EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0
Н. Є. Скоробогатова, Д. В. Гурін

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.202

УДК: 338.012

Н. Є. Скоробогатова, Д. В. Гурін

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Анотація

Статтю присвячено проблемам підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості. Досліджено тенденції розвитку ринку целюлозно-промислової промисловості та виділено чинники, що впливають на її розвиток. Ідентифіковано основні фактори, які знижують рівень конкурентоспроможності підприємств целюлозно-паперової промисловості, а саме: висока матеріалоємність та енергоємність виробництва, обмеженість сировинного ринку, застарілі технології та зношені основні засоби тощо. Визначено особливості розвитку підприємств даної галузі в умовах промислової революції Індустрія 4.0. Запропоновано шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності українських підприємств целюлозно-промислової промисловості з врахуванням запитів зовнішнього ринку, до яких віднесено: модернізація виробництва, застосування smart-технологій, виробництво продукції з високим попитом (волоконні напівфабрикати для виробництва картонно-паперової продукції на основі використання однорічних рослин, друкарські види паперу, перфорований папір для формулярів, офісний папір для розмножувальної техніки, мішковий папір), створення сприятливих умов для залучення інвестицій, сприяння розвитку вітчизняної сировинної бази, створення умов для проведення інноваційно-технологічної модернізації виробництва, реалізація енергозберігаючої моделі розвитку тощо.

Ключові слова: конкурентоспроможність; целюлозно-паперова промисловість; Індустрія 4.0; сталий розвиток; основні засоби; інвестиції; технології.

Література

1. Амоша О.І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп. / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 44 с.
2. Барбаш В. А. Потенціал не деревної рослинної сировини для виробництва паперу і картону. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. ВИПУСК 37-1 [Електронний ресурс]. – URL:http://www. nbuv.gov.ua/Portal/natural/lglpdp/2011_37-1/37-1-60.pdf
3. Державна підтримка українського експорту: целюлозно-паперова промисловість України. [Електронний ресурс]. – URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/p%0Arom/ukr/25.html.
4. Загальнодержавна цільова програма розвитку целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – URL:http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article;jsessionid=D944B63339CEEEAA38DF66524EE1F845?art_id=74110&cat_id=42148.
5. Зінченко Д. В., Дунська А. Р. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку // Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 8. [Електронний ресурс]. – URL:http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14132/1/2014_4_Zynchenko.pdf
6. Офіційний сайт асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір». [Електронний ресурс]. – URL:http://www.ukrpapir.org/ukrpapir_about.php
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Офіційний сайт ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». [Електронний ресурс]. – URL: https://www.papir.kiev.ua/
9. Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи : монографія / Н. В. Тарасова, Л. П. Клименко, В. М. Ємельянов та ін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 320 с.

N. Ye. Skorobogatova, D. V. Hurin

COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ENTERPRISES OF PULP AND PAPER INDUSTRY IN CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0

Summary

The article is devoted to problems of increasing the competitiveness of domestic enterprises of pulp and paper industry. The tendencies of development of the market of pulp-and-industrial industry are investigated and factors influencing its development are highlighted. The revival of activity of pulp and paper industry enterprises in the current year is revealed. The main factors that reduce the competitiveness of pulp and paper industry enterprises are identified, namely: high material and energy intensity of production, limited raw materials market, outdated technologies and worn assets, etc. The peculiarities of development of the enterprises of this branch in the conditions of Industry 4.0 are determined. Found that the enterprises of the pulp and paper industry have recently been engaged in innovative activities. It is proved that the leader among the domestic manufacturers of the pulp and paper industry is PJSC “Kyiv Cardboard and Paper Mill”. It is one of the largest European companies in the production of cardboard and paper products. Now it is actively implementing investment projects for modernization of production. More than 40% of new orders for the production of paper and paper products in 2018 accounted for the volume of foreign orders. This branch occupies the seventh place among other industries of Ukraine by this indicator. The introduction of resource saving technologies is proposed through the introduction of technologies related to the use of natural resources, for example, with the processing of straw. The ways of raising the level of competitiveness of Ukrainian pulp and paper industry enterprises with the consideration of external market demands are as follows: modernization of production, application of smart technologies, production of high demand products (fiber products for the production of cardboard and paper products based on the use of annual plants, printing types of paper, perforated paper for forms, office paper for multiplying techniques, bag paper), creating favorable conditions for the hall the doctrine of investments, promotion of the development of the domestic raw material base, creation of conditions for innovation and technological modernization of production, implementation of an energy-saving model of development, etc.

Keywords: competitiveness; pulp and paper industry; Industry 4.0; sustainable development; fixed assets; investments; technologies.

References

1. Amosha, O. I. Starychenko, L. L. Cherevatskyj, D.Yu. et al. (2013), Stan, osnovni problemy i perspektyvy vugilnoyi promyslovosti Ukrayiny [Status, main problems and perspectives of the coal industry of Ukraine], National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Donetsk, Ukraine.
2. Barbash, V. A. (2011), “The potential is not woody vegetable raw material for the production of paper and cardboard. Forestry, forest, paper and woodworking industry”, Interdepartmental scientific and technical collection, vol. 37-1, available at: http://www. nbuv.gov.ua/Portal/natural/lglpdp/2011_37-1/37-1-60.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
3. The official site of the State Support of Ukrainian exports (2007), “Pulp and paper industry of Ukraine”, available at: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/p%0Arom/ukr/25.html (Accessed 20 Nov 2018).
4. The national target program of development of the pulp and paper industry of Ukraine and the domestic market of cardboard and paper products for the period till 2020 (2009), available at: http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article;jsessionid=D944B63339CEEEAA38DF66524EE1F845?art_id=74110&cat_id=42148 (Accessed 10 Aug 2013).
5. Zinchenko, D. V. and Dunska, A. R. (2014), “Problems and perspectives of development of the pulp and paper industry of Ukraine in the conditions of the world market”, Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 8, available at: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14132/1/2014_4_Zynchenko.pdf (Accessed 12 Nov 2018).
6. The official site of the Association of Ukrainian enterprises of the pulp and paper industry “UkrPapir”, available at: http://www.ukrpapir.org/ukrpapir_about.php (Accessed 12 Nov 2018).
7. The official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2018).
8. The official site of PJSC “Kyiv Cardboard and Paper Mill”, available at: URL: https://www.papir.kiev.ua/ (Accessed 20 Nov 2018).
9. Tarasova, N. V. Klymenko, L. P. Yemelyanov, V. M. et al. (2011), Promyslovist Ukrayiny: tendenciyi, problemy, perspektyvy [Ukrainian industry: trends, problems, perspectives], Publishing House of the СSU, Mykolaiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4521

Відомості про авторів

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

N. Ye. Skorobogatova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”


Д. В. Гурін

магістрант, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

D. V. Hurin

Masters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Як цитувати статтю

Скоробогатова Н. Є., Гурін Д. В. Конкурентоспроможність українських підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах індустрії 4.0. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.202

Skorobogatova, N. Ye. and Hurin, D. V. (2018), “Competitiveness of ukrainian enterprises of pulp and paper industry in conditions of industry 4.0”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6745 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.202

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.