EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
О. Є. Майборода, Т. Т. Сороківська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.89

УДК: 336.741.24

О. Є. Майборода, Т. Т. Сороківська

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

На основі здійснення наукового дослідження, узагальнення та розвитку теоретичних положень грошових потоків в контексті наукових підходів, визначено їх зміст та місце, сформовано його основні цілі та особливості в сучасних умовах, сформульовано сутнісне розуміння поняття «грошові потоки», проведено аналіз їх властивостей та доведено необхідність визначення як самостійного об’єкту системи управління на підприємстві. Ґрунтовні дослідження довели, що управління грошовими потоками підприємств – це складний неперервний циклічний процес, який займає найважливіше місце фінансової роботи на підприємстві. Визначено напрямки удосконалення управління грошовими потоками підприємств. Запропоновано способи оптимізації грошових потоків. У статті розглянуто сутність та підходи до категорії грошовий потік підприємства. Запропоновано підхід до процесу управління грошовими потоками та обгрунтовано інтеграцію оперативного, поточного і стратегічного планування грошових потоків в єдиний процес управління. Визначені проблеми і потреба в ефективному плануванні грошових потоків для реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємств.
На підставі поєднання принципів системності та характеристик циклічності процесу управління запропоновано формувати механізм управління грошовими потоками у вигляді спіралі взаємопов’язаних функціональних елементів. Двомірна система координат спіральної моделі управління грошовими потоками дозволить підвищити якість та результативність управлінських дій. Виокремлено індивідуальний підхід до процесу управління, основою якого є своєчасне виявлення і ліквідація недоліків в управлінні грошовими потоками та визначення резервів прискорення їх руху за рахунок підвищення ефективності процесів.

Ключові слова: грошові потоки; управління грошовими потоками; система управління; системний підхід; платоспроможність; збалансованість руху.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: [навчальний посібник]. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
2. Загорський В. С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. Фінанси. К.: Знання, 2008. 247 с.
3. Мазур Д.В. Фінансове планування діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6. Т. 1. С. 55–59.
4. Іванець О. О. Концептуальні підходи до управління потенціалом розвитку підприємства / О. О. Іванець. // Економіка, організація і управління підприємством. – 2012. – №4. – С. 151–155.
5. Лобан Л. А. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л. А. Лобан. – М. : Сучасна школа, 2011. – 432 с.
6. Пігуль Н. Г. Управління прибутком підприємства / Н. Г. Пігуль. – К. : КНЕУ, 2012. – 198 с.
7. Тульчинська С. О. Визначення доцільності фінансового оздоровлення підприємства на підставі оцінки фінансового потенціалу / С. О. Тульчинська, М. В. Нікітіна // Ефективна економіка № 4. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua
8. Бугров Д. Метрика ефективності // Круглий стіл.– 2004.– №4. – С. 12–14. с.
9. Уолт К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. – К.: Всеувито, 2001. – 367 с.

O. E. Maiboroda, T. T. Sorokivska

FORMATION OF MANAGEMENT MECHANISM OF THE CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

Summary

Based on studies carried out on, by systematization of theoretical positions of cash flows in the context of scientific approaches, their content and place are defined in the article. The results of the research have proved main goals and features of cash flows. The authors formulate the definition of cash flow management, analyse their properties and prove the necessity for definition as an independent object of the management system at the enterprise. The studies have validated that managing cash flows of enterprises is a complex continuous and cyclical process, which occupies the most important place of financial work in the enterprise. . The questions of regulation of cash flow management improvement are considered. The ways of optimization are reviewed. In the article the essence and approaches to the category of cash flow of the company. The approach in the management of cash flows and reasonable integration of operational, strategic planning and the current cash flow in a single process management. Problems and the necessity of the effective cash-flow planning money for realization of enterprises’s strategic and tactics goals are determined.
Financial planning and analysis of any economic activities can be described by simple and intuitive description of cash inflows and outflows. The positive difference between them at any time indicates the effectiveness of business in different stages of performance of company. Based on the results of integration of systematic principles and the characteristics of the cyclical process of management, authors proposed to form a mechanism of cash flows management by spiral of development of functional elements. A two-dimensional coordinate system of cash flow management will improve the quality and effectiveness of management actions. The individual approach to the management process, the basis of which is the timely detection and elimination of deficiencies in the management of cash flows and the determination of reserves for accelerating their movement by increasing the efficiency of production processes.

Keywords: cash flow; cash flow management system; the efficiency of cash flow management; system approach; solvency; balance of movement.

References

1. Butinets F.F. Economic analysis (2008), [Enterprise economy], Zhytomyr: Ruta, Ukraine.
2. Zagorsky, V.S. Vovchak, O.D. Blagun, I.G. and Chui, I.R. (2008), Finansy [Finance], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
3. Mazur, D.V. (2014), "Financial planning of the enterprise activity", Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 6, pp. 55-59.
4. Ivanets O. O. (2012), “Conceptual approaches to the management of enterprise development potential”, Economy, organization and management of the enterprise, vol. 4, pp. 151-155.
5. Loban, L.А. (2011), Ekonomika pidpryjemstva [Enterprise economy], Suchasna shkola, Kyiv, Ukraine.
6. Pigul, N.G. (2010), Upravlinnja prybutkom pidpryjemstva [Profit Management Enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Tulchinskaya, S. and Nikitina, M. (2014), “Features of the formation of own resources of municipal enterprises determination of expediency of the financial making healthy of enterprise on the basic of estimation of financial potential”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 13 Nov. 2018).
8 Buhrov, D. (2004), “Metric of efficiency”, Kruhlyj stil, vol.4, pp. 12–14.
9. Uolt, K. (2001), Kliuchovi finansovi pokaznyky. Analiz ta upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Key financial indicators. Analysis and management of enterprise development], Vseuvyto, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4066

Відомості про авторів

О. Є. Майборода

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансівКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. E. Maiboroda

Ph.D., associate professor of the Department of Finance and Credit, Kharkiv institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv


Т. Т. Сороківська

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

T. T. Sorokivska

student Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Майборода О. Є., Сороківська Т. Т. Формування механізму управління грошовими потоками підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6760 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.89

Maiboroda, O. E. and Sorokivska, T. T. (2018), “Formation of management mechanism of the cash flows of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6760 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.