EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАФТА: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ СПІВПРАЦІ
Н. В. Безрукова, Н. В. Джурка

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.79

УДК: 339.97: 061.1

Н. В. Безрукова, Н. В. Джурка

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАФТА: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ СПІВПРАЦІ

Анотація

У статті авторами розглянуто еволюцію створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА) та її вплив на макроекономічне й зовнішньоторговельне середовище США, Канади та Мексики.
У глобальній моделі світового господарства формуються, відповідно до рівня соціально-економічного розвитку та визначених пріоритетів, різні моделі зони вільної торгівлі (ЗВТ), враховуючи внутрішній потенціал країн-учасниць та перспективи їх подальшого розвитку. Так, інтеграційні процеси, що відбувалися в Європі та Азії, дали поштовх до формування концепції економічної інтеграції в Північній Америці, яка в процесі переговорів між країнами-учасницями привела до підписання й імплементації Північноамериканської угоди з вільної торгівлі між США, Канадою й Мексикою.
Чимало виникає запитань щодо доцільності створення зони вільної торгівлі в Північній Америці та ефективності її функціонування для країн-партнерів, що свідчить про актуальність теми.
Метою даної роботи є дослідження результатів співпраці країн-членів НАФТА.
В статті авторами досліджено мотиви створення НАФТА для кожної країни-учасниці об’єднання. Проаналізовано хронологію створення НАФТА. Досліджено двосторонні економічні відносини США-Канада, США-Мексика, Мексика-Канада. Зазначено, що США є лідером даного інтеграційного об’єднання, від чого отримує найбільші переваги. Авторами окреслено переваги та недоліки, які мають країни від членства в НАФТА.
Зроблено висновки, що в цілому позитивні ефекти інтеграції в рамках НАФТА переважають негативні, що є підґрунтям для подальшого розвитку економічних відносин між США, Канадою та Мексикою.

Ключові слова: інтеграція; НАФТА; США; Канада; Мексика; міжнародні економічні відносини.

Література

1. Петухова В.О. Особливості інтеграційних процесів між державами, що мають різні моделі економічного розвитку (на прикладі інтеграційного об’єднання НАФТА / В. О. Петухова // Ефективна економіка. − 2014. − №9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3360.
2. Комар Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Н. Комар // Вісник ТНЕУ. – 2016. − №1 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream.pdf.
3. Бужан В. С. Економічні ефекти «молодшого партнера» асиметричної регіональної інтеграції (на прикладі Мексики) / В. С. Бужан // Економічна наука. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2015.pdf#page=145.
4. Джалілов О. О. Основні сучасні тенденції світової інтеграції / О. О. Джалілов // Економіка. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
5. Ковальчук В. М. Світова економіка: навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – К.: ЦУЛ, 2014. – 632 с.
6. Офіційний сайт Конгресу США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.house.gov.
7. Офіційний сайт Конференції ООН з тарифів і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
8. Офіційний сайт НАФТА [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naftanow.org/.
9. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.worldbank.org.
10. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wto.org.
11. Офіційний сайт Статистичної служби Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statcan.gc.ca/eng/start
12. Шамборовський Г. Аналіз взаємозв'язку ступеня інтегрованості зі зростанням добробуту населення в країнах-членах ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР / Г. Шамборовський // Економічні науки. – 2016. – № 7. – С. 35–40.

N. V. Bezrukova, N. V. Dzhurka

ECONOMIC RELATIONS OF NAFTA MEMBER STATES: EVALUATION OF THE COOPERATION RESULTS

Summary

The authors review the evolution of the North American Free Trade Area (NAFTA) and its impact on the macroeconomic and foreign trade environment of the USA, Canada and Mexico.
The American NAFTA strategy was to combine the benefits of the three countries: American high technology and investment, Canadian natural resources and Mexican cheap labor.
In the global model of the world economy, various models of the Free Trade Area (FTA) are formed, in line with the level of socio-economic development and the identified priorities, taking into account the internal potential of the participating countries and the prospects for their further development. Thus, the integration processes taking place in Europe and Asia have given impetus to the formation of the concept of economic integration in North America, which in the course of negotiations between the participating countries led to the signing and implementation of the North American Free Trade Agreement between the United States, Canada and Mexico.
Many questions arise as to the feasibility of establishing a free trade area in North America and the effectiveness of its operation for partner countries, which indicates the relevance of the topic.
The purpose of this work is to study the cooperation results of the NAFTA member countries.
The article explores the motives for creating NAFTA for each member state of the association. The chronology of NAFTA creation is analyzed. The bilateral economic relations USA-Canada, USA-Mexico, Mexico-Canada are researched. It is noted that the United States is the leader of this integration association, and benefits the most. The authors outline the advantages and disadvantages that countries have of NAFTA membership.
It was noted that NAFTA became the first free trade agreement, which specifically concerned environmental cooperation issues. One of the parts was directly devoted to the goals and principles relating to the preservation and protection of the environment.
It is concluded that in general, the positive effects of integration within NAFTA are predominantly negative, which is the basis for the further development of economic relations between the United States, Canada and Mexico.

Keywords: integration; NAFTA; USA; Canada; Mexico; international economic relations.

References

1. Petukhova, V. J. (2014), “Osoblyvosti intehratsiinykh protsesiv mizh derzhavamy, shcho maiut rizni modeli ekonomichnoho rozvytku (na prykladi intehratsiinoho obiednannia NAFTA” [Features of integration processes between states with different models of economic development (for example, the integration of NAFTA] Efektyvna ekonomika, vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3360 (Accessed 03 Dec 2018).
2. Komar, N. (2016), “Osoblyvosti formuvannia zony vilnoi torhivli v Pivnichnii Amerytsi” [Features of the formation of a free trade area in North America] Visnik TNEU, vol.1, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream.pdf (Accessed 04 Dec 2018).
3. Buzhan, V.S. (2015), “Ekonomichni efekty «molodshoho partnera» asymetrychnoi rehionalnoi intehratsii (na prykladi Meksyky)” [Economic effects of the "junior partner" of asymmetric regional integration (on the example of Mexico)] Ekonomichna nauka, available at: http://www.economy.in.ua/ pdf/6_2015.pdf#page=145 (Accessed 04 Dec 2018).
4. Dzhalilov, O.O. (2014), “Osnovni suchasni tendentsii svitovoi intehratsii” [The main modern trends of world integration] Ekonomika, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? (Accessed 04 Dec 2018).
5. Kovalchuk, V. M. (2014), “Svitova ekonomika: navchalnyi posibnyk” [World Economy: taught. manual]. Tsentr uchbovoi literaturi, Kyiv, Ukraine.
6. Congress of the USA. Official site (2018), available at: http://www.house.gov (Accessed 05 Dec 2018).
7. UNCTAD. Official site (2018), available at: http://unctad.org/en/Pages/ Home.aspx (Accessed 05 Dec 2018).
8. NAFTA. Official site (2018), available at: http://www.naftanow.org/ (Accessed 05 Dec 2018).
9. World Bank Group. Official site (2018), available at: http://www.worldbank.org (Accessed 04 Dec 2018).
10. World Trade Organization. Official site (2018), available at: https://www.wto.org (Accessed 04 Dec 2018).
11. Statistic of Canada. Official site (2018), available at: https://www.statcan.gc.ca/eng/start
12. Shamborovskyi, G. (2016), “Analiz vzaiemozviazku stupenia intehrovanosti zi zrostanniam dobrobutu naselennia v krainakh-chlenakh YeS, NAFTA, ASEAN, MERKOSUR” [Analysis of the relationship of degree of integration with the growth of the welfare of the population in the member states of EU, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR]. Ekonomichni nauky, vol. 7. pp. 35–40.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1204

Відомості про авторів

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Н. В. Джурка

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

N. V. Dzhurka

Як цитувати статтю

Безрукова Н. В., Джурка Н. В. Економічні відносини країн-членів нафта: оцінка результатів співпраці. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6773 (дата звернення: 31.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.79

Bezrukova, N. V. and Dzhurka, N. V. (2018), “Economic relations of nafta member states: evaluation of the cooperation results”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6773 (Accessed 31 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.