EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ
Л. Г. Кльоба

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.84

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба

ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ

Анотація

Цифровізація - важливий напрям розвитку всіх сфер економіки України, у тому числі і банківської діяльності. Цифровізація в банківництві – це комплекс сучасних економічних, організаційно-управлінських, інституційних нововведень в будь-якій сфері функціонування банку. В умовах зростаючої конкуренції цифровізація сприяє розширенню клієнтської бази, збільшенню частки ринку банківських послуг, скороченню витрат, підвищенню фінансової стійкості та безпеки банку. Цифровізація діяльності банку – це система заходів, спрямованих на поглиблення співпраці з фінтех-стартапами з метою досягнення довгострокових цілей розвитку пов’язаних з упровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських продуктів і послуг для збільшення та розширення клієнтської бази і підвищення конкурентоспроможності банку.
Цифровізація діяльності банків пов'язана із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у нові чи покращені банківські продукти та послуги, в оновлений чи вдосконалений банківський технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, їх адаптацію до актуальних вимог клієнтів. Ознаками привабливості цифрових банківських продуктів є висока надійність, дохідність та якість. Цифровізація діяльності банків спрямована на отримання прибутку від впровадження сучасних фінансових технологій. Результатом цифровізації банківської діяльності є нові продукти і послуги або продукти та послуги з новими якостями: інноваційні програми і проекти; нові інтелектуальні продукти; сучасне нове технологічне обладнання та процеси; нові підходи до формування ринку сучасних банківських продуктів та послуг. Для вітчизняних банків цифровізація діяльності на даному етапі потребує такого стилю роботи, в основі якого лежить пошук нових можливостей, вміння залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із різних джерел, добиваючись бажаного результату при мінімальних затратах. Цифровізація вимагає значних інвестицій, а оскільки більшість вітчизняних банків мають обмежені власні фінансові джерела, то значущість їх ефективного використання значно підвищується. Вважаємо, що узагальнюючим показником ефективності цифровізації є ефект, який може бути економічним, науково-технічним, соціальним та екологічним. Між тим усі ефекти, в той чи інший спосіб, знаходять своє відображення у кінцевих результатах діяльності банку: прибутках чи збитках.

Ключові слова: цифровізація; цифрова економіка; цифровий банкінг; цифрові технології; стартапи; інноваційна діяльність; інноваційні послуги.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki.
2. Кириленко С.А. Зміна парадигми продажу банківських послуг в умовах розвитку цифрових каналів дистрибуції [Текст] / С.А. Кириленко // Світ фінансів. - 2016. - Вип. 4. - С. 140-147.
3. Корнівська В. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації / В. О. Коренівська // Проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С. 254-261.
4. Краус Н.М. Цифрова економіка : тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
5. Лечаченко Т. А. Реалізація інформаційних технологій банкінгу в Україні / Т. А. Лечаченко // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 3. — С. 191–192.
6. Овчаренко Ю.І. Сім нот для цифрового банку майбутнього / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bosfera.ru/bo/yuriy-ovcharenko-epam-sem-not-dlya-cifrovogo-banka-budushchego.
7. Мошенець О.В. Інноваційні продукти і технології на ринку банківських послуг / О.В. // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 12. – С. 7–8.
8. Степаненко О. П. Перспективні напрями цифрової трансформації в контексті розбудови цифрової економіки / Степаненко О. П. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 93. – С. 120–131.
9. Тарасюк М.В., Кощеєв О.О. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій / М.В. Тарасюк, О.О. Кощеєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2017. — Вип. 131. — С. 94—110.
10. Якимів А.М. Цифровий банкінг: необхідність територіальної організації [Електронний ресурс] / А. М. Якимів // Економічний форум. - 2015. - № 1. - С. 244-250.

References.
1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), " On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki.
2. Kyrylenko, S.A. (2016), "Changing the paradigm of selling banking services in the development of digital distribution channels", Svit finansiv, vol. 4, pp. 140-147.
3. Kornivska, V. O. (2017), "Digital Banking: The Risks of Financial Digitization", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 254-261.
4. Kraus, N.M. Holoborodko, O. P. and Kraus, K. M. (2018), "Digital economy: trends and perspectives of the abangard change of development", Efektyvna ekonomika, vol. 1, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
5. Lechachenko, T. A. (2017), "Implementation of Information Technologies of Banking in Ukraine", Abstracts of reports Ⅵ International scientific and technical conference "Current problems of modern technologies", November 16-17, 2017, vol. 3, TNTU, Ukraine, pp. 191–192.
6. Ovcharenko. Yu.I. "Seven Notes for the Future Digital Bank", [Online], available at: https://bosfera.ru/bo/yuriy-ovcharenko-epam-sem-not-dlya-cifrovogo-banka-budushchego.
7. Moshenets, O.V. (2011), "Innovative products and technologies in the banking market", Finansovyi rynok Ukrainy, vol. 12, pp. 7–8.
8. Stepanenko, O. P. (2017), "Perspective directions of digital transformation in the context of developing a digital economy", Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomitsi: zb. nauk. pr., vol. 93, Kyiv : KNEU, pp. 120–131.
9. Tarasiuk, M.V. and Koshcheiev, O.O. (2017), "Innovations in the Global Digital Financial Sector: Evaluation of Transformations", Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 131, pp. 94—110.
10. Yakymiv, A.M. (2015), "Digital banking: the need for a territorial organization", Ekonomichnyi forum, vol. 1, pp. 244-250.

L. H. Kloba

DIGITIZATION IS INNOVATIVE TO THE DEVELOPMENT OF BANKS

Summary

Digitalization is an important direction for the development of all spheres of the Ukrainian economy, including banking. Digitalization in banking is a complex of modern economic, organizational and managerial, institutional innovations in any sphere of bank operation. In the face of growing competition, digitalisation promotes the expansion of the client base, increasing the market share of banking services, reducing costs, improving financial stability and security of the bank. Digitalization of the Bank's activities is a system of measures aimed at deepening cooperation with Finteh start-ups in order to achieve the long-term development goals associated with the introduction of innovative methods of work, new banking products and services for increasing and expanding the client base and increasing the competitiveness of the bank. The digitalisation of banks' activities involves the transformation of research and development, other scientific and technological advances into new or improved banking products and services, the updated or improved banking technology process used in practice, or a new approach to the sale of products and services, their adaptation to the actual requirements of clients. Significance of the attractiveness of digital banking products is high reliability, profitability and quality.
Digitalization of the activities of banks is aimed at obtaining profit from the introduction of modern financial technologies. The result of digitization of banking activities is the new products and services or products and services with new qualities: innovative programs and projects; new intelligent products; modern new technological equipment and processes; new approaches to the formation of the market for modern banking products and services. For domestic banks, the digitization of activities at this stage requires such a style of work, which is based on the search for new opportunities, the ability to attract and use resources from different sources for the solution of the tasks, achieving the desired result at minimal cost.
Digitization requires significant investments, and since most domestic banks have limited own financial resources, the importance of their effective use is greatly increased. We believe that a generic indicator of the effectiveness of digitalisation is an effect that can be economic, scientific, technical, social and environmental. Meanwhile, all the effects, in one way or another, are reflected in the final results of the bank: profits or losses.

Keywords: digitalization; digital economy; digital banking; digital technologies; startups; innovation activities; innovative services.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 9077

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу,Інститут підприємництва та перспективних технологій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

L. H. Kloba

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.84

Kloba, L. H. (2018), “Digitization is innovative to the development of banks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.