EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННІ СТАЛОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛЮ
В. Є. Редько, А. О. Русіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90

УДК: 338

В. Є. Редько, А. О. Русіна

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННІ СТАЛОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛЮ

Анотація

Аналізуючи наукові праці закордонних й українських науковців, було визначено, що поняття «інфраструктура готелю» вимагає нового трактування з урахуванням сучасних змін ринку й переходу на сталий розвиток. Стала інфраструктура готелю має охоплювати матеріальний, інформаційний, інженерно-технічний й сервісний комплекс об’єктів й обслуговування для забезпечення ефективної діяльності готелю, який сформований на засадах ресурсозбереження й природокористування, і підпорядковується принципам відповідального менеджменту. З’ясовано, що зміна векторів розвитку готельного бізнесу на сталість обумовила появу національних й міжнародних систем екологічної сертифікації готелів, головними критеріями яких визначено охорону навколишнього середовища й відповідальний менеджмент. Практика формування інфраструктури на засадах сталості вивчена на прикладі готельного оператора «AccorHotels». Створення сталої інфраструктури готелів «AccorHotels» передбачає економію ресурсів, використання енергозберігаючих технологій, раціональне природокористування й корпоративну відповідальність кожного готелю відповідно до програми Planet 21. Програмою передбачено присвоєння готелям рівня Bronze, Silver, Gold й Platinum на основі комулятивної бальної оцінки. Основними критеріями, що вимагають формування сталої інфраструктури готелю для отримання найнижчого рівня Bronze, визначено застосування енергоефективної системи кондиціонування, контролю споживання води, використання енергозберігаючих освітлювальних приладів, екологічно чистих мийних засобів, виконання умов сортування сміття й утилізації відходів. Найвищим Platinum рівнем передбачено повний перехід готелю на автоматизований облік, аналіз, управління і контроль ресурсоспоживання, управління номерним фондом, застосування відновлювальних джерел енергії, вторинного використання води, паперу й сміття. Такий підхід до управління інфраструктурою готелю вимагає значних капіталовкладень й інвестицій, проте створює можливості зниження експлуатаційних витрат, економії ресурсів, набуття нових конкурентих переваг в умовах переходу світової економіки на сталий розвиток.

Ключові слова: стала інфраструктура готелю; раціональне споживання ресурсів; енергозбереження; природокористування; Planet21.

Література

1. Офіційний сайт громадської організації United Nations Ukraine. Глобальні цілі сталого розвитку.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ecolabeling.wordpress.com/certification_how_to/ . – Назва з екрану.
2. Організація готельного господарства: підручник / Байлік, І. М. Писаревський А. Г. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с. ISBN 978-966-695-259-5.
3. Кабушкин, Н. І. Менеджмент готелів та ресторанів: навч. посібник / Н. І. Кабушкин. - М .: КноРус, 2016. – 345 с.
4. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. навч. посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
5. О.В. Мілінчук, «Переваги екологічної сертифікації готелів в Україні», Менеджмент в інноваційному розвитку економіки: проблеми та перспективи:матеріал. наук.-практ. конф., м. Житомир, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 136.– УДК 338.48:640.41133.
6. Офіційний сайт LEED [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://new.usgbc.org/leed.
7. Офіційний сайт BREEAM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.breeam.com/.
8. Офіційний сайт GreenKey [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greenkey.global/.
9. Офіційний сайт громадської організації «Зелене досьє» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ecolabeling.wordpress.com/certification_how_to/.
10. Hospitality Industry Focus: Optimising Hotel Energy Management, 30.01.2018.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.dexma.com/hotel-energy-management-hospitality . – Назва з екрану.
11. Зелена економіка: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку: колект. моногр. Д.: Середняк Т.К., 2018. – 336 с.
12. Annual financial report – Hilton Hotels & Resorts, 2017.–350 pag.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.corporatereport.com/hilton/2017/ar/. – Назва з екрану.
13. Annual Report 2017 – Marriott International, Inc., 2017 – pag. 128. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: https://marriott.gcs-web.com/static-files/057a8e1a-a5c5-4c20-a51c-0b20bf8a0bc1. — Назва з екрану.
14. Environmental sustainability report 2017.– IHG, 2017. – pag.12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.:
https://www.ihgplc.com /responsiblebusiness/environmental-sustainability. – Назва з екрану
15. Registration Document and Annual financial report –Accor Hotel, 2017.–350 pag. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: file:///C:/Users/operator/Downloads/20180330-AH-DDR2017-EN%20(7).pdf. – Назва з екрану.
16. Consolidated financial statements and notes, 01.01.2018. –Accor Hotel.– №10 –587 pag. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: file:///C:/Users/operator/Downloads/AH_Plaquette_conso_31dec2017_EN%20(2).pdf
17. Офіційний сайт готельної мережі Accor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.accorhotels.com.
18. AccorHotels-ASPAC-CSR-tool-book-2017-report –Accor Hotel, 2017– 28 pag. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://userg6ykqlk.cld.bz/AccorHotels-Academie-NZ/AccorHotels-ASPAC-CSR-tool-book-2017/6-7#zoom=z.
19. Registration Document and Annual financial report –Accor Hotel, 2014. – 302 pag. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: file:///C:/Users/operator/Downloads/20180330-AH-DDR2017-EN%20(4).pdf– Назва з екрану.

Viktoriia Y. Redko, Anastasiia O. Rusina

INTERNATIONAL PRACTICE OF FORMATION THE HOTEL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

Summary

Analyzing the scientific works of foreign and Ukrainian scholars, it was determined that the dimension "hotel infrastructure" requires a new interpretation with accountability of the contemporary market changes and the transition to sustainable development. The sustainable infrastructure of the hotel must reach out to with the material, informational, engeneering and technical and service component of objects and customer care about maintenance of effective operation of the hotel, which is formed on the basis of cost-effective use of resources and management of natural resources and is submit to the principles of responsible management. It was found out that the change of the vectors of sustained development of the hotel business determined to instance of national and international systems of ecological certification of hotels, the environmental protection and responsible management were determined the main criteria. The practice of formation infrastructure on the basis of sustained was studied on the example of the hotel operator "AccorHotels". The formation a sustainable infrastructure of AccorHotels includes a resource saving, using energy-saving equipment, environmental management and corporate responsibility for each hotel in accordance with Planet 21. The program foreseed to conferment of Bronze, Silver, Gold and Platinum level of hotels on the basis of a communicative score assessment. The main criteria of the formation a sustainable hotel infrastructure for the lowest level Bronze is using: the energy-conservative illuminating devices, the power efficient air conditioning systems, water consumption control, energy saving lighting equipment, environmentally friendly detergents, the implementation of conditions for the sorting of waste and waste disposal. The high-level Platinum provided for a complete transfer of the hotel to automated accounting, analysis, management and control of resource consumption, management of guestroom inventory, use of renewable energy sources, recycling of water, paper and garbage. This state approach to hotel infrastructure management requires significant involvements and investments, but it creates the opportunities for reducing operating costs, saving resources, gatting a new competitive advantages in the context of the transition of the world economy to sustainable development.

Keywords: sustainable infrastructure of hotel; prudent use of resources; conservation of energy; natural resource use; Planet21.

References

1. The official site of United Nations Ukraine, “Global sustainable development goals”, available at: https://ecolabeling.wordpress.com/certification_how_to/opendocument (Accessed 1 December 2018).
2.Bajlik, I. M. and Pysarevs'kyj A. H. (2015), “Orhanizatsiia hotel'noho hospodarstva” Organization of hotel industy], KhNUMH im. O. M. Beketova , Kharkiv, Ukraine.
3. Kabushkyn, N. I. (2016) “Menedzhment hoteliv ta restoraniv” [Hotel and restaurant management], KnoRus, Moscow, Russian Federation.
4. Nechaiuk, L.I. and Telesh, N.O. (2003). “Hotel'no-restorannyj biznes: menedzhment”[ Hotel and restaurant business: management], Tsentr navchal'noi literatury, Kiev, Ukraine.
5. Milinchuk, O.V. (2016), “Perevahy ekolohichnoi sertyfikatsii hoteliv v Ukraini. Menedzhment v innovatsijnomu rozvytku ekonomiky: problemy ta perspektyvy ”[ The advantages of environmental certification of hotels in Ukraine. Management in the innovation development of the economy: problems and prospects.], Kyiv, Ukraine.
6. The official site of Leadership in Energy and Environmental Design, “LEED is green building”, available at: https://new.usgbc.org/leed opendocument (Accessed 2 December 2018).
7. The official site of BREEAM , “What is BREAM?”, available at: https://www.breeam.com/ opendocument (Accessed 2 December 2018).
8. The official site of GreenKey, “Unlocking sustainability in the hospitality industry”, available at: http://www.greenkey.global/ opendocument (Accessed 2 December 2018).
9. The official site of Zelene dos'ie , “ Scho take ekolohichna sertyfikatsiia?”, available at: https://ecolabeling.wordpress.com/certification_how_to/ opendocument (Accessed 3 December 2018).
10. Hospitality Industry Focus (2018) “Optimising Hotel Energy Management”, available at: http://www.dexma.com/hotel-energy-management-hospitality (Accessed 4 December 2018).
11. Seredniak, T.K. (2018), “Zelena ekonomika: vid hlobal'noi kontseptsii do realij mistsevoho rozvytku”[ Green economy: from global concept to local development realities], Dnipro, Ukraine.
12. The official site of Hilton Hotels & Resorts , “Annual financial report Hilton Hotels & Resorts” available at: http://www.corporatereport.com/hilton/2017/ar/ opendocument (Accessed 2 December 2018)
13. The official site of Marriott International, “Annual Report 2017” available at: https://marriott.gcs-web.com/static-files/057a8e1a-a5c5-4c20-a51c-0b20bf8a0bc1 opendocument(Accessed 1 December 2018)
14. The official site of IHG, “ Environmental sustainability report 2017” available at:
https://www.ihgplc.com/responsiblebusiness/environmental-sustainability opendocument (Accessed 1 December 2018)
15. The official site of AccorHotel, “Registration Document and Annual financial report 2017” available at: file:///C:/Users/operator/Downloads/20180330-AH-DDR2017-EN%20(7).pdf opendocument (Accessed 1 December 2018)
16. The official site of AccorHotel, “Consolidated financial statements and notes 2018”, vol. 10 available at: file:///C:/Users/operator/Downloads/AH_Plaquette_conso_31dec2017_EN%20(2).pdf opendocument (Accessed 3 December 2018)
17. The official site of AccorHotels, “Our special offers”, available at: https://www.accorhotels.com opendocument (Accessed 1 December 2018).
18. The official site of AccorHotel, “AccorHotels-ASPAC-CSR-tool-book-2017-report”
available at: https://userg6ykqlk.cld.bz/AccorHotels-Academie-NZ/AccorHotels-ASPAC-CSR-tool-book-2017/6-7#zoom=z. opendocument (Accessed 3 December 2018).
19. The official site of AccorHotel, “Registration Document and Annual financial report 2014” available at: file:///C:/Users/operator/Downloads/20180330-AH-DDR2017-EN%20(4).pdf opendocument (Accessed 3 December 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3880

Відомості про авторів

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесуДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Viktoriia Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Management and Tourist Business Department, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro


А. О. Русіна

магістрант Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро

Anastasiia O. Rusina

Magistry of the Tourism specialty 242, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Як цитувати статтю

Редько В. Є., Русіна А. О. Міжнародний досвід формуванні сталої інфраструктури готелю. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6761 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90

Redko, Viktoriia Y. and Rusina, Anastasiia O. (2018), “International practice of formation the hotel sustainable infrastructure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6761 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.