EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ З ЕНЕРГЕТИЧНИМ СПІВТОВАРИСТВОМ
О. Ю. Стоян

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.5

УДК: 351.862.4:338.2:620.92(477)

О. Ю. Стоян

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ З ЕНЕРГЕТИЧНИМ СПІВТОВАРИСТВОМ

Анотація

У статті досліджено стан виконання Україною взятих зобов’язань відповідно до умов членства в Енергетичному Співтоваристві стосовно енергетичної сфери та відновлювальної енергетики. Розглянуто, як трактують поняття «енергетична безпека» різні науковці. Наведено авторське визначення поняття «енергетичної безпеки», окреслено причини глобального переходу до використання відновлювальних джерел енергії, основні загрози енергетичній безпеці України, які зумовлюють необхідність реалізації політики розвитку відновлювальної енергетики. Проаналізовано основні довгострокові стратегічні нормативні документи України, системні акти, спрямовані на стратегічний розвиток енергетичної сфери, окреслено їх особливості та результати їх прийняття і реалізації. Наведені ключові аспекти, які необхідно враховувати при обранні державою курсу на розвиток відновлювальної енергетики. Наголошено на необхідності підвищення кваліфікації менеджерів всіх ланок та нових підходів до фахової професійної підготовки менеджерів. Проаналізовано та наведено характеристику за потужністю об’єктів об’єднаної енергетичної системи України, окреслено стратегічні напрями управління розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в електроенергетиці України, з врахуванням вимог Енергетичного Співтовариства та ЄС, доведено можливість та необхідність інтеграції електростанцій різних напрямів відновлювальної енергетики до об’єднаної енергетичної системи України. Обґрунтовано необхідність формування ринкової підсистеми управління розвитком відновлювальної енергетики, яка опирається на стійку, ґрунтовну і ефективну законодавчу базу та наявний висококваліфікований менеджмент. Обґрунтовано необхідність прийняття Дорожньої карти розвитку Відновлювальної енергетики України та окреслено ключові напрями державного регулювання, які повинні бути відображені у зазначеному документі. Наведено та обґрунтовано подальші кроки по удосконаленню управління розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в електроенергетиці України в контексті забезпечення енергетичної безпеки.

Ключові слова: управління; відновлювальна енергетика; трансформаційні процеси;електроенергетика;енергетична безпека; Енергетичне Співтовариство.

Література

1. Земляний М.Г. До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/EnSecZeml.pdf.
2. Перехідна економіка : підручник / За ред. В.М. Гейця. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с.
3. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80.
4. Рожко А.О. Розвиток відновлювальної енергетики в контексті зменшення енергетичної залежності України / Алла Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Випуск 11. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 178–185.
5. Кармазін О.О. Проблеми вписування ВЕС у загальний баланс ОЕС України / О.О. Кармазін // Відновлювана енергетика : Науково-прикладний журнал. – 2014. – № 3. – С. 70–77.
6. Технологический процесс выработки электроэнергии на электростанциях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gigavat.com/obschie_svedeniya_ob_elektroustanovkah2.php.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”» від 18.08.2017 р. № 605-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80.
8. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 – Режим доступу: http:// rada.gov.ua.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 р. № 145-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145%D0%B0-2006-%D1%80.
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 24.07.2013 р. № 1071-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80.
11. УГОДА II УДЕЦ Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру підписання від 27.02.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208_001-18.
12. Економічна правда [Електронний ресурс] / СБУ побачила загрозу енергосистемі України в "зеленій енергетиці" – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/28/641094/.
13. Стоян О. Ю. Розвиток механізмів державного регулювання сфери відновлювальної енергетики в україні : дис. докт. держ. упр. : 25.00.02 / Стоян Олександра Юріївна – Миколаїв, 2015. – 464 с.

O. Y. Stoian

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN UKRAINE'S ENERGY SECTOR IN COOPERATION WITH THE ENERGY COMMUNITY

Summary

The article examines the state of fulfillment of commitments undertaken by Ukraine in accordance with the terms of membership of the Energy Community in the energy sector and sphere of renewable energy. Different approaches to the definition of " energy security " are analyzed, author's definition of this concept is given. The concept of "energy security" defined, the reasons for the global transition to the use of renewable energy sources outlined, the main threats to Ukraine's energy security, which necessitate the implementation of the policy of developing renewable energy outlined. The main long-term strategic normative documents of Ukraine, system acts aimed at the strategic development of the energy sector are analyzed, their features and the results of their adoption and implementation are outlined. The key aspects that need to be taken into account when choosing a state course for the development of renewable energy are given. The need to improve the skills of managers of all levels was emphasized and input new approaches to the professional training of managers. The characteristics of the power facilities of the United Power System of Ukraine are analyzed, the strategic directions of management of the development of renewable energy in the conditions of transformation processes in the electric power industry of Ukraine are outlined, taking into account the requirements of the Energy Community and the EU, the possibility and necessity of integration of power stations of different directions of renewable energy up to the United Power System of Ukraine grounded. The necessity of forming a market subsystem of management of the development of renewable energy, which is based on a stable, sound and effective legislative base and highly skilled management, is substantiated. The necessity of adopting the Roadmap for the Renewable Energy Development of Ukraine is substantiated and the key directions of the state regulation are outlined, which should be reflected in the document. Subsequent steps to improve the management of renewable energy development in the conditions of transformation processes in the power industry of Ukraine in the context of providing energy security are presented and grounded.

Keywords: management; renewable energy; transformation processes; electricity; energy security; Energy Community.

References

1. Zemlianyj, M.H., “To assess the level of energy security. Conceptual approaches”, NATsIONAL'NYJ INSTYTUT STRATEHIChNYKh DOSLIDZhEN' Rehional'nyj filial u Dnipropetrovs'ku, available at: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/EnSecZeml.pdf (Accessed 4 October 2018).
2. Hejts, V.M. (2003), Perekhidna ekonomika : pidruchnyk [Transition Economics: Tutorial], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About electric power", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 October 2018).
4. Rozhko, A.O. (2006), “Development of renewable energy in the context of reducing energy dependence of Ukraine”, Ukrains'ka nauka: mynule, suchasne, majbutnie, vol. 11, pp. 178–185.
5. Karmazin, O.O. (2014), “Problems of recording of wind turbines in the overall balance of the United Energy System of Ukraine”, Renewable Energy: Scientific and Applied Journal, vol. 3, pp. 70–77.
6. Gigavat.com (2016), “ Technological process of power generation at power plants“, available at: http://www.gigavat.com (Accessed 03 October 2018).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “ On Approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness"”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (Accessed 05 October 2018).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, available at: http:// rada.gov.ua (Accessed 05 October 2018).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), “ On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period to 2030”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80 (Accessed 05 October 2018).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “ On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period to 2030”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80 (Accessed 05 October 2018).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Agreement on the continuation of Development and Co-operation of the Ukraine-Denmark Energy Center (UDEC), available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208_001-18 (Accessed 05 October 2018).
12. Ekonomichna pravda (2018), “Security Service of Ukraine sees threat to Ukraine's energy system in "green energy" “, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/28/641094/ (Accessed 03 October 2018).
13. Stoian, O. Yu. (2015), “ Development of mechanisms of state regulation of the renewable energy sector in Ukraine”, Abstract of Doctor of Science dissertation, Mechanisms of public administration, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3972

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

д. держ .упр., к. е. н., завідувач кафедри, доцент кафедри менеджменту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

O. Y. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Управління розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в електроенергетиці України у співпраці з енергетичним співтовариством. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6751 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.5

Stoian, O. Y. (2018), “Management of development of renewable energy in conditions of transformation processes in Ukraine's energy sector in cooperation with the energy community”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6751 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.