EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я. В. Колеснік, А. В. Харіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.99

УДК: 336.64

Я. В. Колеснік, А. В. Харіна

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто проблеми і заходи щодо поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств. З огляду на саме підприємство, його фінансовий стан є важливим індикатором ефективності його діяльності. Аналіз фінансового стану дає можливість надати грамотну та адекватну оцінку фінансово-господарській діяльність підприємства за минулий період часу, підготувати інформацію необхідну для прогнозування, скласти план дій і уникнути зниження рівня прибутку і конкурентоспроможності господарства галузі економіки, що вивчається. Всі ці дії досягаються за умови застосування фінансового аналізу, що являє собою важливий елемент аналітичної роботи підприємства та є одним з головних інструментів управління діяльністю в цілому. Для виживання підприємства в умовах жорсткої конкуренції, забезпечення прибутковості і рентабельності, керівництву необхідно володіти сучасною методикою фінансового аналізу, що дасть можливість завчасно одержувати оперативну інформацію з метою відстеження фінансового стану підприємства та своєчасної розробки ефективних управлінських рішень.

Ключові слова: фінансовий стан; фінансова стратегія; заборгованість; кредитоспроможність; фінансові показники; сільське господарство.

Література

1. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення / М.Ю Аверіна // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 9. — С. 92–100.
2. Городинська Д. Економічна стійкість підприємства / Д. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10 (42). – С. 141–146.
3. Ладунка І.С., Кучеренко Є.А. Шляхи покращення фінансового стану підприємств в сучасних економічних умовах / І.С. Ладунка, Є.А. Кучеренко // Економіка і суспільство. - 2016. – № 15. – С. 185 –188.

Yа. Kolesnik, A. Kharina

WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The article deals with problems and measures for improving the financial condition of agricultural enterprises. Given the company itself, its financial status is an important indicator of the effectiveness of its activities. The analysis of the financial state provides an opportunity to provide a competent and adequate assessment of the financial and economic activity of the enterprise over the past period, to prepare the information necessary for forecasting, to draw up an action plan and to avoid reducing the level of profit and competitiveness of the economy studied by the economy.
The agrarian sphere is a system formed by combining agrarian production and rural areas, which provide the main components of sustainable development (economic, social and environmental). Such a combination of these two systems is relevant given the modern European vector of development of Ukraine and the emphasis on the "unity of agrarian production and rural areas".
Since the company plays an important role in society, it is important to achieve sustainable development for each of them, which will ultimately provide support for the sustainable development of the state's economy as a whole.
Under the conditions of a market economy, the independence of enterprises, their responsibility for the results of the activity there is an objective need to identify trends in the development of financial condition and promising financial capacity. The financial strategy makes it possible to address the main strategic issue of the company - it is an adequate assessment of its financial situation, which will enable you to choose the most important tools for the development and implementation of managerial decisions regarding the financial activity of the enterprise and obtaining positive financial results in particular.
Comprehensive account of financial capabilities of enterprises, objectively assessing the nature of internal and external factors, assessment of the financial condition of the company ensures that its financial and economic opportunities to the conditions prevailing in the market of goods.

Keywords: financial position; financial strategy; debt; creditworthiness; financial іndexes; agriculture.

References

1. Averina, M.Yu. (2012), “Analysis and evaluation of the financial condition of the enterprise: ways to improve”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 92–100.
2. Horodyns'ka, D. (2008), “Economic stability of the enterprise”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10 (42), pp. 141–146.
3. Ladunka, I.S. and Kucherenko, Ye.A. (2016), “Ways to improve the financial condition of enterprises in modern economic conditions”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 15, pp. 185 –188.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 214

Відомості про авторів

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yа. Kolesnik

PhD in economics, associate Professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University


А. В. Харіна

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

A. Kharina

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Колеснік Я. В., Харіна А. В. Шляхи вдосконалення фінансового стану сільськогосподарського підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6770 (дата звернення: 25.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.99

Kolesnik, Yа. and Kharina, A. (2018), “Ways to improve the financial state of agricultural enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6770 (Accessed 25 Jun 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.