціонування досліджуються у працях таких закордонних вчених, як: Д. Бел, П. Друкер, Р. Ентоні, Ю. Іджирі, А. Ч. Літтлтон, Ф. Махлуп, Г. Г. Міллер, Т. Умесао, Дж. Г. Сортер. Не зважаючи на суттєві досягнення зазначених вчених у дослідженні питань електронної комерції, окремі дільниці цієї проблематики заслуговують приділення більшої уваги. Зокрема до набуття чинності Закону України «Про електронну комерцію» діяльність підприємств е-бізнесу регламентувалася на підставі низки нормативно-правових актів, що продовжують регламентувати окремі аспекти діяльності підприємств е-комерції та е-бізнесу, не охоплені цим законом. Крім того, у чинному законодавстві мають місце окремі неузгодженості у регламентації організації діяльності онлайн-магазину. У статті висвітлені питання, щодо більш чіткої законодавчої регламентації товарів та послуг, які можуть бути реалізовано за допомогою онлайн-магазинів, а також неузгодженості норм чинного законодавства щодо укладання електронних договорів, так само існує нечіткість у чинному законодавстві, пов’язана із продажем товарів та їх поверненням у процесі здійснення електронної торгівлі. Ці дільниці у сучасних умовах потребують підвищеної уваги з боку держави.

Ключові слова: електронна комерція; електронний бізнес; нормативно-правове регулювання; платіжні системи; електронний товар.

Література

1. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. та доц. Малюги Н.М. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 576 с.
2. Цивільний кодекс України (ст. 641–647 ЦКУ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Господарський кодекс України (гл. 30 ГКУ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
4. Закон України «Про електронну комерцію». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19

V. S. Belozertsev, M. G. Garkavy

ENTREPRENEURSHIP BASED ON E-COMMERCE IN UKRAINE

Summary

The article deals with the basic legal regulation of e-commerce enterprises, namely the features of the Civil Code of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On E-Commerce", concerning the establishment of such enterprises and their regulation. Various publications and researches of scientists and specialists on this subject are considered. The research of the peculiarities of e-commerce companies is devoted to the work of such scholars as: Butintsya F.F., Plekach V.L., Napadovskaya L.V., Fomin A.V., Moskalenko A., Zolotukhina O., Tikhonova S. and others. Most studies reveal the peculiarities of creating e-commerce businesses. The signs of a new type of economy, the peculiarities of the information economy of its functioning, are being studied in the writings of such foreign scientists as D. White, P. Drucker, R. Anthony, J. Idzhiri, A. C. Littleton, F. Mahlup, G. G. Miller , T. Umsao, JG Sorter. Despite the significant achievements of these scholars in the study of e-commerce, separate sections of this issue deserve more attention. In particular, before the entry into force of the Law of Ukraine "On e-commerce", the activities of e-business enterprises were regulated on the basis of a number of regulatory acts that continue to regulate certain aspects of the activities of e-commerce and e-business enterprises not covered by this law. In addition, in the current legislation there are some inconsistencies in the regulation of the organization of the online store. The article deals with the issues of clearer legislative regulation of goods and services that can be implemented through online stores, as well as inconsistencies of the current legislation on the conclusion of electronic contracts, as well as the lack of clarity in the current legislation related to the sale of goods and their return in the process of e-commerce. The specified list of regulatory acts and certain inconsistencies in them is incomplete, since the activities of e-business enterprises are diverse and include various aspects of economic activity. These areas in modern conditions require increased attention from the state.

Keywords: e-commerce; e-business; legal regulation; payment systems; electronic goods.

References

1. Butyntsia, F.F. and Maliuhy, N.M. (2002), Bukhhalters'kyj oblik v torhivli [Accounting in trade], Ruta, Zhytomyr , Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Article 641-647 of the Civil Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 25 Nov 2018).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2004) “Chapter 30 Economic Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 Nov 2018).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On e-commerce”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (Accessed 25 Nov 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4144

Відомості про авторів

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

V. S. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics,Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep


М. Г. Гарькавий

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

M. G. Garkavy

undergraduates of 1 year of training of specialty «Account and Taxation», Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

Як цитувати статтю

Бєлозерцев В. С., Гарькавий М. Г. Підприємницька діяльність на основі електронної комерції в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6740 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.83

Belozertsev, V. S. and Garkavy, M. G. (2018), “Entrepreneurship based on e-commerce in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6740 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.