EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Д. В. Нікитенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.98

УДК: 336.63

Д. В. Нікитенко

ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Анотація

У статті досліджено сутність та класифікація загроз інвестиційній безпеці держави, що дасть змогу вчасно їх ідентифікувати, верифікувати і тим самим знизити ризики їх загострення, а також дасть змогу попередити їх виникнення у майбутньому. Зазначено, що численні загрози, притаманні різним сферам суспільства, мають тісний та безпосередній зв’язок із загрозами інвестиційній безпеці. Розглядаючи загрози в інвестиційній сфері як деструктивний вплив на реалізацію економічних інтересів суб’єктів інвестиційного процесу, виокремлені типи загроз за сферою їх походження та за ієрархічним рівнем. Відсутність своєчасності у виявленні та усуненні загроз призводить до несвоєчасності в (1) ідентифікації проблем, (2) виявленні зміни важливих тенденцій та (3) у виникненні і активізації впливу окремих чинників – стимуляторів або ж дестимуляторів інвестиційної активності.
Визначено, що вирішення завдань на попередження та протидію загрозам можливе через інституціоналізацію інвестиційної безпеки як системи через формування (1) інститутів (формальних та неформальних), на підставі яких була б можливість забезпечити якісне планування розвитку ситуації, впроваджувати заплановані зміни, а також гарантувати незворотність цих процесів; (2) елементів, стійких до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, характеризуються високим рівнем природності (а не штучного впливу з боку владних структур, економічних агентів – монополістів, інших суб’єктів) та резистентності до загальної політико-економічної ситуації в країні, дії факторів глобалізації тощо.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна безпека; загрози; інституціоналізація інвестиційної безпеки; ризик.

Література

1. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. / О.І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – Т.1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – 831 с.
2. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: монографія / В.І. Кириленко. – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.
3. Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія / С.З. Мошенський. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 432 с.
4. Сухоруков А.І. Проблеми інноваційної безпеки України / А.І. Сухоруков // Економіка і прогнозування. - 2011. - № 2. - С. 63-81
5. Варналій З. С., Білик Р. Р. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія. Чернівці : Технодрук, 2018. С. 112.
6. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія. К,: Текст, 2003. С. 429–432.
7. Нікитенко Д. В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 376 с.;
8. Нікитенко Д. В. Основні проблеми інвестиційної безпеки та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства : тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2017 р.) / упоряд. Л. М. Томаневич. Львів : ЛьвДУВС, 2017. С. 171–173.
9. Kukułka J. Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Wieś i państwo. 1995. № 1. S. 198–199.
10. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-15. Ст.ст. 6; 7. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /main/964-15. (дата звернення: 16.08.2018).
11. Нікитенко Д. В. Роль громадянського суспільства в інституалізації моделі розвитку ESTEEM». Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 20 квітня 2018 р.). Рівне: видавець О. Зень, 2018. С. 56-58.

D. V. Nikytenko

THREATS OF THE INVESTMENT SECURITY OF THE STATE: ESSENCE AND CLASSIFICATION

Summary

The article explores the essence and classification of threats to the investment security of the state. A detailed classification of threats that directly or indirectly affects investment security is given. This will enable them to be identified, verified in a timely manner and thus reduce the risks of their exacerbation through timely response, and will prevent them from occurring in the future. It is noted that numerous threats, inherent in various spheres of society, have a close and direct connection with the threats to investment security. Considering the threats in the investment sphere as a destructive influence on the realization of the economic interests of the subjects of the investment process, the types of threats are identified according to their origin and at the hierarchical level. In the sphere of origin, there are threats (1) in the functioning of the sphere of investment infrastructure, (2) associated with the implementation of direct investment, (3) associated with the inability to attribute the results of investment activity and (4) related to the institutionalization of the environment, which would ensure the effective functioning of the spheres of the previous blocks. The lack of timeliness in detecting and eliminating threats leads to a lack of timeliness in (1) identification of problems, (2) the identification of changes in important trends, and (3) the emergence and intensification of the impact of individual factors - stimulators or disincentives to investment activity.
It is determined that solving problems for prevention and counteraction to threats is possible through the institutionalization of investment security as a system through the formation of (1) institutes (formal and informal), on the basis of which it would be possible to provide qualitative planning for the development of the situation, to implement the planned changes, and to guarantee the irreversibility of these processes; (2) elements resistant to the impact of internal and external threats are characterized by a high degree of naturalness (and not by artificial influence from the power structures, economic agents - monopolists, other subjects) and resistance to the general political and economic situation in the country, the factors of the factors globalization and so on.

Keywords: investments; investment security; threats; institutionalization of investment security; risk.

References

1. Baranovskyi, O. (2014). Filosofiya bezpeky [Philosophy of safety], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
2. Kyrylenko, V. (2005). Investytsiyna skladova ekonomichnoyi bezpeky [Investment component of economic security], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Moshenskyi, S. (2008). Fondovyy rynok ta instytutsiyne investuvannya v Ukrayini: vplyv na investytsiynu bezpeku derzhavy [The stock market and institutional investment in Ukraine: the impact on the state's investment security]. ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
4. Sukhorukov, A. (2011). “Problems of Innovation Security of Ukraine”, Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 2, pp. 63-81.
5. Varnalii, Z. S. and Bilyk, R. R. (2018). Ekonomichna bezpeka ta konkurentospromozhnistʹ rehioniv Ukrayiny [Economic Security and Competitiveness of the Regions of Ukraine]. Tekhnodruk, Chernivtsi, Ukraine.
6. Lipkan, V.A. (2003) Teoretychni osnovy ta elementy natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Theoretical Foundations and Elements of National Security of Ukraine], Text, Kyiv, Ukraine.
7. Nikytenko, D.V. (2018). Investytsiyna bezpeka Ukrayiny: sutnistʹ ta instytutsiyne zabezpechennya [Investment security of Ukraine: essence and institutional ensuring], NUWEE, Rivne, Ukraine.
8. Nikytenko, D.V. (2017). “Main problems of investment security and ways to overcome them”, Tezy dopovidey uchasnykiv Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. [Conference Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference], Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya [All-Ukrainian scientific-practical conference], LvVUUVS, Lviv, Ukraine, pp. 171-173.
9. Kukułka, J. (1995). “New conditions and dimensions of international security in Poland”. Wieś i państwo, Vol. 1, pp. 198-199.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/964-15. (accessed 01 December 2018).
11. Nikytenko, D.V. (2018). “The Role of Civil Society in the Institutionalization of the ESTEEM Development Model”. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Conference Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference], Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya [All-Ukrainian scientific-practical conference]. publisher O. Zen, Rivne, Ukraine, pp. 56-58.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4020

Відомості про авторів

Д. В. Нікитенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

D. V. Nikytenko

candidate of economic sciences, associate professorNational University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0003-4989-0879

Як цитувати статтю

Нікитенко Д. В. Загрози інвестиційній безпеці держави: сутність та класифікація. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6769 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.98

Nikytenko, D. V. (2018), “Threats of the investment security of the state: essence and classification”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6769 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.