EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС
К. В. Наконечна, Я. В. Якубовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.96

УДК: 33.339.2964

К. В. Наконечна, Я. В. Якубовська

ЕКСПОРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

Анотація

Проведено аналіз експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України. Надано визначення сутності експортного потенціалу. Зазначено про те, що динаміка обсягів ексортного потенціалу агропродовольчою продукцією зросла незначно у 2017 проти 2014 та становила 17,5млн. тонн. У статті наголошено про вагому частку зернових у структурі експорту України. Пшениця, кукурудза, ячмінь та рапс користуються попитом у понад стасімидесяти країнах світу та зазначено про те, що за результатами 2017/18 маркетингового року Україна впевнено тримається на 6 сходинці у рейтингу експортерів зернових. Здійснено географічна структура експорту зернових України, це Єгипет, Китай, Іспанія, Індонезія і Нідерланди. В статті зроблено висновок про те, що виробництво пшениці в світі в цьому році скоротилося на 14 млн тонн, до 722 млн тонн, що є найменшими показниками з 2013 року. Зазначено про те, що втрати врожаю цього року становлять 8-10%, що є кращим показником, у порівнянні із Європою та Росією, де через погодні умови втрати врожаю сягають 30%.
У статті висвітлено процедуру адміністрування тарифних квот для експорту в ЄС, що здійснюється через систему імпортних ліцензій та за принципом «перший прийшов — перший обслуговується. У статті зазначено географічну структуру експорту молочної продукції, це Польща, Нідерланди, Фінляндія.
Висвітлюється інформація про те, що експорт яєць у 2018 році збільшився на 75%; щодо експорту олійних, про те, що лідируючу позицію за обсягами експорту товарів цієї групи посідає ріпак, загалом країни ЄС закупили в Україні близько 60% продукції цієї групи.
Зроблено висновки про те, що інтеграція у європейський торговельний простір може бути реалізована лише за умов забезпечення відповідного інституційного середовища, яке надасть вітчизняним підприємствам можливість адаптувати виробництво до стандартів та вимог європейського ринку, що сприятиме полегшенню їх доступу на ринок ЄС.
Необхідно ініціювати переговори щодо збільшення обсягів тарифних квот, які повністю були використані вітчизняними експортерами протягом дії режиму автономних преференцій з боку ЄС, насамперед, на експорт кукурудзи, меду, яблучного та виноградного соку, а також курятини.

Ключові слова: експорт; експортний потенціал; сільськогосподарська продукція; імпорт; імпортна квота; імпортна ліцензія.

Література

1. Borodina O., Yarovyj V.(2017). “European practice of regulation of land relation threatens and chalanges”.Yevropejska praktyka regulyuvannya zemelnyh vidnosyn zagrozy ta vyklyky. Dzerkalo tyzhnya, Vol. 28. pp.43.
2. Fraser, E. (2015), “Who Owns Agricultural Land in Ukraine?” available at: http://www.oak landinstitute.org/who owns agriculturallandukraine (Accessed at May 8, 2015).
3. Grabovsky RS, Dadak O., Muzychka Yu.M., Dudyak R.P. (2017). “Prospects of the agrarian sector in the context of integration processes with the EU”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, vol.19, pp. 35-38.
4. Dobryak, D.S. Martyn, A.G. Palamarchuk, L.V. (2006), “Modern problem of legal base providing of the development of land market”, Zemleustriy kadastr, vol. 2, pp. 3—7.
5. Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Павленко М.М. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. – Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – 22-27.
6. Вдовенко Н.М., Наконечна К.В. Особливості структурних змін в економіці України. – К.: Економіка АПК. – #9. – 2018. – ст.56-62.
7. Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Cамсонова В.В. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. – Науковий вісник Полісся. - №3 (11). – ст.165-169.
8. Кваша С.М., Витвицька О.Д, Наконечна К.В. Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Монографія. – Київ. – Видавничий центр НВДЦ «Аграрна економіка». – 2009. – 224 с.
9. Lysenko V., Koval V., Nakonechna K., Kalian D. (2017). “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, Vol.2, pp. 38-43.
10. Lysenko V., Reshetyk V., Nakonechnaya K.. Energy effective control systems with complex biotechnical objects. Machinery and energetics. Kyiv, Ukraine, 2018. Vol. 9, #3, 271, pp. 25-33.
11. Наконечна К.В. Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію. Біоресурси і природокористування. Том 6, №5-6, 2014. ст. 146-150.
12. Наконечна К.В., Листопад В.В. Розвиток урбанізаційних процесів в регіонах України. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», КНЕУ, квітень 2017 р., ст. 122-127.
13. Наконеча К. В. Кваша С.М. Прикладна економіка. Навчальний посібник. - 2017. В: Національний університет біоресурсів і природокористування України. 400 с.
14. Наконеча К. В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів в Україні. Вісник аграрної науки. ВЦ НУБіП України. № 247. 2016. ст. 237-244.
15. Наконеча К. В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні. 2016. Науковий вісник НУБіП України. № 246. ст. 325-333.
16. Оліфіренко А. І., Наконечна К. В. Експорт зернових: аналіз результатів 2017/2018 маркетингового року та перспективи у 2018/2019. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з ЄС: збірник тез 4-ї секції 72-ї науково-практичної студентської конференції «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України». – К.: НУБіП України, 2018. – 229 с.
17. Наконечна К.В. Еволюція теоретичних поглядів на регіональні галузеві зміни й зрушення. 2015. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Том 1. Номер 211. ст. 136-140.Sector competitiveness strategy for Ukraine – phase III. Review of Agricultural Investment Policies of Ukraine. Project Report. December 2015. OECD Eurasia. Competitiveness Programme. p.77.
18. Solomon, U. “Simplifying Regulations to Unleash Agriculture in Ukraine”, [Online], available at: http://www.ifc.org/wps/wcm/ connect (Accessed at 5 September 2014).
19. Agricultural sector of Ukraine. Securing the global food supply (2018). National Investment Council of Ukraine. p.37.

K. Nakonechna, Ya. Yakubovskaya

EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE ON THE FUNCTIONING OF THE FREE TRADE AREA WITH THE EU

Summary

The analysis of export potential of agricultural products of Ukraine was carried out. The definition of the essence of export potential is given. It is noted that the dynamics of the volumes of exotic potential of agricultural products increased slightly in 2017 against 2014 and amounted to 17.5 million tons. The article highlighted the significant share of grain in the structure of Ukraine's exports. Wheat, corn, barley and rape are in demand in more than one hundred and seventy countries of the world, and it is noted that according to the results of 2017/18 marketing year, Ukraine confidently holds on 6 steps in the ranking of exporters of cereals. The geographical structure of grain exports of Ukraine is carried out, namely Egypt, China, Spain, Indonesia and the Netherlands. The article concludes that wheat production in the world this year has decreased by 14 million tons, to 722 million tons, which is the smallest index since 2013. It is noted that harvest losses this year make up 8-10%, which is the best indicator in comparison with Europe and Russia, where the weather conditions result in a yield loss of 30%. The article describes the procedure for administering tariff quotas for export to the EU, which is carried out through the system of import licenses and on the principle "first come - first served. The article describes the geographical structure of the export of dairy products, namely Poland, the Netherlands, Finland. There is information about the fact that the export of eggs in 2018 increased by 75%; concerning export of oilseeds, that the leading position on the volume of export of goods of this group is rape, in the whole EU countries bought in Ukraine about 60% of products of this group. It is concluded that integration into the European trading space can only be realized by providing an appropriate institutional environment that will enable domestic enterprises to adapt production to the standards and requirements of the European market, which will facilitate their access to the EU market. It is necessary to initiate talks on increasing the volume of tariff quotas that were fully used by domestic exporters during the autonomous preferences regime of the EU, first of all, for the export of corn, honey, apple and grape juice, as well as chicken.

Keywords: export; export potential; agricultural products; import; import quota; import license.

References

1. Borodina O., Yarovyj V.(2017). “European practice of regulation of land relation threatens and chalanges”.Yevropejska praktyka regulyuvannya zemelnyh vidnosyn zagrozy ta vyklyky. Dzerkalo tyzhnya, Vol. 28. pp.43.
2. Fraser, E. (2015), “Who Owns Agricultural Land in Ukraine?” available at: http://www.oak landinstitute.org/who owns agriculturallandukraine (Accessed at May 8, 2015).
3. Grabovsky RS, Dadak O., Muzychka Yu.M., Dudyak R.P. (2017). “Prospects of the agrarian sector in the context of integration processes with the EU”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, vol.19, pp. 35-38.
4. Dobryak, D.S. Martyn, A.G. Palamarchuk, L.V. (2006), “Modern problem of legal base providing of the development of land market”, Zemleustriy kadastr, vol. 2, pp. 3—7.
5. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Pavlenko М. М. (2017). “Methodical component of the performance of state support producers mechanism”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 4 (12), pp. 22-27.
6. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V. (2018), “ Features of structural changes in the economy of Ukraine”, Ekonomika APK, Vol. 9, pp.165-169.
7. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V. Samsonova V. V.(2017). “Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 3 (11), pp.165-169.
8. Kwasha S.M., Vytvyzka O.D., Nakonechna K.V. (2008) Mehanizm derghavnoyj pidtrymky silskogos-podarskogo vyrobnyztva [The mechanism of state support of agricultural production], Agrarna ekonomika, Kyiv, Ukraine.
9. Lysenko V., Koval V., Nakonechna K., Kalian D. (2017). “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”. Information and Telecommunication Sciences, Vol. 2, pp. 38-43.
10. Lysenko V., Reshetyk V., Nakonechnaya K.. Energy effective control systems with complex biotechnical objects. Machinery and energetics., Vol. 271, pp. 25-33.
11. Nakonechna K.V.( 2014). “Analysis of impact’ of factors of agricultural production’s increasing on its organization”. Bioresursy i pryrodokorystuvannya, Vol.6, pp. 146-150.
12. Nakonechna K.V., Lystopad V.V. “Development of urbanization processes in the regions of Ukraine”. Zbirka dopovidej na IV Mizhnarodnij naukovo-praktychniy konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], IV International scientific-practical conference [IV International scientific-practical conference], Kyiv National economic university, Kyiv, Ukraine, pp. 122-127.
13. Nakonechna K.V. (2017). Applied Economics. Tutorial. [Prykladna ekonomila. Navchalnyj posibnyk]. National University of Life and Science, pp. Kyiv, Ukraine.
14. Nakonechna K.V.(2016). “Conduct of national regional policy in the direction of convergence of regions in Ukraine”. Naukovyj visnyk NUBiP Ukraini, Vol. 247, pp. 237-244.
15. Nakonechna K.V.(2016). “Features of the national structure of the economy and implementation of the national structural policy in Ukraine”. Naukovy visnyk NUBiP Ukrainy, vol. 246, pp.325-333.
16. Olifirenko A.I. Nakonechna K.V.(2018) “Export of grain: analysis of 2017/2018 marketing year and prospects in 2018/2019.” Zbirka dopovidej na 72 naukovo-praktychniy studentskij konferenziji [Conference Proceedings of the 72 scientifically-practical Student’s Сonference] ". - K .: National university of Life and Science, 229 p.
17. Nakonechna K.V. (2015). “Evolution of theoretical approaches on the regional industrial changes”. Naukovyj visnyk NUBiP Ukrajiny, Vol. 2011, pp. 136-140.
18. Sector competitiveness strategy for Ukraine – phase III. Review of Agricultural Investment Policies of Ukraine. Project Report. December 2015. OECD Eurasia. Competitiveness Programme. p.77.
19. Solomon, U. “Simplifying Regulations to Unleash Agriculture in Ukraine”, [Online], available at: http://www.ifc.org/wps/wcm/ connect (Accessed at 5 September 2014).
20. Agricultural sector of Ukraine. Securing the global food supply (2018). National Investment Council of Ukraine. p.37.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3967

Відомості про авторів

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економікиНаціонального університету біоресурсів і природокористування України

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor global economy’ department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv


Я. В. Якубовська

студентка ОС «Магістр» Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ya. Yakubovskaya

student of National University of Life and Science, Kiev

Як цитувати статтю

Наконечна К. В., Якубовська Я. В. Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах функціонування зони вільної торгівлі з єс. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6767 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.96

Nakonechna, K. and Yakubovskaya, Ya. (2018), “Export of agricultural products of Ukraine on the functioning of the free trade area with the eu”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6767 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.