EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ В ДИНАМІЦІ РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ: ЕФЕКТИ ЗГЛАДЖУВАННЯ РЯДІВ ДАНИХ
В. А. Дмитрієва

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.87

УДК: 338.3:311.3:51-77

В. А. Дмитрієва

ТЕНДЕНЦІЇ В ДИНАМІЦІ РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ: ЕФЕКТИ ЗГЛАДЖУВАННЯ РЯДІВ ДАНИХ

Анотація

Аграрна індустрія є джерелом постачання населення продуктами харчування та забезпечує підприємства країни сировиною. Ця сфера суттєво впливає на розвиток економіки в цілому, оскільки належить до категорії галузей, які формують валову додану вартість і роблять свій внесок у валовий внутрішній продукт України. Окрім цього, сільськогосподарський сектор є одним з експортерів, прибутки від діяльності якого обумовлюють формування позитивного або негативного торговельного сальдо. З огляду на сучасне становище національного господарства країни завжди актуально утримувати в полі зору релевантні дані щодо ситуації в галузі та вчасно виконувати їх аналіз, що дозволятиме відстежувати протилежні тенденції в динаміці та виявляти фактори, які спричиняють зміни в їх напрямках. Певною мірою аграрна галузь відповідає за продовольчу безпеку всієї країни, оскільки має забезпечувати все населення продуктами харчування належної якості. Водночас, ця галузь має свої особливості, які не властиві іншим секторам економіки, наприклад, сезонність, залежність від природно-кліматичних умов та пори року, тривалість біологічного часу росту тварин і рослин тощо.
З метою вивчення аналізу тенденцій і кореляції динамічних рядів даних автором було застосовано метод Ходріка-Прескотта для очищення даних від випадкових коливань, створено скрипт в середовищі Octave, що дозволило реконструювати довготермінові тенденції в сфері рослинництва та відобразити результати аналізу графічно. Аналіз проведено за період 1990-2017 рр. за даними Державної служби статистики України.

Ключові слова: динаміка; довготермінова тенденція; розвиток; посівна площа; продуктивність; урожайність.

Література

1. Food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations [Electronical resource]. – Accessed: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/
2. Що таке світова продовольча безпека і чому Україна посідає 63 місце у рейтингу [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.bakertilly.ua/news/id1458 . - Назва з екрана
3. Karamushka O. M., Moroz S. I. Analysis of the production of grains and oilseeds culture in Ukraine [Електронний ресурс] // Efficient economy. №10 (2018). - Режим доступу: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1501
4. Vasylieva N. K. Cluster models of households’ agrarian production development // Economic Annals-XXI (2016), 158(3-4(2)), 13-16. Accessed: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V158-03.pdf
5. Samarets N. M. Dynamics and regression analysis of the agrarian food market [Електронний ресурс] // Efficient economy. №10 (2018). - Режим доступу: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1496
6. Шрамко І. І. Економiчний аналiз технiчного розвитку природного агровиробництва олiйних культур [Електронний ресурс] // Економiчний простiр. - Днiпропетровськ ПДАБА, 2015. - №101. – С. 115-128. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2015_101_13.pdf
7. Нужна С. А. Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності [Електронний ресурс] // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2016/12. - №3(41) 2016. - С. 128-133. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vddau_2016_3_24.pdf
8. Бурдейна Л. І. Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. -2017, №9. – С. 114-123. - Режим доступу: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3929.pdf
9. Олійник О. В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві: Монографія - Харків,2005. - 322с
10. Продовольча безпека в Україні у 2017 році. огляд основних індикаторів [Електронний ресурс] // Економічний дискусійний клуб. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2017-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv
11. Методологічні положення щодо складання економічних рахунків сільського господарства [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/195/met_polog_ersg.zip.
12. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2018 року [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0918_u.htm
13. Методологічні пояснення [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/sg/sg_rik/sg_u/sg_met.html
14. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] // Державна служба статистики. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/pp_sgp_u.html; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/pp_sgp.xlsx
15. Індекси сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/iosv_u.zip
16. Рослинництво [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rosl_u.zip
17. Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-жовтні 2018 року – [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/rpsg/rpsg1018_xl.xls
18. Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року за 2017 рік [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/pro_sg/pro_sg_2017p.zip
19. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2016) [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip

V. A. Dmytriieva

TENDENCES IN UKRAINIAN DYNAMICS OF CROP PRODUCTION: EFFECTS OF DATA SETS SMOOTHING

Summary

Agriculture provides with vitally-necessary products to the country population and forms tendency of the economy development. Agrarian sector is one of the main components of the economy, which creates gross value added, and therefore forms the gross domestic product of the country. This branch is one of the big suppliers of raw materials and food products for export. It causes the positive or negative trade balance.
It is always relevantly to monitor state and development of agriculture, which allows tracking straight or opposite trends in the dynamics, identify causes of the directions’ changes. In addition, the agrarian sector provides food to the population, and therefore it is responsible for food security throughout the country. Simultaneously, agricultural branch has peculiarities, which unavailable in industrial production or some kinds of service. Such specific points include seasonality, term of biologic growth of crops and animals, nature and climate conditions and others. Besides that, it is important to take into consideration economical fluctuations like inflation of national or foreign currencies, prices increasing, economy decline, strength and weakness of competitors etc. Comparison of different factors shows that nature and climate have the such effect on productivity of agriculture in Ukraine as economical changes. What the tendencies will describe dynamic of the branch if unexpected couses will be excluded? What the form of curve-trend can present cleaned dynamic in crop production? How many directions of it will be formed by factors?
To answer the questions author worked out data sets, which have been got from the official site of State Statistics Service of Ukraine. They include indicators of square under crops and harvest of beetroot, potatoes, sunflower, vegetables, crops. Investigated period covers term from 1990 to 2017 years.
Author applied HP-method (from Hodric R. J. and Prescott E. C.) in order to clean data from random fluctuations and developed script in computer aided mathematical system GNU Octave in order to investigate long-term dynamics in crop production, its correlations and interdependences of the indicators. In addition, a graph-method analysis has been performed here.

Keywords: dynamics; long-term tendency; development; crop area; productivity; harvest.

References

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018), “Food security statistics”, available at: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/, (Accessed 05 December 2018).
2. Bakertilly (2018), “Scho take svitova prodovol'cha bezpeka i chomu Ukraina posidaie 63 mistse u rejtynhu”, available at: http://www.bakertilly.ua/news/id1458, (Accessed 05 December 2018).
3. Karamushka, O. M. and Moroz, S. I. (2018), “Analysis of the production of grains and oilseeds culture in Ukraine”, Efficient economy [Online], vol. 10, available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1501, (Accessed 05 December 2018).
4. Vasylieva, N. K. (2016), “Cluster models of households’ agrarian production development”, Economic Annals-XXI [Online], 158(3-4(2)), pp.13-16, available at: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V158-03.pdf (Accessed 3 December 2018).
5. Samarets, N. M. (2018). “Dynamics and regression analysis of the agrarian food market”, Efficient economy [Online], vol. 10, available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1496, (Accessed 3 December 2018)
6. Shramko, I. I. (2015), “Ekonomichnyj analiz tekhnichnoho rozvytku pryrodnoho ahrovyrobnytstva olijnykh kul'tur”, Ekonomichnyj prostir [Online], vol. 101, 115-128, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2015_101_13.pdf (Accessed 3 December 2018)
7. Nuzhna, S. A. (2016), “Matematychni aspekty modeliuvannia ta planuvannia diial'nosti ahropromyslovykh pidpryiemstv v umovakh nevyznachenosti”, Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu [Online], 2016/12, vol. 3(41), pp. 128-133, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vddau_2016_3_24.pdf (Accessed 5 December 2018)
8. Burdejna, L. I. (2017), “Osoblyvosti zastosuvannia balansovykh modelej v ekonomiko-matematychnomu modeliuvanni ahrarnoi haluzi”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky [Online], vol. 9, pp. 114-123, available at: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3929.pdf (Accessed 5 December 2018)
9. Olijnyk, O. V. (2005), Tsyklichnist' vidtvoriuval'noho protsesu v sil's'komu hospodarstvi [Cycle reproduction process in agriculture], Charkiv
10. Ekonomichnyj dyskusijnyj klub (2018), “Prodovol'cha bezpeka v Ukraini u 2017 rotsi. Ohliad osnovnykh indykatoriv”, available at: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2017-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv, (Accessed 3 December 2018)
11. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Metodolohichni polozhennia schodo skladannia ekonomichnykh rakhunkiv sil's'koho hospodarstva” [Methodological provisions for drawing up economic accounts of agriculture. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/195/met_polog_ersg.zip (Accessed 10 November 2018)
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Tovarna struktura zovnishn'oi torhivli za 9 misiatsiv 2018 roku” [Commodity structure of foreign trade for 9 months of 2018. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0918_u.htm, (Accessed 5 November 2018)
13. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Metodolohichni poiasnennia” [Methodological explanations. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/sg/sg_rik/sg_u/sg_met.html, (Accessed 10 November 2018)
14. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Produktyvnist' pratsi v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh” [Labor productivity in agricultural enterprises. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/pp_sgp_u.html; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/pp_sgp.xlsx, (Accessed 30 November 2018)
15. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Indeksy sil's'kohospodars'koi produktsii” [Agricultural product indices. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/iosv_u.zip, (Accessed 30 November 2018)
16. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Roslynnytstvo” [Plant growing. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rosl_u.zip, (Accessed 10 November 2018)
17. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Realizatsiia produktsii sil's'koho hospodarstva sil's'kohospodars'kymy pidpryiemstvamy” [Implementation of agricultural products by agricultural enterprises in January-October 2018. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/rpsg/rpsg1018_xl.xls, (Accessed 30 November 2018)
18. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Produktsiia sil's'koho hospodarstva u postijnykh tsinakh 2010 roku za 2017 rik” [Agricultural products at constant prices in 2010 for 2017. State Statistics Service of Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/pro_sg/pro_sg_2017p.zip, (Accessed 5 December 2018)
19. State Statistics Service of Ukraine (2017), “Valovyj vnutrishnij produkt vyrobnychym metodom ta valova dodana vartist' za vydamy ekonomichnoi diial'nosti (2010-2016)” [Gross domestic product by production method and gross value added by types of economic activity (2010-2016). State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip, (Accessed 30 November 2018)

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4270

Відомості про авторів

В. А. Дмитрієва

к. і. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. A. Dmytriieva

PhD, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Дмитрієва В. А. Тенденції в динаміці рослинництва України: ефекти згладжування рядів даних. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6758 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.87

Dmytriieva, V. A. (2018), “Tendences in ukrainian dynamics of crop production: effects of data sets smoothing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6758 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.