EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
І. Й. Малий, Л. М. Ємельяненко, К. В. Дзензелюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.13

УДК: 338.2:354

І. Й. Малий, Л. М. Ємельяненко, К. В. Дзензелюк

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті висвітлюється основна ідея інклюзивності, пріоритетність якої є розвиток людських ресурсів, досягнення повної зайнятості, підвищення кваліфікації працівників, гарантування соціальної безпеки та сталого розвитку. Акцентується увага на необхідності й важливості переходу до інклюзивного розвитку, який створює можливості для всіх контингентів населення й більш справедливо розподіляє в суспільстві переваги від збільшеного добробуту як в грошовому, так і в негрошовому вираженні. Аргументовано, що основними наднаціональними інститутами, які зіграли вирішальну роль у визначенні концептуальних засад щодо стимулювання інклюзивного зростання, є ОЕСР, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній економічний форум. Доведено принципові відмінності інклюзивного та стандартного економічного зростання. Розкривається особливість розмежування інклюзивного зростання від інклюзивного розвитку, як однієї із складових останнього, основним інструментом якого є «продуктивна зайнятість»: особлива увага приділяється подоланню бідності, сприянню забезпечення повної й продуктивної зайнятості та зміцнення соціальної інтеграції. Визначено концептуальні засади, особливості, підходи та моделі інклюзивного розвитку. Висвітлено переваги та недоліки світових моделей інклюзивного розвитку. Представлено механізм дії концепції інклюзивного зростання. Встановлено ключові аспекти інклюзивного зростання, які охоплюють інвестиції в людський капітал, створення нових робочих місць, структурна трансформація, прогресивна податкова політика, соціальний захист, недопущення дискримінації, соціальна інтеграція та участь, сильні інститути. Обґрунтовано імплементацію концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості через заохочення активних програм на ринку праці, підвищення якості зайнятості, залучення до співпраці соціальних партнерів, зміцнення потенціалу служб зайнятості, розширення доступності професійної підготовки в сільських районах, вдосконалення управління ринком праці та його функціонування тощо.

Ключові слова: інклюзія; інклюзивний розвиток; регулювання зайнятості; інклюзивний ринок праці.

Література

1. Гайдар О. Праця та зайнятість – найважливіші фактори інклюзивного соціально-економічного розвитку / О. Гайдар // Економічна теорія та право. – 2016. – № 4(27). – С. 35–48.
2. Гриценко А. Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе / А. Гриценко // Методологія, теорія та практика соціол. аналізу сучас. сусп-ва. – 2009. – Вип. 15. – С. 191–195
3. Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития [Електронний ресурс] / Комиссия по росту и развитию: Издательство «Весь Мир», перевод на русский язык: Н.В. Заборин; редактор: В.Т. Рысин // Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк. – 2009. – 194 с. – Режим доступу: https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/4899601338997241035/Growth_Commission_Final_Report_Russian.pdf
4. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – 928 c.
5. Офіційний сайт European Union External Action [Електронний ресурс] / G7 Summit in Italy, 26-27 May: extracts of the Leaders' Communiqué. – 30/05/2017. – Режим доступу: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/27077/g7-summit-italy-26-27-may-extracts-leaders-communiqu%C3%A9_en
6. Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість : монографічний збірник / за ред. акад. НАН України Гейця В.М., чл.-кор. НАН України Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf
7. Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія / Ю. Б. Савельєв. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 447 с.
8. Хакимов Х.А. Методические подходы к оценке инклюзивного роста [Електронний ресурс] / Х. А. Хакимов // Science and world. – 2016. – №5 (33). – Том ІІ. – С. 159–162 – Режим доступу: http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf.
9. Darvas Zsolt An anatomy of inclusive growth in Europe [Electronic resource] / Zsolt Darvas, Guntram B. Wolf // Bruegel 2016. – Pp. 106. – Mode of access: http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf
10. G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit [Електронний ресурс] / Ministry of Foreign Affairs official website. – 4-5 September 2016. – Режим доступу: http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html
11. Gupta Joyeeta Sustainable development goals and inclusive development [Electronic resource] / Joyeeta Gupta, Courtney Vegelin // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. – June 2016, Volume 16, Issue 3. – Pp. 433–448. – Mode of access: https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9323-z
12. Landchovichina E. What is Inclusive Growth? [Electronic resource] / E. Landchovichina, S. Lundstrom, L. Garrido // The World Bank, 10 February, 2009. – Pp. 16. – Mode of access: http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/4689801218567884549/WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf.

I. Maliy, L. Yemelianenko, К. Dzenzeliuk

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN PRACTICE OF REGULATION OF POPULATION EMPLOYMENT

Summary

The article focuses on the main idea of inclusiveness, the priority of which is development of human resources, achievement of full employment, professional development of employees, guarantee of social security and sustainable development. Attention is focused on the necessity and importance of the transition to inclusive development, which creates opportunities for all contingents of population and more fairly distributes in society the benefits of increased welfare both in monetary terms and in non-monetary terms. It is argued that the main supranational institutions that played a decisive role in defining the conceptual framework for promoting inclusive growth are OECD, World Bank, International Monetary Fund and World Economic Forum. The principal differences of inclusive growth from inclusive development is revealed as one of the components of the latter one, the main tool of which is "productive employment": particular attention is paid to poverty reduction, promotion of full and productive employment and strengthening social integration. The conceptual foundations, features, approaches and models of inclusive development are defined. The advantages and disadvantages of the world models of inclusive development are highlighted. The mechanism of the concept of inclusive growth is presented. The key aspects of inclusive growth include investment in human capital, job creation, structural transformation, progressive tax policies, social protection, non-discrimination, social integration and participation, and strong institutions. It is grounded the implementation of the inclusive development concept in practice of regulating employment through the promotion of active programs in the labor market, increasing the quality of employment, involving social partners, strengthening employment services, increasing the availability of vocational training in rural areas, improving labor market management and its functioning, etc.

Keywords: inclusion; inclusive development; employment regulation; inclusive labor market.

References

1. Gaidar, O. (2016), “Labor and Employment - The Most Important Factors of Inclusive Social and Economic Development”, Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 4 (27), pp. 35-48.
2. Gritsenko, A. (2009), “Capitalization and Socialization of the Economy in a Retrospective and Perspective”, Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil'stva, vol. 15, p. 191-195
3. International Bank for Reconstruction and Development. World Bank (2009), “Report on growth. Strategies for Sustainable Growth and Inclusive Development”, available at: https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/4899601338997241035/Growth_Commission_Final_Report_Russian.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
4. Gricenko, A.A. (2008), Institucional'naja arhitektonika i dinamika jekonomicheskih preobrazovanij [Institutional Architecture and the Dynamics of Economic Transformations], Fort, Kharkiv, Ukraine.
5. Official website of the European Union External Action (2017), “G7 Summit in Italy, 26-27 May: Extract of the Leaders' Communiqué”, available at: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/27077/g7-summit-italy-26-27-may-extracts-leaders-communiqu%C3%A9_en (Accessed 10 Dec 2018).
6 Gaytsya, V.M. and Gritsenko, A.A. (2016), Rekonstruktyvnyj ekonomichnyj rozvytok: osnovni napriamy, efektyvnist' i sotsial'na spravedlyvist' [Reconstructive economic development: main directions, efficiency and social justice], The Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
7. Savelyev, Yu.B. (2017), Bahatovymirna suchasnist': sotsial'ne vkliuchennia v otsintsi suspil'noho rozvytku [Multidimensional Contemporaneity: Social Inclusion in the Assessment of Social Development], Publishing and Printing Center "Kyiv University", Kiev, Ukraine.
8. Khakimov, H.A. (2016), “Methodical approaches to the estimation of inclusive growth”, Science and world, vol. 5 (33), no. II, pp. 159-162, available at: http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
9. Zsolt, D. and Wolf, G. B. (2016), “An Anatomy of Inclusive Growth in Europe”, Bruegel, available at: http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
10 The official website Ministry of Foreign Affairs (2016), “G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit”, available at: http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html
11. Joyeeta, G. and Vegelin, C. (2016), “Sustainable development goals and inclusive development”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, vol. 16, no. 3, pp. 433-448, available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9323-z (Accessed 10 Dec 2018).
12. Landchovichina, E. Lundstrom, S. and Garrido, L. (2009), “What is Inclusive Growth?”, The World Bank, available at: http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/4689801218567884549/WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf (Accessed 10 Dec 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4818

Відомості про авторів

І. Й. Малий

доктор економічних наук,професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

I. Maliy

Doctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv


Л. М. Ємельяненко

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

L. Yemelianenko

Doctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv


К. В. Дзензелюк

магістрант кафедри національної економіки та публічного управлінняДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

К. Dzenzeliuk

Magistrate of the department of National Economics and Public AdministrationSHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

Як цитувати статтю

Малий І. Й., Ємельяненко Л. М., Дзензелюк К. В. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.13

Maliy, I., Yemelianenko, L. and Dzenzeliuk, К. (2018), “Implementation of the concept of inclusive development in practice of regulation of population employment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.