EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЗМІН І УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ НЕОБХІДНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
О. О. Матусевич, Т. Ю. Чаркіна, К. Г. Колінько

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.85

УДК: 656.2/.224-043.77

О. О. Матусевич, Т. Ю. Чаркіна, К. Г. Колінько

СУТНІСТЬ ЗМІН І УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ НЕОБХІДНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Анотація

У статті проаналізовані дослідження вчених щодо сутності понять «зміни» та «управління змінами» на підприємстві. Всі пояснення терміну «зміни» вказують на відсутність єдності у визначенні сутності цієї економічної категорії та потребують подальших досліджень, особливо на підприємствах залізничного транспорту, а також в умілому управлінню змінами.
Організації необхідні зміни, аби не тільки не відставати від своїх конкурентів, але й випереджати їх. Тому у статті досліджені та систематизовані різновиди факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, які спричиняють процес змін на звичайному підприємстві та підприємствах залізничного транспорту. Таким чином було наведено зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та співставленні компоненти середовищ підприємства з зовнішніми та внутрішніми причинами змін.
Успішність структурної реформи, як однієї із складових організаційних змін, безпосередньо пов’язана з підвищенням конкурентоспроможності залізничного транспорту в окремих його господарствах, особливо в пасажирському, яке є збитковим. Тому дослідження виконувалися саме у цьому напрямку. У статті були досліджені фактори, які впливають на управління змінами на підприємстві залізничного транспорту, особливо в сфері пасажирських перевезень. Зіставлені фактори впливу на ефективність курсування пасажирського поїзду з формами змін та компонентами середовища підприємства.
Результатом та науковою новизною цього дослідження є запропонована удосконалена класифікація основних факторів впливу на конкурентоспроможність пасажирських поїздів, яка пов’язана з формами змін та компонентами середовища підприємства. Таким чином наведена необхідність дослідження управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.

Ключові слова: зміни; управління змінами; підприємство; залізничний; пасажирський; транспорт; класифікація; ефективність; фактор; причини; середовище; управління.

Література

1. Пічугіна Т. С. Управління змінами: навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 226 с.
2. Скібіцький О. М. Управління людським потенціалом: персонал, психологія, мотивація, відповідальність : монографія / О. М. Скібіцький. – К. : ТОВ Три-К, 2013. – 582 с.
3. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / Д. Харрингтон, К. Зсселинг, Х. Нимвеген. – СПб., 2002. – 650 с.
4. Шевченко І. Б. Управління змінами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Б. Шевченко. – К. : НТУ «КПІ» Політехніка, 2015. – 231 с.
5. Чаркіна Т. Ю., Бараш Ю. С., Марценюк Л. В. Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень / Т. Ю. Чаркіна, Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка. – 2017. – № 12
6. Широкова Г. В. Управление организационными изменениями: учеб. пособие / Г. В. Широкова. – СПб. : СПбГУ, 2005. – 330 с.
7. Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни: Монографія. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. Ім.. акад.. В. Лазаряна, 2006. – 252 с.
8. Стеців С. Р.Сутність та етапи управління змінами на підприємстві / С. Р. Стеців // Вісн. Нац. ун–ту "Львів. політехніка". – 2011. – № 714. – С. 155–161
9. Bate S.P. A Description and Evaluation of Four Different Approaches to the Management of Cultural Change in Organizations. Proceedings of Fourth Annual Conference of the British Academy of Management, Glasgow, reproduced in Paul Kirkbridge «Management Change» in Stacey, Ralph (ed.), Strategic Thinking and the Management of Change / [text] //S.P. Bate. – L.: Kogan Page, 1994.
10. Matusevich O., Matusevich O., Bobyl V., Chornovil O. Railway transport risk management and insurance “Financial and credit activity: problems of theory and practice”. – Kharkiv. – Vol. 2, No 25 (2018) – pp. 128 – 138

O. Matusevich, T. Charkina, K. Kolinko

THE ESSENCE OF CHANGE AND MANAGEMENT BY CHANGES IN THE ENTERPRISE AND THEIR NEED FOR RAIL TRANSPORT

Summary

The article analyzes the researches of scientists about the essence of the concepts of "change" and "management by changes" in the enterprise. All explanations for the term "changes" point to the lack of unity in determining the essence of this economic category and require further research, especially in railway companies, as well as in the sound management by changes.
Every organization that exists now in the modern market to compete and survive on the market, to profit from its regular consumers of goods or services, must constantly adapt to a changing environment. In order not only to keep up with their competitors, but to outstrip them, the organization needs changes.
Therefore, the article examines and systematizes the varieties of factors of the external and internal environment of the enterprise, which cause the process of changes in the ordinary enterprise and railroad enterprises. Thus, the changes in the external and internal environment of the enterprise and the comparison of the components of the enterprise environment with external and internal causes of changes were presented.
Considering the work of enterprises in various industries, it is necessary to allocate railway transport as the most economically significant branch, which provides vital functions of different regions of the country. Increasing its stable work and competitiveness is impossible without improving its management and applying changes.
The success of structural reform, as one of the components of organizational change, is directly related to increasing the competitiveness of rail transport in its individual farms, especially in the passenger, which is loss-making. Therefore, research was carried out precisely in this direction. The article investigates the factors that influence the management of changes in the railway transport enterprise, especially in the field of passenger transportation. The factors influencing the effectiveness of passenger train traffic with the changes and components of the enterprise environment are compared.
The result and scientific novelty of this research is the proposed advanced classification of the main factors affecting the competitiveness of passenger trains, which is associated with the forms of changes and components of the enterprise environment. Thus, the necessity of studying the management of changes in railway transport enterprises in the field of passenger transportation is given.
This future study requires:
1) research of scientific approaches to the formation of management by changes in rail transport enterprises in the field of passenger transportation;
2) definition of the function of managing by changes in railway transport enterprises in the field of passenger transportation.

Keywords: changes; management by changes; enterprise; railway; passenger; transport; classification; efficiency; factor; causes; environment; management.

References

1. Pichuhina, T. S. Tkachova, S. S. and Tkachenko, O. P. (2017), Upravlinnia zminamy [Change Management], KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine, P. 226.
2. Skibitskyi, O. M. (2013), Upravlinnia liudskym potentsialom: personal, psykholohiia, motyvatsiia, vidpovidalnist [Human Potential Management: Personnel, Psychology, Motivation, Responsibility], TOV Try-K, Kyiv, Ukraine, P. 582.
3. Harrington, D. Zsseling, K. and Nimvegen, H. (2002), Optimizacija biznes-processov. Dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizacija [Optimization of business processes. Documentation, Analysis, Management, Optimization], SPb., Russia, P.650.
4. Shevchenko, I. B.(2015), Upravlinnia zminamy [Change Management], NTU «KPI» Politekhnika, Kyiv, Ukraine, P. 231.
5. Charkina, T. Yu. Barash, Yu. S., and Martseniuk, L. V. (2017), "Innovative development of passenger companies according to the carriage of tourism transportation", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5928
6. Shirokova, G. V. (2005), Upravlenie organizacionnymi izmenenijami [Management of organizational change], SPbGU, SPb., Russia, P. 330.
7. Barash, Yu. S. (2006), Upravlinnia zaliznychnym transportom krainy [Railroad Management of the Country], Vyd-vo Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. Im. akad.. V. Lazariana, Dnipro, Ukraine, P. 252.
8. Stetsiv, S. R.(2011), "Essence and stages of change management at the enterprise", Visn. Nats. un–tu "Lviv. politekhnika", vol. 714, pp. 155–161
9. Bate S.P. A Description and Evaluation of Four Different Approaches to the Management of Cultural Change in Organizations. Proceedings of Fourth Annual Conference of the British Academy of Management, Glasgow, reproduced in Paul Kirkbridge «Management Change» in Stacey, Ralph (ed.), Strategic Thinking and the Management of Change / [text] //S.P. Bate. – L.: Kogan Page, 1994.
10. Matusevich, O., Matusevich, O., Bobyl, V. and Chornovil O. (2018), "Railway transport risk management and insurance", Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 2, No 25, pp. 128 – 138.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4947

Відомості про авторів

О. О. Матусевич

кандидат економічних наук, доцент,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

O. Matusevich

Ph.D (Economics), associate professor,Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan ( Dnipro), Ukraine


Т. Ю. Чаркіна

кандидат економічних наук, доцент,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

T. Charkina

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan ( Dnipro), Ukraine


К. Г. Колінько

студент кафедри «Економіка та менеджмент»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

K. Kolinko

student of the department "Economics and Management",Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan ( Dnipro), Ukraine

Як цитувати статтю

Матусевич О. О., Чаркіна Т. Ю., Колінько К. Г. Сутність змін і управління змінами на підприємстві та їх необхідність на залізничному транспорті. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.85

Matusevich, O., Charkina, T. and Kolinko, K. (2018), “The essence of change and management by changes in the enterprise and their need for rail transport”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6742 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.