EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В. Л. Селіванов, В. В. Опалько

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.201

УДК: 330.131.7

В. Л. Селіванов, В. В. Опалько

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості підприємницького середовища в Україні. Розглянута динаміка міжнародних індексів оцінки бізнес-середовища. Проаналізовані показники оцінки підприємницького середовища України міжнародними організаціями та виокремлено сильні і слабкі сторони. Зокрема, показано, що протягом 2012-2017 рр. наша країна покращила свої позиції тільки за індексом легкості ведення бізнесу, що пов’язано з введенням мораторію на перевірки. Визначено, що основними негативними чинниками підприємницького середовища є затяжна економічна криза, нестабільна нормативно-правова база, військові події на Сході, несприятливий інвестиційний клімат. Обґрунтована залежність успішності роботи підприємства від рівня сприятливості підприємницького клімату, зокрема від його інституційної складової. У міжнародних рейтингах Україна має найнижчі оцінки країна за показниками зовнішнього середовища, пов’язаних з якістю управління, захистом прав власності, рівнем корупції, ефективністю судової системи. Сформовані рекомендації щодо структурування зовнішнього середовища з урахуванням ступеня покращення підприємницького клімату, що може бути використано при формуванні стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: підприємництво; підприємницький клімат; бізнес-клімат; стратегія; інституціоналізм; рейтинг; середовище розвитку підприємництва.

Література

1. Гудзь Ю.Ф. Позиціонування підприємницького середовища в теоретичному полі економічної науки / Ю.Ф. Гудзь // НауковіПраці НУХТ. – 2009. - № 28. – С. 120-122.
2. Ткаченко Т.П. Особливості формування підприємницького середовища в Україні у пострадянський період / Т.П. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 9 (63). – С.128-135.
3. The Global Competitiveness Reports 2010–2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2016-2017/
4. Doing business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine
5. The Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org
6. Index of economic freedom [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year
7. International Business Compass [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bdo-ibc.com/home/
8. Best Countries for Business 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#tab:overall
9. Національна платформа малого і середнього бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/09/AGER-2018-Ukraine-ua_final.pdf
10. Ділова оцінка клімату у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=5735
11. Воробйова К.О. Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2015/21.pdf
12. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в Україні. – К., 2016. – 41 с.

V. L. Selivanov, V. V. Opalko

FEATURES OF THE ENVIRONMENT OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article explores the peculiarities of the entrepreneurship development environment in Ukraine. The dynamics of international business environment assessment indexes is considered. The indicators of evaluation of the business environment of Ukraine by international organizations are analyzed and the strengths and weaknesses are identified. In particular, it has been shown that during 2012-2017 our country has only improved its position on the ease of doing business, due to the introduction of a moratorium on inspections. It is determined that the main negative factors of the entrepreneurial environment are the protracted economic crisis, unstable legal framework, military events in the East, and unfavorable investment climate. The spheres of regulation, where there are significant problems entrepreneurs called: currency regulation, land use regulation, price regulation, customs clearance, connection to the electricity grid, licensing. The dependence of the company's success on the level of favorable business climate, in particular on its institutional component, is substantiated. In international ratings, Ukraine has the lowest estimates of the country in terms of the environment, related to the quality of management, property rights protection, the level of corruption, and the efficiency of the judiciary. The recommendations for structuring the external environment are taken into account the degree of improvement of the business climate, which can be used in forming the strategy of enterprise development. Such strategic directions of improvement of the business environment in Ukraine are determined: improvement of the institutional and tax environment; reduction of macroeconomic risks; development of entrepreneurial skills and human capital; stimulating innovation; expansion of funding sources; promotion of exports.

Keywords: entrepreneurship; entrepreneurial climate; business climate; strategy; institutionalism; rating; environment of entrepreneurship development.

References

1. Gudz, Yu.F. (2009). “Positioning of the entrepreneurial environment in the theoretical field of economic science”, NaukoviPratsi NUKhT, vol.28, pp. 120-122.
2. Tkachenko, T.P. (2005). “Features of the formation of an entrepreneurial environment in Ukraine in the post-Soviet period”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 128-135.
3. The Global Competitiveness Reports [Online], available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2016-2017/ (Accessed 4 Nov 2018).
4. Doing business [Online], available at: http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine (Accessed 14 Nov 2018).
5. The Global Innovation Index [Online], available at: https://www.globalinnovationindex.org (Accessed 10 Nov 2013).
6. Index of economic freedom [Online], available at: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (Accessed 4 Nov 2018).
7. International Business Compass [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bdo-ibc.com/home/ (Accessed 9 Nov 2018).
8. Best Countries for Business 2017. [Online], available at: https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#tab:overall (Accessed 10 Nov 2018).
9. National platform for small and medium-sized businesses [Online], available at: http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/09/AGER-2018-Ukraine-ua_final.pdf (Accessed 4 Nov 2018).
10. Business climate assessment in 2016 [Online], available at: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=5735 (Accessed 12 Nov 2018).
11. Vorobyova, K. O Directions of neutralization of the influence of macroeconomic currency risks on the Ukrainian economy [Online], available at: http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2015/21.pdf (Accessed 14 Nov 2018).
12. Stratehiia rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva (MSP) v Ukraini. [Strategy for the development of small and medium enterprises (SMEs) in Ukraine] (2016). – Kyiv, Ukraine., 2016. - 41 p. (Accessed 14 Nov 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4368

Відомості про авторів

В. Л. Селіванов

магістрант, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

V. L. Selivanov

graduate student, Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University


В. В. Опалько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

V. V. Opalko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and international economic relations Cherkasy National University the name of Bogdan Khmelnitsky

Як цитувати статтю

Селіванов В. Л., Опалько В. В. Особливості середовища розвитку підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6744 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.201

Selivanov, V. L. and Opalko, V. V. (2018), “Features of the environment of entrepreneurship development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6744 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.