EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ КРИХКОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
Н. В. Федірко, Т. Ф. Куценко, Ю. Б. Мальковська, К. В. Дзензелюк, Я. С. Сіренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.100

УДК: 332.142.2: 332.146.2(477)

Н. В. Федірко, Т. Ф. Куценко, Ю. Б. Мальковська, К. В. Дзензелюк, Я. С. Сіренко

ОЦІНЮВАННЯ КРИХКОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Анотація

Кризовий стан України після революції гідності та військова агресія на Сході держави зумовлюють нестабільність економіки регіонів, що приймають на себе виклики вимушеної міграції населення. До демографічного тиску приєднуються таких викликів приєднується економічний спад, слабкість системи публічного управління, недовіра до органів влади та наростання випадків порушення прав людини. Саме таким проблемам присвячена стаття. Авторами здійснюється дослідження крихкості Української держави та її окремих регіонів, зумовленої чинниками збройного конфлікту. З цією метою обґрунтовано методологію обчислення індексу крихкості регіонів, проведено розрахунки його величини для десяти крихких областей України та побудовано рейтинг їх слабкості за період 2013-2017 роки. Аналітичні висновки авторів узгоджуються з практичними рекомендаціями щодо заходів вирішення конфлікту та забезпечення стійкості регіонів України у середньостроковій перспективі.

Ключові слова: крихка держава; крихкість економіки регіонів; збройний конфлікт; воєнно-політична криза; індекс крихкості держав.

Література

1. Fragile States Index [Electronic resource] // Fund for Peace. – 2018. – Mode of access: http://fundforpeace.org/fsi/
2. Внутрішньо переміщені особи [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики України: [сайт]. – Текст. дані. – 2018. - Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html. – Назва з екрану.
3. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Звіт за 2016 рік [Електронний ресурс]. К.: Веб-сайт Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. – 2017. – Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/Publichnyj-zvit_2016-2.pdf
4. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Звіт за 2017 рік [Електронний ресурс]. К.: Веб-сайт Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. – 2018. – Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Prezentatsiya-publichnyj-zvit-za-2017rik_sajt.pdf
5. Надання матеріальної допомоги переселенцям в Україні (за даними Міністерства соціальної політики України, отриманими на запит аналітичного порталу "Слово і Діло") [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу: https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/6/57603/57603-3_uk_origin.png.
6. Національне опитування громадської думки щодо демократичних та економічних реформ, судової реформи та щодо впровадження Закону України «Про очищення влади» [Електронний ресурс] // USAID. – 2015. – Режим доступу: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf
7. Прозорість 50 найбільших міст та 22 регіонів України [Електронний ресурс]. К.: Веб-сайт Проекту «Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів». – 2018. – Режим доступу: http://transparency.icps.com.ua/rankings/rRr,iRt,iRf01,iRf02,iRf03,iRf04,iRf05,iRf06,iRf07,iRf08,iRf09/0-2/2016/rRr,desc,1-50
8. Регіони України: Статистичний збірник за 2016 рік Частина I. [Електронний ресурс]. К.: Держстат України. – 2017. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Серединская К.С. Механизмы повышения экономической активности регионов Испании как возможность модернизации региональной политики России // Вестник МГИМО. – №3 (54). – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-povysheniya-ekonomicheskoy-aktivnosti-regionov-ispanii-kak-vozmozhnost-modernizatsii-regionalnoy-politiki-rossii
10. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2018. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Статистична інформація про звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2017 році [Електронний ресурс]. К.: Веб-сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини. – 2018. – Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics/
12. Україна втратила $100 млрд від агресії Росії – звіт Андерса Аслунда, Atlantic Council [Електронний ресурс] // К.: Сайт української служби «Голосу Америки». – 2018. - Режим доступу: https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-vtratyla-vid-ahresiji-rosiji/4308928.html
13. Україна. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на Східній Україні. Том 1. Зведений звіт ЄС, ООН та Групи Світового Банку. Березень, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf

N. V. Fedirko, T. F. Kutsenko, Y. B. Malkovska, K. V. Dzenzeliuk, Y. S. Sirenko

ASSESSING FRAGILITY OF UKRAINE'S REGIONS UNDER THE ARMED CONFLICT

Summary

Ukraine’s crisis after the dignity revolution as well as the military aggression in the East of the country predetermine the economic instability of the regions, which suffer from the challenges of forced population migration. Demographic pressure is accompanied by such challenges as the economic downturn, the weakness of the public administration systems, distrust to the authorities and human rights violation. But the most painful losses caused by the armed conflict in the East of Ukraine are the social deprivations, such as: reduction real incomes, growing poverty, rising unemployment and informal employment, lack of social budget, sharp increasing of forced internal and external migration, growth of utility fees. Such issues are investigated in the article. The authors study the fragility of the Ukrainian state and its regions, caused by factors of armed conflict. In order to assess the impact of the armed conflict in the East of Ukraine on the socio-economic development of some of its regions, the authors conducted a study on the adaptation of the methodology of the international fragility rating of the Fragile States Index countries and evaluated their sustainability based on the calculation of the integral index of fragility of Ukrainian regions. Its indicators are grouped into four categories: cohesion, economic, political, and social. The comparative analysis of the degree of fragility of the regions of Ukraine shows that the most critical positions are taken by Donetsk, Luhansk, Lviv and Zakarpattia regions. Transformation of socio-political and economic conditions affected their development most of all. Kyiv, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions, which have powerful economic positions and favorable prospects for development, were the most stable to the impact of the armed conflict in Ukraine. Taking into account the scale of the conflict, most international experts point out that the situation in Ukraine is unique and has no direct analogues in world practice; therefore, over these years of conflict, Ukraine developed its own problem-solving mechanism and can share its experience. However our country continues to seek new forms and tools of social and economic recovery of the affected regions and the socialization of internal migrants. To this end, the methodology for calculating the regional fragility index has been elaborated. The index has been calculated for ten fragile regions of Ukraine, the rating of their weakness for the period 2013-2017 has been constructed. Analytical findings of the authors are in line with practical recommendations on measures to resolve the conflict and ensure the stability of the regions of Ukraine in the medium term.

Keywords: fragile state; fragile of region`s economy; armored conflict; military-political crisis; fragile region index.

References

1. The official site of Fund for Peace (2018), “Fragile States Index”, available at: http://fundforpeace.org/fsi/ (Accessed 4 December 2018).
2. The official site of The Ministry of social policy if Ukraine (2018), “Internally displaced persons”, available at: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html (Accessed 10 December 2018).
3. The State Service of Ukraine for War Veterans and Anti-Terrorist Participants (2016), “Report for 2016”, available at: http://dsvv.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/Publichnyj-zvit_2016-2.pdf (Accessed 4 December 2018).
4. The State Service of Ukraine for War Veterans and Anti-Terrorist Participants (2017), “Report for 2017”, available at: http://dsvv.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Prezentatsiya-publichnyj-zvit-za-2017rik_sajt.pdf (Accessed 4 December 2018).
5. Analytical portal “Slovo i Dilo” (2018), “Providing of material assistance to migrants in Ukraine (according to the Ministry of Social Policy of Ukraine)”, available at: https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/6/57603/57603-3_uk_origin.png (Accessed 4 December 2018).
6. USAID (2015), “National opinion polls on democratic and economic reforms, judicial reform and implementation of the Law of Ukraine “On purification of power”, available at: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf (Accessed 24 November 2018).
7. The official site of the Project “ Transparency, financial health and competitiveness of municipalities” (2018), “Transparency of 50 largest cities and 22 regions of Ukraine”, available at: http://transparency.icps.com.ua/rankings/rRr,iRt,iRf01,iRf02,iRf03,iRf04,iRf05,iRf06,iRf07,iRf08,iRf09/0-2/2016/rRr,desc,1-50 (Accessed 15 December 2018).
8. State Statistics Service of Ukraine (2017), “Regions of Ukraine. Statistical Handbook 2016. Part I”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 1 June 2018).
9. Seredynskaia, K.S. (2017), “ Mechanisms for increasing the economic activity of the regions of Spain as an opportunity to modernize Russia's regional policy”, Vestnik MGIMO, [Online] vol.3 (54), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-povysheniya-ekonomicheskoy-aktivnosti-regionov-ispanii-kak-vozmozhnost-modernizatsii-regionalnoy-politiki-rossii (Accessed 4 December 2018).
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 December 2018).
11. The official site of Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights (2018), “Statistical information on the appeal to the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights in 2017”, available at: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics/ (Accessed 4 December 2018).
12. The official site of Ukrainian servise “Voiсe of America” (2018), “Ukraine lost $ 100 billion from Russia's aggression. Anders Aslund report, Atlantic Council”, available at: https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-vtratyla-vid-ahresiji-rosiji/4308928.html (Accessed 6 December 2018).
13. The official site of United Nations Ukraine (2015), “Ukraine. Assessment of the restoration and development of peace. Analysis of the impact of the crisis and needs in Eastern Ukraine. Volume 1. Summary report of the EU, UN and World Bank Group” available at: http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf (Accessed 1 December 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4304

Відомості про авторів

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

N. V. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

T. F. Kutsenko

Ph.D., Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Ю. Б. Мальковська

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Y. B. Malkovska

Master degree student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


К. В. Дзензелюк

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

K. V. Dzenzeliuk


Я. С. Сіренко

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Y. S. Sirenko

Master degree student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Федірко Н. В., Куценко Т. Ф., Мальковська Ю. Б., Дзензелюк К. В., Сіренко Я. С. Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6777 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.100

Fedirko, N. V., Kutsenko, T. F., Malkovska, Y. B., Dzenzeliuk, K. V. and Sirenko, Y. S. (2018), “Assessing fragility of Ukraine's regions under the armed conflict”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6777 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.