EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. М. Великий, Є. В. Топоріна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.91

УДК: 658. 14.17

Ю. М. Великий, Є. В. Топоріна

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті науково обґрунтовано основні концептуальні положення оцінки ефективності фінансових ресурсів в контексті поточної діяльності та перспективного економічного розвитку підприємств. Ефективність діяльності суб’єкта господарювання запропоновано визначати через комплексну оцінку за допомогою системи взаємопов’язаних показників і коефіцієнтів, які відображають ефективність функціонування системи управління його фінансовими ресурсами на етапах їх формування, розподілу та відтворення. Модель дозволяє оцінити внутрішні можливості підприємств, виявити механізм причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними цілями підприємства та тактичними показниками його діяльності. Побудована стратегічна карта оцінки ефективності використання фінансових ресурсів дозволяє уникнути нагромадження фінансових показників, які призводять до додаткового управлінського обліку та використання трудових ресурсів. «Піраміда цілей» головної стратегії підприємства поширює завдання від вищих рівнів ієрархії до нижніх, адаптуючись до особливостей кожного рівня, а показники оцінки діяльності передаються знизу вгору. Розроблений алгоритм реалізації моделі фінансової стратегії дозволяє постійно корегувати критерії досягнення головних цілей адаптуючи їх до реалій сьогодення.

Ключові слова: фінансові ресурси; системний та комплексний підходи; система збалансованих показників; ефективність; фінансова стратегія; модель оцінки; платоспроможність; фінансова стійкість.

Література

1. Експрес-випуск Державного комітету статистики України від 16.04.2018 №101/0/04.3-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
2. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учебн. пособ. / В. Н. Спицнадель. – СПб. : ИД "Бизнес Пресса", 2000. – 320 с.
3. Нивен Пол Р. Діагностика збалансованої системи показників: Підтримуючи максимальну ефективність / Нивен Пол Р. ; [пер. з англ.; за наук. ред. М. Горського]. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 256 с
4. Лазебная Н. В. Преимущества и недостатки применения системы сбалансированных показателей в планировании деятельности предприятий [Электронный ресурс] / Лазебная Н. В. – Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2006/269.pdf
5. Нивен Пол Р. Сбалансированная Система Показателей – шаг за шагом: Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов: [пер. з англ.; за наук. ред. М. Горського] – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003.–328с.

U. M. Velykyj, E. V. Toporina

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF EFFICIENCY USING FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Summary

The article substantively substantiates the basic conceptual provisions for assessing the effectiveness of financial resources in the context of current activities and the long-term economic development of companies. The effectiveness of the business is proposed to be determined through a integrated evaluation with a system of indicators that reflect the efficiency of the management of its financial resources at the stages of their formation, distribution and reproduction. The main advantages of the system approach were taken into account models of the relationship between the individual objectives of the financial strategy. Model allows assessing the internal capability of the enterprise to identify the mechanism of causal relationship between the strategic goals and tactical indicators of its activities. The constructed strategic map for assess the effectiveness of using financial resources avoids the big amount of financial indicators that lead to additional managerial accounting and labor costs. Goals and indicators are consistent with the strategy of the company and its activities. "Pyramid of Goals" of the main strategy of the enterprise distributes tasks from higher levels of hierarchy to the lower, adapts for the peculiarities of each level, and indicators of activity evaluation are transmitted from bottom to top. The financial goals are the basis of the objectives tree, but there is a close relationship with marketing, internal processes and personnel development goals. The algorithm of implementation of financial strategy model allows adjusting the criteria for achieving the main goals constantly and adapting them to the needs of nowadays. The proposed system is oriented for both long-term periods (first and second levels) and for tactical purposes (third and fourth). Nowdays, the priority task of business entities is the development and implementation of system of integrated assessment of the effectiveness and effectiveness of financial strategy and financial policy at the stages of their formation and implementation. The results obtained will be useful in substantiating the methods and instruments of financial planning.

Keywords: financial resources; systematic and integrated approaches; Balanced Scorecard; efficiency; financial strategy; model of estimation; solvency; financial stability.

References

1. State Statistic Service of Ukraine (2018), “The Express Edition “Financial results of enterprises before taxation of economic activity in 2017”, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 05 Dec 2018).
2. Spytsnadel, V.N. (2000), Osnovy sistemnogo analiza [Basis of systematic analysis: training manual], Biznes Pressa, St.Petersburg, Russia.
3. Niven, P. R. (2006), Diahnostyka zbalansovanoi systemy pokaznykiv: Pidtrymuiuchy maksymal'nu efektyvnist' [Diagnostic of Balanced Scorecard: support for maximum efficiency], Balans Biznes Buks, Dnipropetrovs’k, Ukraine.
4. Lazebnaia, N.V. (2006), “Advantages and disadvantages of application Balanced Scorecard in the planning of activity of enterprises”, available at: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2006/269.pdf (Accessed 05 Dec 2018).
5. Niven, P. R. (2006), Sbalansirovannaja Sistema Pokazatelej – shag za shagom: Maksimal'noe povyshenie jeffektivnosti i zakreplenie poluchennyh rezul'tatov [Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results], Balans-Klub, Dnipropetrovs’k, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3694

Відомості про авторів

Ю. М. Великий

к. е. н, професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

U. M. Velykyj

Ph.D., professor of the Department of Financeand Credit, Kharkiv nstitute of Finance Kyiv National University Tradeand Economics, Kharkiv


Є. В. Топоріна

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

E. V. Toporina

student Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. М., Топоріна Є. В. Методичні аспекти оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6762 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.91

Velykyj, U. M. and Toporina, E. V. (2018), “Methodical aspects of evaluation of efficiency using financial resources of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6762 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.