EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. О. Любар, М. В. Григораш

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.86

УДК: 657.1.012.1

О. О. Любар, М. В. Григораш

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті досліджено організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві, основні прийоми реалізації організації обліку операційних витрат, досліджено економічну сутність витрат, як важливої та складної економічної категорії, яка є одним з вирішальних чинників впливу на фінансові результати діяльності. Розкрито дефініцію поняття «витрати», досліджено основні завдання організації обліку витрат та основні елементи облікової політики щодо операційних витрат підприємства та організація порядку відображення витрат на рахунках обліку та способів включення витрат до вартості кожного об'єкту калькулювання. Приділено увагу вибору методу організації обліку операційних витрат на підприємстві з урахуванням особливостями діяльності підприємства. Досліджено методику збирання та обробки інформації про витрати діяльності для застосування її у обліку. У статті було виявлено, що варто приділяти увагу механізму мінімізації витрат підприємства в загальній сумі чистого доходу, оскільки для ефективного використання виробничих ресурсів необхідний механізм організації в сфері їх управління як складової частини управління витратами в цілому.

Ключові слова: операційні витрати; анкетування; спостереження; прогнозування; графік організації; документооборот.

Література

1. Фізлова Л.Д. Витрати підприємства, їх значення та вплив на ефективність роботи підприємства/ Л.Д. Фізлова, В.О. Харченко//Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. – 2012.-С.100-105.
2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3. Про затвердженння Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати» : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 .
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
6. Энтони Р. : Учет : ситуации и примеры/ Р. Энтони, Дж. Рис ; пер. с англ. / подред. и с предисл. A. M. Петрачкова. – М. : Финансы и статистика, 1993. – с.557.
7. Сухарева Л. А. Контроллинг – Основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К. : Ольга; Ника-центр, 2002. – 208 с.
8. Турило А.М. Управління витратами підприємства: навч. посібник / Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 c .
9. Кудлак В.Я. Cутність на структура витрат підприємства/Кудлак В.Я, Мессарош А.В//Актуальні задачі сучасних технологій –2017. – с. 189-190.
10. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технологіїв обліку: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2014. – c.187 .
11. Гриліцька А.В. Шляхи вдосконалення організації обліку витрат від операційної діяльності/ А.В. Гриліцька, О.М. Хавроненко// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Випуск 14. – 2016. – с.928-931.
12. Сулима М.О Організація бухгалтерського облік унавч. посібник / О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, О. М. Сулима. – К. : УБС НБУ- 2015.- 301 c.
13. Правдюк Н.Л Групування витрат за об'єктами обліку в польовому кормо виробництві / Н. Л. Правдюк, Л. А. Чудак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 2011. - N 8. - С. 65-70.

O. O. Lyuba, M. V. Grigorash

ORGANIZATIONAL BASES FOR SUBSIDIARIES OF OPERATING ACTIVITY EXPENDITURE AT ENTERPRISE

Summary

In the article the organizational bases of construction of accounting of expenses of operational activity at the enterprise are examined, the basic methods of implementation of organization of accounting of operating expenses. The essence and articles of costing of operating expenses, organization of document flow of expenses of the enterprise are considered. The value of the display of expenses in the accounts and ways of including expenses into the cost of each object of calculation and their display in the reporting is shown.
Costs - an important and complex economic class, which is one of the key factors manipulate the financial results of entities. Costs economic category relating to all processes in the company directly or indirectly. So, information on costs is central to the management system as the enterprise as a whole and each of its structural unit. The amount of costs significantly affects the derivation of financial results, and also serves as the basis for assessing the effectiveness of the enterprise. Also we consider the classification of expenses and factors affecting expenses of theenterprise. We have considered the formation of the expenditure on the example of the enterprises of the food industry. Reducing costs and their effective use of contrast guarantees the stability of the enterprise in market conditions and a higher level of profit. Іn addition, if enterprise earnings are largely determined by market conditions, the cost significantly more - the effectiveness of accounting in the company, is the ability to efficiently manage costs and get the most results. The calculation of the financial result is determination of the net profit (loss) of the reporting period - to this end, provides for a consistent matching revenues and expenses, so the higher the cost, the less profit. So, having considered the costs associated with the operations of the company, we can say that the operating costs of taking up the most space in the cost of the enterprise and directly affect the volume of production, which affects the efficiency of the enterprise as a whole.

Keywords: operating expenses; questionnaires; observations; forecasting; schedule of organization; document circulation.

References

1. Fizlova L. D. (2012) “The costs of the enterprise, their significance and impact on the effectiveness of the company”, Problems of Material Culture - ECONOMIC SCIENCES, pp. 100-105.
2. Zakon Ukrainy vіd 16 lypnia 1999 r. № 996-XIV ‘Pro bukhhalterskyi oblіk ta fіnansovu zvіtnіst v Ukrainі” [Online]: [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/996-14. (Accessed 05 Desember 2018)
3. The Ministry of Finance of Ukraine (2013). The general requirements to financial statements. National Provision (Standard) of Accounting 1 dated 07.02.2013 No 73 [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. (Accessed 05 Desember 2018)
4. The Ministry of Finance of Ukraine (1999). Provision (Standard) of Accounting 16 Сost dated 31.12.1999 No 138 [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. (Accessed 05 Desember 2018)
5. Zakon Ukrainy vіd 02.12.2010 r. № 2755-VI “Рodatkovyy kodeks Ukrainy” [Tax Code of Ukraine] [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (Accessed 05 Desember 2018)
6. Anthony R. (1999) Uchet : situatsii i primery [Accounting: situations and examples], Ukraine.
7. Sukhareva. A. L. (2002) Kontrolling – Osnova upravleniya biznesom [Controlling - The basis of business management], Ukraine.
8. Turilo A.M. (2006) Upravlinnya vytratamy pidpryyemstva: navch. posibnyk [Enterprise Cost Management: Teach. Manual], Ukraine.
9. Kudlak V.Ya. (2017) Kindness on the structure of enterprise expenses, Actual problems of modern technologies, pp. 189-190.
10. Tereshchenko L.O., Matienko-Zubenko І.І.(2014) [Information systems and technologies accounting: Teach. Manual], Ukraine.
11. Grilytska A.V. (2016) Ways of improving the organization of accounting for the costs of operating activities, Accounting, analysis and audit, vol. 14, pp. 928-931.
12. Sulima M.O. (2015) Orhanizatsiya bukhhaltersʹkoho oblik [Organization of accounting], Ukraine.
13. Pravdyuk N. L. (2011) Grouping of expenses for objects of accounting in field feed production, Economy of AIC: international scientific and production magazine, vol. 8, pp. 65-70.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4891

Відомості про авторів

О. О. Любар

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

O. O. Lyuba

Ph Din Economics, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian University


М. В. Григораш

магістр, Вінницький національний аграрний університет

M. V. Grigorash

master's degree, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Любар О. О., Григораш М. В. Організаційні основи подудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6757 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.86

Lyuba, O. O. and Grigorash, M. V. (2018), “Organizational bases for subsidiaries of operating activity expenditure at enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6757 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.