EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Замула, М. В. Патарідзе-Вишинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.7

УДК: 658.155

І. В. Замула, М. В. Патарідзе-Вишинська

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Фінансова безпека підприємства забезпечується правильним управлінням його діяльністю, що, у свою чергу, залежить від результатів аналізу діяльності підприємства. Особливої актуальності набуває застосування сучасних прикладних програмних засобів, що дозволяють оцінювати фінансовий стан підприємства, здійснювати обробку фінансових результатів в режимі реального часу, а також можуть бути інтегровані із сучасними комп’ютерно-інтегрованими системами у вигляді так званих автоматизованих систем.
Перевагами зарубіжних методик оцінки фінансової безпеки є їх конкретність і визначеність у кількісному складі показників та інтерпретації їх результатів, простота у застосуванні, використання спеціальних та загальних комп’ютерних програм. Проблемними питання оцінки фінансової безпеки у вітчизняній практиці є певна відмінність у переліку показників та методах розрахунку подібних показників; значне коливання нормативних значень показників; незначне розповсюдження комп’ютеризації оцінки фінансової безпеки.
Усе це вказує на необхідність вдосконалення організаційно-методичних положень оцінки фінансової безпеки підприємств в Україні. А також свідчить про необхідність залучення зарубіжного досвіду щодо розробки інтегральної методики оцінки фінансової безпеки із застосуванням сучасних комп’ютерних систем. Застосування подібних програм є показником більш високої ділової культури.
За результатами дослідження встановлено, що найбільш функціональною для українських підприємств є програма «Audit Expert» фірми Про-Інвест ІТ, адже крім розрахунку коефіцієнтів і побудови графіків, які роблять майже всі програми, дана програма містить значну кількість моделей для аналізу фінансового стану, з її допомогою можна провести порівняння значень фінансових показників з показниками підприємств-лідерів. Проте дане програмне забезпечення має високу вартість. Крім цього необхідною умовою їх використання на сучасному етапі є необхідність доопрацювання та відповідної адаптації їх до потреб та особливостей діяльності конкретного підприємства.
Тому перспективами подальших досліджень є розробка прикладного програмного забезпечення на базі Microsoft Excel із застосуванням сучасних методологічних підходів для підвищення ефективності та точності оцінки фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека; оцінка фінансової безпеки; фінансовий аналіз; міжнародний досвід; програмне забезпечення аналізу.

Література

1. Давиденко Н.М. Методологічне забезпечення проведення аналізу фінансового стану підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2003. – № 4(26). – С. 92–98.
2. Івахненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз : [навч-метод. посібн. для самост. вивч. дисц.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 176 с.
3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : [монографія]. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
4. Audit Expert – программа анализа финансового состояния предприятия EXPERT-SYSTEMS [Електронний ресурс] – URL: https://www.expert-systems.com/financial/ae/
5. Компания «Вестона» - АНАЛИЗ И ФИНАНСЫ [Електронний ресурс] – URL: http://www.artmdesign.ru/vestona/about4.htm\
6. ФинЭкАнализ - программа для анализа финансового состояния предприятия [Електронний ресурс] – URL:http://1fin.ru/
7. Альт-Финансы - инвестиционный и финансовый анализ, программы и семинары, бизнес-план, управление инвестиционными проектами, бюджетирование [Електронний ресурс] – URL:http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/programmy/opisaniya/alt-finansy
8. Галактика ERP — Система управления производственным предприятием [Електронний ресурс]. – URL: http://t-asu.ru/products/galaktika-erp

I. V. Zamula, M. V. Pataridze-Vyshynska

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES

Summary

The financial security of the enterprise is ensured by the proper management of its activities, which, in turn, depends on the results of the analysis of the enterprise. Of particular relevance is the use of modern software applications that allow you to evaluate the financial state of the enterprise, to process financial results in real time, and can also be integrated with modern computer-integrated systems in the form of so-called automated systems.
The advantages of foreign methods for assessing financial security are their specificity and certainty in the quantitative composition of indicators and their interpretation of results, ease of use, the use of special and general computer programs. The problem of assessing financial security in domestic practice is a certain difference in the list of indicators and methods for calculating similar indicators; significant fluctuation of normative values of indicators; insignificant dissemination of computerized financial security assessment.
All this indicates the need to improve the organizational and methodological provisions for assessing the financial security of enterprises in Ukraine. It also indicates the necessity of attracting foreign experience in developing an integral method for assessing financial security with the use of modern computer systems. Application of such programs is an indicator of a higher business culture.
According to the results of the survey, it is found that Pro-Invest IT program is the most effective for Ukrainian enterprises, because in addition to calculating the coefficients and plotting which almost all programs do, this program contains a significant number of models for analyzing the financial condition, from its help you can compare the values of financial indicators with the indicators of enterprises-leaders. However, this software has a high cost. In addition, the necessary condition for their use at the present stage is the need to refine and adapt them appropriately to the needs and specifics of a particular enterprise.
Therefore, the prospect of further research is the development of application software based on Microsoft Excel using modern methodological approaches to increase the efficiency and accuracy of assessing the financial security of the enterprise.

Keywords: financial security; financial security assessment; financial analysis; international experience; software analysis.

References

1. Davydenko, N.M. (2003) “Methodological support for the analysis of the financial condition of enterprises”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4(26), pp. 92-98.
2. Ivakhnenko, V.M., Horbatiuk, M.I. and L'ovochkin, V.S. (2006) Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Lakhtionova, L.A. (2001) Finansovyj analiz sub'iektiv hospodariuvannia [Financial analysis of business entities], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Program of analysis of the financial condition of the enterprise EXPERT-SYSTEMS (2018) “Audit Expert”, available at: https://www.expert-systems.com/financial/ae/ (Accessed 15 November 2018).
5. Analysis and finance (2018) “Company «Vestona»”, available at: http://www.artmdesign.ru/vestona/about4.htm\ (Accessed 15 November 2018).
6. Program for analyzing the financial condition of the enterprise (2018) “FinJekAnaliz”, available at: http://1fin.ru/ (Accessed 15 November 2018).
7. Investment and financial analysis, programs and seminars, business plan, investment project management, budgeting (2018) “Al't-Finansy”, available at: http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/programmy/opisaniya/alt-finansy (Accessed 15 November 2018).
8. Production plant management system (2018) “Galaktika ERP”, available at: http://t-asu.ru/products/galaktika-erp/ (Accessed 15 November 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4256

Відомості про авторів

І. В. Замула

д. е. н., проф., професор кафедри обліку і аудиту,Житомирський державний технологічний університетМ. В. Патарідзе-Вишинська,здобувач, ННЦ “Інститут аграрної економіки”

I. V. Zamula

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University


М. В. Патарідзе-Вишинська

здобувач, ННЦ “Інститут аграрної економіки”

M. V. Pataridze-Vyshynska

applicant, NSC "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Замула І. В., Патарідзе-Вишинська М. В. Міжнародний досвід оцінки фінансової безпеки підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6753 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.7

Zamula, I. V. and Pataridze-Vyshynska, M. V. (2018), “International experience in assessing financial security of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6753 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.