EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНУ МЕРЕЖУ
Н. О. Федяй

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.93

УДК: 656:656.615

Н. О. Федяй

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНУ МЕРЕЖУ

Анотація

На початку в статті розглянуто історичний досвід створення транс-європейської транспортної мережі (TEN-T) починаючи з проектного підходу запропонованого у 90-ті роки і до сьогодні – глобальної концепції створення єдиної транспортної мережі ЄС. Окреслено структуру TEN-T, яка складається з дев’ять мультимодальних коридорів, які поєднують транспортні мережі 28 країн – членів ЄС та включають залізниці та залізничні термінали, автодороги, внутрішні водні шляхи, річкові та морські порти, аеропорти (для пасажирських перевезень). Проаналізовано нормативно-правове забезпечення сучасної транспортної політики ЄС, де окрема увага приділена документам, які регулюють діяльність та розвиток TEN-T загалом і в галузевому аспектах. Аналіз нормативно-правових актів дав змогу зробити висновок про те, що їх регуляторна дія спрямована на вирішення питань фінансового регулювання розвитку TEN-T та організаційного регулювання, спрямованого на виявлення найбільш пріоритетних та ефективних інфраструктурних проектів TEN-T. Окреслено інфраструктурні вимоги до компонентів комплексної та базової мережі у галузевому розрізі. Окрему увагу приділено пріоритетним інфраструктурним проектам, процесам їх визначення та реалізації. Проаналізовано фондові інструменти фінансування TEN-T, це: Connecting Europe Facility (CEF) – механізм з’єднання Європи; The European Fund for Strategic Investment (EFSI) – Європейський фонд стратегічних інвестицій; Horizon 2020 – Горизонт 2020; та The European Structural and Investment Funds (ESIFs) – європейські структурні та інвестиційні фонди. Окрему увагу приділено тим формам співробітництва та фінансової підтримки, на які може розраховувати Україна, як країна-сусід ЄС. Наприкінці визначено перепони, що стоять перед Україною на шляху до повної інтеграції нашої інфраструктури в TEN-T, та враховуючи національні інтереси України та зважаючи на вищевикладені факти, сформульовано низку рекомендацій щодо першочергових дій Уряду та профільного міністерства, стосовно прискорення інтеграції української транспортної мережі у європейську.

Ключові слова: транс-європейська транспортна мережа; транспортна інфраструктура України; інтеграція української транспортної мережі в європейську; мережеві коридори; базова мережа; комплексна мережа.

Література

1. Офіційний сайт Access to European Union law. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D1692:EN:HTML
2. This-is-TEN-T. Journal of Nordregio № 2, 2008. URL: http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2008/Journal-of-Nordregio-no-2-2008/This-is-TEN-T/
3. Офіційний сайт Enterprise Europe Network.URL: http://ec.europa.eu/inea/
4. Офіційний сайт Armenpress news agency. URL: https://armenpress.am/eng/news/886549/armenia%E2%80%99s-fm-attends-eastern-partnership-and-visegrad-four-foreign-ministers%E2%80%99-meeting.html
5. Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe – Corridors. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en
6. Там само.
7. Офіційний сайт Enterprise Europe Network. Corridors. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en
8. Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1315
9. Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe. Maps. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/maps_en
10. ERTMS has two basic components. URL : http://www.ertms.net/?page_id=40
11. EU Funding for TEN-T / офіційний сайт Enterprise Europe Networkю URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding_en
12. Connecting Europe Facility / oфіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
13. Loan Guarantee Instrument for Trans-European Transport Fact Sheet Офіційний сайт European Investment Bank. URL: http://www.eib.org/about/documents/lgtt-fact-sheet.htm
14. The 2020 European Fund for Energy, Climate Change & Infrastructure (Marguerite I), Marguerite IIОфіційний сайт Marguerite. URL: http://www.marguerite.com/
15. The Europe 2020 Project Bond Initiative - Innovative infrastructure financing Офіційний сайт European Investment Bank. URL: http://www.eib.org/products/blending/project-bonds/
16. Там само.
17. What is Horizon 2020? / oфіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
18. Ukraine joins Horizon 2020 to work with EU in science and research / офіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm
19. Supporting economic development / офіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/ overview-funding -programmes/european-structural-and-investment-funds_en
20. Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 / офіційний сайт Access to European Union law. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1300
21. Ruropean Regional Development Fund / oфіційний сайт Enterprise Europe Network. European Regional Development Fund. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
22. European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations. Ukraine / oфіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en
23. Support package for Ukraine / oфіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: http://ec.europa.eu/archives/commission2010-2014/president/news/archives/2014/03/ pdf/20140306-ukraine-package_en.pdf
24. Neighbourhood Investment Facility / oфіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/tags/neighbourhood-investment-facility-nif_en
25. Верещагин П. Очередной скандал на одесской таможне: новое программное обеспечение. URL: http://hrabro.com/90515
26. Одесская таможня начала внедрение автоматизированной системы обработки таможенных данных Asycuda. URL: http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2216704-odesskaya-tamozhnya-nachala-vnedrenie-avtomatizirovannoy-sistemyi-asycuda.html
27. Гребеник К. Итоги-2016: транспорт не заметил реформ. С какими результатами транспортная отрасль заканчивает уходящий год. URL: http://forbes.net.ua/nation/1426167-itogi-2016-transport-ne-zametil-reform#3
28. Як нищили транзитний потенціал. URL: http://www.ac-rada.gov.ua /control/main/uk/publish/printable_article/16733143;jsessionid=AD837F6EB5F8FA115039CFD70547BBE5
29. Східне партнерство / офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: http://mtu.gov.ua/content/shidne-partnerstvo.html
30. Офіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en
31. Офіційний сайт Enterprise Europe Network. Support package for Ukraine URL: http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/archives/2014/03/pdf/ 20140306-ukraine-package_en.pdf
32. Никифорук О.І. Перспективи фінансування транспортних проектів у рамках міжнародної фінансової допомоги / Никифорук О.І., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. // Економіка України. – 2015. – № 4(641). – С. 45-57.
33. Офіційний сайт Enterprise Europe Network. What is Horizon 2020? URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
34. Офіційний сайт Enterprise Europe Network. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm.

N. Fediai

FEATURES OF THE INTEGRATION OF UKRAINIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE INTO THE TRANS-EUROPEAN NETWORK TRANSPORT

Summary

The Article starts with reviewing the historical background of establishing the Trans-European Transport Network (TEN-T) referring back to the project-by-project approach introduced in 90th to the present day global concept for establishing a Single European Transport Area. It outlines the TEN-T structure consisting of nine multi-modal corridors that link transport networks across 28 EU Member States and include railways and rail-road terminals, motorways, internal waterways, river and maritime ports, airports (for passenger flights). It details regulatory and legal provisions underpinning current EU transport policy paying specific attention to the documents regulating the activities and development of TEN-T, in general and in particular industries. The review of regulatory and legal acts as completed provides a conclusion that their regulatory framework aims at resolving the issues in the financial regulation for TEN-T development and the organizational arrangement aimed at spotting the top priority and most efficient TEN-T infrastructure projects. Insight is available into infrastructure requirements to the components of comprehensive and basic network on field-specific terms. Infrastructure projects, the processes identifying and implementing them have been subject to individual scrutiny. Analytical review is available for the following funding instruments for financing TEN-T: Connecting Europe Facility (CEF) as the arrangement for connecting Europe; the European Fund for Strategic Investment (EFSI); Horizon 2020, and the European Structural and Investment Funds (ESIFs). Those cooperation and financial support frameworks which are available for Ukraine as a State neighbouring the EU have been subject to individual scrutiny. Final parts of the Paper indicate the obstacles that Ukraine is facing on its way towards completing the integration of its infrastructure into the TEN-T and, taking the Ukraine’s national interest into account and considering the above evidence, come up with a range of recommendations for the Government and a Line Ministry concerned priority actions related to accelerating the Ukraine’s transport network integration into the European network.

Keywords: trans-European transport network; transport infrastructure of Ukraine; integration of the Ukrainian transport system into Europe; core network corridors; core network; comprehensive network.

References

1. Access to European Union law (1996), “Decision of the European Parliament and of the Council “On Community guidelines for the development of the trans-European transport network”, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D1692:EN:HTML (Accessed 10 Dec 2018).
2. The official site of Journal of Nordregio (2008), “This is TEN-T”, available at: http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2008/ Journal-of-Nordregio-no-2-2008/This-is-TEN-T/ (Accessed 10 Dec 2018).
3. The official site of Europe Network (2018), available at: http://ec.europa.eu/inea/ (Accessed 10 Dec 2018).
4. The official site of Armenpress news agency (2017), “Armenia’s FM attends Eastern Partnership and Visegrad Four Foreign Ministers’ meeting”, available at: https://armenpress.am/eng/news/886549/armenia%E2%80%99s-fm-attends-eastern-partnership-and-visegrad-four-foreign-ministers%E2%80%99-meeting.html (Accessed 10 Dec 2018).
5. The official site of Europe Network (2018), “Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe – Corridors”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en (Accessed 10 Dec 2018).
6. The official site of Europe Network (2018), “Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe – Corridors”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en (Accessed 10 Dec 2018).
7. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Corridors”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en (Accessed 10 Dec 2018).
8. Access to European Union law (2013), “Regulation of the European Parliament and of the Council “On Union guidelines for the development of the trans-European transport network”, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1315 (Accessed 10 Dec 2018).
9. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe. Maps”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/maps_en (Accessed 10 Dec 2018).
10. The official site of The European Traffic Management System (2018), “ERTMS has two basic components”, available at: http://www.ertms.net/?page_id=40 (Accessed 10 Dec 2018).
11. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “EU Funding for TEN-T”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding_en (Accessed 10 Dec 2018).
12. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Connecting Europe Facility”, available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en (Accessed 10 Dec 2018).
13. The official site of European Investment Bank (2008), “Loan Guarantee Instrument for Trans-European Transport Fact Sheet”, available at: http://www.eib.org/about/documents/lgtt-fact-sheet.htm (Accessed 10 Dec 2018).
14. The official site of Marguerite (2018), “The 2020 European Fund for Energy, Climate Change & Infrastructure (Marguerite I)”, available at: http://www.marguerite.com/ (Accessed 10 Dec 2018).
15. The official site of European Investment Bank (2018), “The Europe 2020 Project Bond Initiative - Innovative infrastructure financing”, available at: http://www.eib.org/products/blending/project-bonds/ (Accessed 10 Dec 2018).
16. The official site of European Investment Bank (2018), “The Europe 2020 Project Bond Initiative - Innovative infrastructure financing”, available at: http://www.eib.org/products/blending/project-bonds/ (Accessed 10 Dec 2018).
17. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “What is Horizon 2020?”, available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (Accessed 10 Dec 2018).
18. The official site of Enterprise Europe Network (2015), “Ukraine joins Horizon 2020 to work with EU in science and research”, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm (Accessed 10 Dec 2018).
19. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Supporting economic development”, available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en (Accessed 10 Dec 2018). (Accessed 10 Dec 2018).
20. Access to European Union law (2013), “Regulation of the European Parliament and of the Council “On the Cohesion Fund”, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1300 (Accessed 10 Dec 2018).
21. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “European Regional Development Fund”, available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ (Accessed 10 Dec 2018).
22. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations. Ukraine”, available at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en (Accessed 10 Dec 2018).
23. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Support package for Ukraine”, available at: http://ec.europa.eu/archives/commission2010-2014/president/news/archives/2014/03/pdf/20140306-ukraine-package_en.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
24. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Neighbourhood Investment Facility”, available at: https://ec.europa.eu/europeaid/tags/neighbourhood-investment-facility-nif_en (Accessed 10 Dec 2018).
25. Vereshhagin P. (2015), “Another scandal on the Odessa customs: new software”, Hrabro, [Online], available at: http://hrabro.com/90515 (Accessed 10 Dec 2018).
26. The official site of Telegraf (2015), “Odessa Customs began the introduction of an automated system for processing customs data Asycuda”, available at: http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2216704-odesskaya-tamozhnya-nachala-vnedrenie-avtomatizirovannoy-sistemyi-asycuda.html (Accessed 10 Dec 2018).
27. Grebenik E. (2016), “Results of 2016: transport did not notice the reforms. What are the results of the transport industry ending the outgoing year”, Forbes Ukraine, [Online], available at: http://forbes.net.ua/nation/1426167-itogi-2016-transport-ne-zametil-reform#3 (Accessed 10 Dec 2018).
28. The official site of Accounting Chamber of Ukraine (2010), “How transit potential was destroyed”, available at: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16733143 (Accessed 10 Dec 2018).
29. The official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (2018), “Eastern Partnership”, available at: http://mtu.gov.ua/content/shidne-partnerstvo.html (Accessed 10 Dec 2018).
30. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “Ukraine”, available at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/ukraine_en (Accessed 10 Dec 2018).
31. The official site of Enterprise Europe Network (2014), “Support package for Ukraine”, available at: http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/archives/2014/03/pdf/20140306-ukraine-package_en.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
32. Nikiforuk, E.Y. Chmir'ova, L.U. and Fediai, N.O. (2015), “Prospects for financing transport projects in the framework of international financial assistance”, Economy of Ukraine, vol. 4(641), pp. 45-57.
33. The official site of Enterprise Europe Network (2018), “What is Horizon 2020?”, available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (Accessed 10 Dec 2018).
34. The official site of Enterprise Europe Network (2018), available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm (Accessed 10 Dec 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 6446

Відомості про авторів

Н. О. Федяй

м. н. с., відділу розвитку виробничої інфраструктури,Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

N. Fediai

Junior Research, State Organisation «Institute for Economics and Forecasting,NAS of Ukraine», Kiev

Як цитувати статтю

Федяй Н. О. Особливості інтеграції української транспортної інфраструктури в транс-європейську транспортну мережу. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6764 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.93

Fediai, N. (2018), “Features of the integration of ukrainian transport infrastructure into the trans-european network transport”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6764 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.