EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
Л. О. Міщенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.97

УДК: 352

Л. О. Міщенко

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано склад, динаміку, структуру доходів та видатків місцевих бюджетів України. Проведена оцінка ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин, яка показує ступень узгодженості інтересів держави та регіонів. Оцінка ефективності вертикального регулювання міжбюджетних відносин передбачає оцінку досягнення таких основних завдань: забезпечення фінансової самостійності місцевих органів влади; забезпечення фінансової збалансованості місцевих бюджетів; забезпечення ефективності місцевих бюджетів – викликане тим, що успішність соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено фактори, які впливають на суму податкових надходжень. Розроблено багатофакторну модель прогнозування податкових надходжень місцевих бюджетів в Україні. Всі розрахунки проведено за допомогою Microsoft Exсel пакет «Аналіз даних». Зазначено, що наразі постає необхідність у проведенні об’єктивного аналізу та прогнозування майбутнього стану місцевих бюджетів України, що покращить державне регулювання бюджетних процесів, що в свою чергу позитивно вплине на економіку України.

Ключові слова: місцеві бюджети; доходи; видатки; прогнозування; фактори; аналіз; багатофакторна модель; прогноз.

Література

1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Офіційний веб-сайт Мінінстерства фінансів України [Електронний ресурс] / Режим доступу:https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average
3. Бойко С.В. Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України/ С.В. Бойко // Науковий вісник Полісся – 2016. - №3(7). – С.106-110.
4. Міронова Л.О. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління / Л.О. Міронова, В.Є. Дем’яненко, М.І. Буряк М.І. // Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ:. 2012. – №2 (28). – с 127-133
5. Міронова Л.О. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект / Л.О. Міронова, О.В. Моїсеєнко // Вісник ДДФА. – 2013. - №2. – С. 141-149.
6. Mishchenko D. A. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions / D. A. Mishchenko, L. O. Mishchenko // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 2. – С. 179-185.
7. Міщенко Д.А. Використання методів статистичного моделювання для підвищення ефективності та якості виробництва аграрної продукції/ Д.А. Міщенко, Н.О. Чорна // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №1. – С. 82-92 [РИНЦ]
8. Онищенко В.О. Бюджетно-податковий механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів: теоретичний аспект/ В.О. Онищенко, М.М. Ставнича // Економіка і регіон. – 2009. – №3 (22). – С. 3-8.
9. Піскова Ж.В. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика / Ж. В. Піскова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2016. - Вип. 2 - С. 174-180.
10. Педченко Н.С. Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи розвитку: монографія / Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 220 с.
11. Фролов С.М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком / С.М. Фролов, С.М. Махнуша, В.М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - №7((145)). – С.180-193.

L. O. Mishchenko

ESTIMATION OF THE CURRENT STATE AND FORECASTING OF INDICATORS OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the dynamics of incomes and expenditures of local budgets of Ukraine, the composition of local budget revenues, the structure of expenditures of local budgets of Ukraine, the structure of expenditures of local budgets of Ukraine by economic classification. The current expenditures of local budgets and the structure of capital expenditures of local budgets of Ukraine are analyzed in detail. The evaluation of the effectiveness of the mechanism of regulation of intergovernmental relations, which shows the level of coordination of interests of the state and regions. Scientists believe that the criterion of effectiveness of the mechanism of regulation of intergovernmental relations should take into account different aspects of satisfaction of interests and expressed as an integral indicator. Assessments of the effectiveness of vertical regulation of intergovernmental relations provide for an assessment of the achievement of the following main tasks: ensuring the financial autonomy of local authorities, allowing them to implement an independent fiscal policy, to choose the most effective ways of solving local issues; ensuring the financial balance of local budgets - presupposes availability of sources of coverage of the local budget deficit and sufficient funds to address local issues; ensuring the effectiveness of local budgets - due to the fact that the success of socio-economic development of the regions. A multi-factor model for forecasting tax revenues of local budgets in Ukraine has been developed. The factors that influence the amount of tax revenues are determined. Using statistical information, we built a model for forecasting, as a result, we obtained a correlation matrix, which showed a high dependence of the selected factors, namely: average wages, the volume of industrial products sold (goods, services), capital investments. All calculations were made using the Microsoft Exсel Data Analysis package. It is noted that the necessity for carrying out objective analysis and forecasting of the future state of local budgets of Ukraine, which will improve the state regulation of budgetary processes, which in turn will have a positive impact on the Ukrainian economy, appears necessary.

Keywords: local budgets; revenues; expenditures; forecasting; factors; analysis; multi-factor model; forecast.

References

1. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2017), available at: http:// www.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 November 2018).
2. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2017), available at: https://www.minfin.gov.ua/ (Accessed 28 October 2018).
3. Boyko, S.V. (2016) “Fiscal potential of local taxes and fees: cluster analysis of regions of Ukraine ”, Naukovyy visnyk Polissya, vol. 7, pp. 106-110.
4. Mironova, L.O. Demyanenko, V.E. and Buryak, M.I. (2012), “Budget process: essence, stages of implementation and management methods”, Visnyk DDFA: Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 127–133.
5. Mironova, L.O. and Moiseenko, O.V. (2013), “Financial potential of the region: theoretical aspect”, Visnyk DDFA, vol. 2, pp. 141-149.
6. Mishchenko, D.A. and Mishchenko, L.O. (2018), “Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions”, Naukoviy vнsnik Polнssya, vol. 2, pp. 179–185.
7. Mishchenko, D.A. and Chorna, N.O. (2016), “Using statistical simulation methods for improving the efficiency and quality of agricultural production”, Visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 82–92.
8. Onyshchenko, V.O. and Stavnicha, M.M. (2009), “Budgetary and tax mechanism for overcoming of socio-economic differentiation of regions: theoretical aspect”, Ekonomika i rehion, vol. 3, pp. 3-8.
9. Piskova, Zh.V. (2016), “Formation of the system of indicators of fiscal efficiency of taxes: theory and practice”, Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 174-180.
10. Pedchenko, N.S. and Strilets, V.Yu. (2014), Byudzhetnyy potentsial rehionu: otsinka ta perspektyvy rozvytku [The budget potential of the region: assessment and development prospects], PUET, Poltava, Ukraine.
11. Frolov, S.M. Makhnushа, S.M. and Oliynyk, V.M. (2013), “Scientific and methodical approach to the estimation of the fiscal potential of the border area in the context of management of its innovative development”, Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 180-193.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4101

Відомості про авторів

Л. О. Міщенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,Університет митної справи та фінансів

L. O. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance,University of customs business and finance

Як цитувати статтю

Міщенко Л. О. Оцінка сучасного стану та прогнозування показників місцевих бюджетів в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6768 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.97

Mishchenko, L. O. (2018), “Estimation of the current state and forecasting of indicators of local budgets in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6768 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.