EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. П. Пукало

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.203

УДК: 334,722

JEL: В 10

О. П. Пукало

ПОТЕНЦІАЛ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто потенціал підприємств малого бізнесу, проаналізовано напрями його оптимізації та ефективного використання. Доведено, що реалізація потенціалу малого підприємництва можлива за умови всебічної державної підтримки. Зазначено, що використання потенціалу малих підприємств може мати позитивний ефект у підвищенні місцевих доходів, створенні нових робочих місць, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури. Малий бізнес протрактовано як один з най динамічніших елементів розвитку потенціалу національної економіки, оскільки він оперативно змінюється під дією ринкової кон’юнктури. З’ясовано, що eфективний розвиток потенціалу малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічної системи, а також набутий власний досвід доводять, що мале підприємництво здатне забезпечувати її інноваційну активність і підтримувати конкурентне середовище. Зазначено, що ефективний потенціал розвитку малого бізнесу в Україні сприяє також становленню конкурентних відносин, є антимонопольним за своєю економічною суттю, швидко реагує на тенденції світового ринку. Зосереджено увагу на тому, що процес удосконалення потенціалу ефективного розвитку малого підприємництва в Україні є особливо актуальним сьогодні з огляду на використання його як одного із важливих інструментів вирішення назрілих соціально-економічних завдань. Здійснено комплексний підхід, що грунтується на основі певної методології, таким чином використано методи економічного аналізу розвитку потенціалу малого бізнесу як на мікроекономічному рівні (збільшення обсягу продажів і прибутку), так і на макрорівні насамперед, структурних перетворень у національній економіці та суспільства в цілому.

Ключові слова: потенціал; економічний потенціал; національна економіка; соціально-економічний розвиток; суб’єкти малого бізнесу; інновації.

Література

1. Терещенко Е. Ю. Економічна сутність фінансового потенціалу [Електронний ресурс] / Е. Ю. Терещенко. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008 dec / 7_tereschenco.htm
2. Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія / Н. В. Карпенко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с.
3. Сутність та складові економічного потенціалу підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sutnist_skladovi_ekonomichnogo _potentsialu_pidpriyemstva
4. Березинець С. К. Потенціал малого бізнесу: формування та напрями реалізації / С К. Березинець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Cерія економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 202–207.
5. Крисак А. О. Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств / А. О. Крисак // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 39-42.
6.Закон України «Про інноваційну діяльність України » №40-IV від 04.07.2002 р. (із змінами внесеними згідно із Законами від 16.10.2012р,ВВР 2014) // Урядовий кур’єр. – 2002. – №143. – 7 серп. – С. 17–24.
7. Гук О. В. Інноваційний потенціал підприємств як основа інноваційного розвитку України / О. В. Гук // Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. праць молодих вчених. – 2017. – №11. – С. 65 -72
8. Булакина О. Н. Методические аспекты комплексной оценки предпринимательского потенциала муниципального образования. / О. Н. Булакина., Е. Н. Горецкая // Известия УрГЭУ. – 2009. – № 4 (26). – С.41-47
9. Global Entrepreneurship Monitoring 2008 Executive Report [Електронний ресурс] / N. Bosma, Z. J. Acs, E. Autio, A. Coduras, J. Levie. – Режим доступу: http://www.gemconsortium.org.
10. Краснокутська Н. С. Підприємницький потенціал України порівняно з країнами ЄС /. Н. С. Краснокутська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 25–33.
11. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення./ В.А Павлова. Донецьк : Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 с.
12. Варналій З. С. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні / З. С. Варналій, І. В. Савич // Вісн. Київ ун-ту. – 2014. – Вип. 164. – С. 19–24. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1

Oksana Pukalo

POTENTIAL FOR EFFICIENT DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE

Summary

In the article the potential of small business enterprises is considered, directions of its optimization and effective use are analyzed. It is proved that realization of small business potential is possible under conditions of comprehensive state support. It is noted that the use of small enterprises potential can have a positive effect in raising local incomes, creating new jobs, developing industrial and social infrastructure. Small business is described as one of the most dynamic elements in the development of the national economy potential, since it operates rapidly under the influence of market conditions. It has been found that effective development of small and medium enterprises potential in the countries undergoing the stage of reforming the economic system, as well as the experience gained, prove that small business is able to provide its innovative activity and maintain a competitive environment. It is elucidated that the effective small business potential development in Ukraine also contributes to the establishment of competitive relations, is antitrust on its economic essence, responds quickly to trends in the world market. It is focused on the fact that the process of improving the effective development potential of small business in Ukraine is particularly relevant today, considering its use as one of the important tools for solving urgent socio-economic problems. An integrated approach based on a certain methodology has been implemented, thus using the methods of economic analysis in the development of small business potential at the microeconomic level (increase in sales and profits), and at the macro level, first of all, structural transformations in the national economy. It is noted that the role of small business potential directly influences the development of the competitive environment in the economy, provides the necessary flexibility and mobility in the market conditions, employment of the population, the ability to generate innovative ideas, etc. The potential of small enterprises is considered as the most dynamic characteristics of the activity, which, likewise, is a pleasing aspect of the business and is used to evaluate its functioning. It is concluded that in today's conditions of the deficit of financial, investment resources the use of small enterprises potential can have a positive effect in raising local incomes, creating new jobs, developing industrial and social infrastructure, increasing the business activity of the population and developing the economy as a whole.

Keywords: potential; economic potential; national economy; socio-economic development; subjects of small business; innovations.

References

1. Tereshchenko E. U., (2008). “Economic Essence of Financial Potential”, available at: http://www.confcontact.com/2008 dec / 7_tereschenco.htm (Accessed 1 Dec 2018)
2. Karpenko N. V., (2008). “Marketing Management at Small and Medium Enterprises: Monograph”, Poltava, Ukraine, 363 p.
3.“The nature and components of the economic enterprises potential”. Online resource: sutnist' skladovoi ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva
4. Berezynets S.K., (2013). “Potential of small business: formation and directions of realization”, Naukovyj Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, Seriia ekonomichna, Vypusk 2, pp. 202–207.
5. Krysak A.O., (2013). “Analysis of formation the economic potential of small enterprises” Ekonomika ta derzhava, № 4, pp. 39–42.
6. The Law of Ukraine "On Innovation Activity of Ukraine" (2002). No. 40-IV of July 4, (as amended in accordance with the Laws of 16.10.2012, WWD 2014) Uriadovyj Kurier , no.143 August 7, pp. 17–24.
7. Guk O.V., (2017). “Innovative potential of enterprises as the basis for innovative development of Ukraine”, Aktual'ni problemy ekonomiky i upravlinnia [Current Problems of Economics and Management], Zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh [Collected Works of Young Scientists], Kyiv, Ukraine, no. 11, pp. 65–72.
8. Bulakina O.N., Goretskaya E.N., (2009). “Methodical aspects of complex assessment, entrepreneurial potential of municipal education”, Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta, no. 4 (26), pp. 41–47.
9. N. Bosma, Z. J. Acs, E. Autio, A. Coduras, J. Levie. (2008) “Global Entrepreneurship Monitoring”, available at: http://www.gemconsortium.org. (Accessed 1 Dec 2018)
10. Krasnokutskaya N. S., (2010) “The entrepreneurial potential of Ukraine in comparison with EU countries”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, Kyiv, Ukraine, no. 1, pp. 25–33.
11. Pavlova V.A., (2006) “Competitiveness of the enterprise: assessment and strategy of providing”, Vydavnytstvo universytety imeni Al'freda Nobelia, Donets'k, Ukraine, 276 p.
12. Varnalii, Z., Savych, I. (2014). “Current status and factors of shadow budget relations in Ukraine”. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 164, pp. 19–24, DOI, available at: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1 (Accessed 1 Dec 2018)

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4083

Відомості про авторів

О. П. Пукало

аспірант кафедри маркетингу,Львівський національний університет імені Івана Франка

Oksana Pukalo

a post-graduate student at the Department of MarketingL’viv Ivan Franko National University

Як цитувати статтю

Пукало О. П. Потенціал ефективного розвитку малого підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6746 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.203

Pukalo, Oksana (2018), “Potential for efficient development of small enterprise in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6746 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.203

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.