EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
М. Ю. Чік

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.95

УДК: 657.01

М. Ю. Чік

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Анотація

Проведено детальний аналіз підходів дослідників до обґрунтування дефініції «внутрішній аудит». Досліджено методичні прийоми і процедури аудиту, які застосовуються при проведенні внутрішнього аудиту у банківських установах. Розглянуто особливості організаційної структури підрозділу внутрішнього аудиту у банківських установах і основні вимоги до підрозділу внутрішнього аудиту у банківських установах. Досліджено перелік питань відповідальність за які несе керівник підрозділу внутрішнього аудиту у банківських установах. За результатами проведеного дослідження встановлено основні функції підрозділу внутрішнього аудиту у банківських установах. Визначено основні завдання, які ставляться перед підрозділом внутрішнього аудиту у банківських установах. Досліджено права і обов’язки підрозділу внутрішнього аудиту у банківських установах. Розглянуто стандарти (принципи) аудиторської перевірки, якими необхідно керуватися для належного проведення внутрішнього аудиту.

Ключові слова: внутрішній аудит; банківські установи; підрозділ; принципи; методика.

Література

1. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти). Редакція 2017 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf.
2. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України : Постанова Правління Національного банку України від 10.05.2016 р. № 311 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16.
3. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні : практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с.
4. Пантелеєв В. П. Внутрішній аудит : навч. посібник / В. П. Пантелеєв, М. Д. Корінько. – К. : Професіонал, 2006. – 248 с.
5. Рудницький В. С. Аудит операцій банків із платіжними картками як основна база ухвалення управлінських рішень / В. С. Рудницький, О. М. Сарахман // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 1-2. – С. 78-83.

M. Yu. Chik

ORGANIZATION AND REGULATION OF INTERNAL AUDIT IN BANKING INSTITUTIONS

Summary

A detailed analysis of the researchers' approaches to the substantiation of the definition of "internal audit" was conducted. The methodical approaches and procedures of audit, which are used in carrying out of internal audit in banking institutions, are explored. The peculiarities of the organizational structure of the internal audit unit in banking institutions and the main requirements for the internal audit unit in banking institutions are considered. The list of questions for the responsibility of the head of the internal audit unit at the banking institutions is investigated. According to the results of the research, the main functions of the internal audit unit at the banking institutions were established. The main tasks assigned to the internal audit unit in banking institutions are determined. The rights and responsibilities of the internal audit unit at banking institutions are investigated. The standards (principles) of the audit, which should be guided for the proper conduct of internal audit, are considered. The purpose of the standards of internal audit as a system of rules of activity of banking institutions is defined. The main stages of the audit during the conduct of internal audit of banking institutions are investigated. The basic rights and obligations of the National Bank of Ukraine were established during the audit of the activity of the internal audit unit in commercial banks. The features of commercial banks' reporting on the work of the internal audit unit at the National Bank of Ukraine are determined. The report on the work the department of internal audit of banking institutions is explored and included in the explanatory note when drawing up an annual report submitted to the National Bank of Ukraine. The peculiarities of the interaction of the Bank's management with the internal audit department of banking institutions regarding the auditor's audit of the annual financial statements and the activities of the bank by external auditors have been identified. The peculiarities of displaying information (drawbacks) revealed during the audit of banking institutions were determined.

Keywords: internal audit; banking institutions; unit; principles; methodic.

References

1. The Institute of Internal Auditors (2017), “International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (Standards). Revision 2017”, available at: https://global.theiia.org/translations/PublitsDotsuments/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf (Accessed 05 Dec 2018).
2. National Bank of Ukraine (2016), “ Regulation on the organization of internal audit in banks of Ukraine ”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16 (Accessed 05 Dec 2018).
3. Kamens'ka, T.O. and Red'ko, O.Yu. (2015), Vnutrishnij kontrol' i audyt v upravlinni [Internal control and audit in management], Inform.-analit. ahentstvo, Kyiv, Ukraine.
4. Panteleiev, V.P. and Korin'ko, M.D. (2006), Vnutrishnij audyt [Internal control], Profesional, Kyiv, Ukraine.
5. Rudnyts'kyj, V.S. and Sarakhman, O.M. (2016), “Audit of bank operations with payment cards as the main basis for the adoption of management decisions”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy, vol. 1-2, pp. 78-83.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

М. Ю. Чік

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Львівський торговельний-економічний університет

M. Yu. Chik

PhD, Associate Professor of the Department of Accounting,Lviv Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Чік М. Ю. Організація та регулювання внутрішнього аудиту у банківських установах. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6766 (дата звернення: 31.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.95

Chik, M. Yu. (2018), “Organization and regulation of internal audit in banking institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6766 (Accessed 31 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.