EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Майборода, С. Ю. Хлопкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.92

УДК: 332.14

О. В. Майборода, С. Ю. Хлопкова

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано і розкрито теоретичні положення фінансового потенціалу в контексті наукових підходів, визначено його зміст та місце, сформовано його основні цілі та особливості в сучасних умовах. Доведено що фінансовий потенціал в широкому розумінні відображає сукупність фінансових ресурсів, що є в розпорядженні управлінської діяльності. Їх нестача унеможливлює досягнення поставленої мети, а отже, знижує надійність функціонування управління аж до її відмови. Під управлінням капіталом з метою зміцнення його фінансового потенціалу автори розуміють комплекс заходів з нарощування фінансових ресурсів для ефективного ведення розширеного відтворення. Поєднуючи основні критерії оцінки фінансового потенціалу доведено, що оптимізація структури капіталу підприємства повинна здійснюватися за ознаками фінансової стійкості, мінімізації його вартості, ефективності використання капіталу.
Завданням оцінювання ефективності впровадження системи управління капіталом підприємства є визначення досягнутих у процесі функціонування системи управління результатів і витрачених на досягнення цих результатів матеріальних і часових ресурсів. Запропонований алгоритм оптимізації фінансової структури капіталу підприємства за критерієм фінансової стійкості дозволяє об’єктивно оцінити ліквідність оборотних активів, вартість яких елементів капіталу підприємства потрібно враховувати при розрахунку середньозваженої вартості капіталу та які методичні підходи доцільно використовувати при вирішенні цієї задачі.

Ключові слова: фінансовий потенціал підприємства; механізм управління фінансовим потенціалом підприємства; підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства.

Література

1. Експрес-випуск Державного комітету статистики України від 16.04.2018 №101/0/04.3-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
2. Кузенко Т. Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т. Б. Кузенко, Н. В. Сабліна. // Економіка та управління національним господарством. – 2015. – №4. – С. 123–130.
3. Іванець О. О. Концептуальні підходи до управління потенціалом розвитку підприємства / О. О. Іванець. // Економіка, організація і управління підприємством. – 2012. – №4. – С. 151–155.
4. Шандрівська О. Є. Підходи до управління потенціалом підприємства та його стратегічним розвитком / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, О. М. Бек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 442-448. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_67

O. V. Maiboroda, S. Y. Hlopkova

OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE OF THE CAPITAL AND HIS INFLUENCE AT THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRIS

Summary

Based on the results of studies the article analyzes and reveals the theoretical positions of financial potential in the context of capital structure. It is proved that financial potential represents the totality of financial resources of business activity. The shortage of financial resources makes it impossible to achieve the goal and, therefore, reduces the reliability of the operation of management until its failure. The concept of 'management of capital' in order to strengthen the financial potential, the authors understand the complex of measures to increase financial resources for the effective extended reproduction. By combining the main criteria for evaluating financial potential, it has been proved that optimization of the capital structure of enterprises should be carried out on the basis of financial stability, minimization of its value, efficiency of capital use.
Research has shown that in order to successfully operate in the market, each enterprise is obliged to form, distribute and use resources, attract credit or investment consciously. The task of evaluation the effectiveness of the enterprise capital management system is to define the achievements in the process of functioning of the system of results management and spent on achieving these results of material and time resources. The algorithm of optimization of the financial structure of the enterprise's capital by the criterion of financial stability allows to an objective assess the liquidity of current assets, the value of elements of the enterprise's capital should be taken into account to calculate the weighted average cost of capital and which methodological approaches appropriate to use in solving this problem. Indicators of liquidity are closely linked with solvency and bankruptcy probabilities. At the same time, one of the main problems between the values of these indicators for each category is the difference between the real and net book value of the enterprise's capital, which is reflected in the size of the financial potential accordingly and does not correspond to the real state of capital.

Keywords: the financial potential of the enterprise; the mechanism for managing the financial potential of the enterprise; approaches to managing the financial potential of the enterprise.

References

1. State Statistic Service of Ukraine (2018), “The Express Edition “Financial results of enterprises before taxation of economic activity in 2017”, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 05 Dec 2018).
2. Kuzenko, T. B. and Sablin, N. V. (2015), “Methodical Approaches to Management of Financial Potential of an Enterprise”, Ekonomika ta upravlinnya natsionalnim gospodarstvom, vol. 4, pp. 123-130.
3. Ivanets, O. O. (2012), “Conceptual approaches to the management of enterprise development potential”, Ekonomika, organizatsiya i upravlinnya pidpriemstvom, vol. 4, pp. 151–155.
4. Shandrovskaya, O. Ya. Kuzyak, V. V. and Beck, A. M. (2013), “Approaches to the management of the potential of the enterprise and its strategic development”, Visnik Natsionalnogo universitetu "Lvivska politehnika". Menedzhment ta pidpriemnitstvo v Ukraini: etapi stanovlennya i problemi rozvitku, vol. 776, pp. 442-448.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3773

Відомості про авторів

О. В. Майборода

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансівКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. V. Maiboroda

Ph.D., associate professor of the Department of Financeand Credit, Kharkiv nstitute of Finance Kyiv National University Tradeand Economics, Kharkiv


С. Ю. Хлопкова

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

S. Y. Hlopkova

student Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Майборода О. В., Хлопкова С. Ю. Оптимізація структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6763 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.92

Maiboroda, O. V. and Hlopkova, S. Y. (2018), “Optimization of the structure of the capital and his influence at the financial potential of the enterpris”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6763 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.