EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПАРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ
В. Г. Балан, В. О. Подчерняєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.102

УДК: 65.012.23

В. Г. Балан, В. О. Подчерняєва

КОМПАРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку освітніх ІТ-послуг. На основі розрахованих значень індексів Херфіндаля-Хіршмана й концентрації ринку, зважаючи на наявні тенденції зростання IT-індустрії та стабільне збільшення попиту на висококваліфікованих спеціалістів у сфері ІТ-технологій, зроблено висновок, що даний ринок є помірно концентрованим, висококонкурентним, динамічним і високоперспективним. Відповідно до моделі п’яти сил Портера, що визначають конкуренцію в галузі, найбільш значущими факторами на ринку освітніх ІТ-послуг є: загроза появи нових конкурентів та суперництво між наявними конкурентами. Для порівняльного оцінювання конкурентоспроможності підприємств у сфері освітніх IТ-послуг (ІТS – IT schools) запропоновано методичний підхід на основі застосування інструментів багатокритеріального оцінювання: методів SMART (або аналізу ієрархій AHP Т. Сааті) – для визначення вагових коефіцієнтів критеріїв оцінювання та методу COPRAS-G, який дає змогу враховувати нечіткість даних, представлених інтервальними значеннями. Для оцінювання конкурентоспроможності підприємств у сфері освітніх IТ-послуг було сформовано систему узагальнених критеріїв (загальна позиція підприємства, кадрове забезпечення навчального процесу, управлінська діяльність, маркетингова діяльність), кожний з яких шляхом декомпозиції було розбито на часткові критерії, які мають як монотонно зростаючу, так і монотонно спадну цільові функції. Матриця рішень з точними та інтервальними значеннями ІТS за визначеними критеріями побудована на основі статистичних даних та експертної інформації. За допомогою розрахункової схеми, реалізованої в електронних таблицях EXCEL, проведено дослідження чутливості інтегральних значень конкурентоспроможності та рейтингів ITS залежно від значень вагових коефіцієнтів критеріїв оцінювання та у випадку корекції меж зміни значень за певними критеріями. Дана методика може бути використана для конкурентного аналізу ринку освітніх IТ-послуг, визначення рейтингу, ідентифікації сильних та слабких сторін підприємств даної сфери з метою посилення їх конкурентоспроможності та привабливості для потенційних клієнтів.

Ключові слова: освітні IТ-послуги; конкурентоспроможність; багатокритеріальне оцінювання; рейтинг; метод COPRAS-G; метод SMART.

Література

1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. 256 с.
2. Балан В.Г. Методичне забезпечення оцінювання конку¬ренто¬спро¬мож¬ності підприємств / В.Г. Балан, Л.А.Анісімова // Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 25, 2011. С. 33–42.
3. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, О.С. Дуброва, А.В. Ва¬ку¬ленко. К.: КНЕУ, 2008. 520 с.
4. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: Монографія / Л.І. Піддубна. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. 368 с.
5. Уланчук В.С. Конкуренція та методи визначення конкурентоспроможності / В.С. Уланчук, Н.О. Лисенко // Зб. наукових праць Уманського державного аграрного університету. 2008. Випуск 70 (частина 2 – економіка). С. 22–26.
6. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. М.: «ГНОМ и Д», 2001. 304 с.
7. Hwang C.L. Multiple attributes decision making methods and applications / C.L. Hwang, K. Yoon // Springer: Berlin Heidelberg, 1981. 269 p.
8. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, 1980. 345 p.
9. Zavadskas E. Multi-Attribute Decision-Making Model by Applying Grey Numbers / E. Zavadskas, A. Kaklauskas, Z. Turskis, J. Tamosaitiene // Informatica, 2009, 20(2), 305–320.
10. Zhylinska O. Comparative analysis of the prospects of Ukrainian coal mines based by the COPRAS-G method / О. Zhylinska, V. Balan, T. Petrovska // Vilnius. Ekonomika. 2013, Vol. 92 (4), 2013. P. 100–113.
11. Zhylinska O. Methodological aspects of assessment of research universities competitiveness / O. Zhylinska, V. Balan, A. Avramchuk // Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 508 p.
12. Розвиток української ІТ-індустрії. Аналітичний звіт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1NqPqGFKpAayJuCR8emJPKTyZHmD0bPuF/view
13. DOU. Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2016/
14. IT Ukraine Association. Режим доступу: https://itukraine.org.ua/ukra%D1%97nska-%D1%96t-%D1%96ndustr%D1%96ya-druge-m%D1%96scze-v-eksport%D1%96-poslug-ta-10-mlrd.-griven-podatk%D1%96v.html

V. G. Balan, V. O. Podcherniaieva

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL IT-SERVICES

Summary

The article analyzes the current state of the domestic market of educational IT-services. Basing on the estimated values of the Herfindahl-Hirschman index and the market concentration index, taking into consideration the current trends in the information industry growth and the steady increase in demand for highly skilled IT professionals, it was concluded that this market is moderately concentrated, highly competitive, dynamic and high-potential. According to Porter’s five forces model, which determines competition in the industry, the most significant factors in the market of educational IT services are: the threat of new competitors and the rivalry between existing competitors. For a comparative assessment of the competitiveness of enterprises in the field of educational IT services (ІТS – IT schools) a methodological approach was proposed which is based on the use of multi-criteria evaluation tools: SMART methods (or analysis of the hierarchies of AHP T. Saati) to determine the weighting factors of the evaluation criteria and the COPRAS-G method, which allows to take into account the fuzziness of the data represented by the interval values. To assess the competitiveness of enterprises in the field of educational IT services a system of general criteria has been formed (general position of an enterprise, personnel support of the educational process, management activity, marketing activity) each of which by decomposition was divided into partial criteria having both monotonically increasing and monotonously decreasing target functions. The matrix of solutions with exact and interval values of ITS according to certain criteria was constructed on the basis of statistical data and expert information. Using the calculation scheme implemented in the EXCEL spreadsheets, a research of the integral values sensitivity of competitiveness and ITS ratings was conducted depending on the values of weighting coefficients evaluation criteria and in case of correction of values change limits according to certain criteria. This technique can be used for competitive analysis of the educational IT services market, rating, identification of the strengths and weaknesses of the enterprise in this area in order to enhance their competitiveness and attractiveness for potential customers.

Keywords: educational IT services; competitiveness; rating; multi-criteria assessment; COPRAS-G method; SMART method.

References

1. Azoev, G. L. аnd Chelenkov, A. P. (2000), Konkurentnye preimushhestva firmy [Competitive advantages of the company], OAO «Tipografija «NOVOSTI», Moscow, Russia.
2. Balan, V.G. аnd Anisimova, L.A. (2011), “Methodical provision of estimation of competitiveness of enterprises”, Teoretychni ta prykladni pytannja ekonomiky, vol. 25, pp. 33–42.
3. Klymenko, S.M. Omel’janenko, T.V. Barabas, D.O. Dubrova, O.S. and Vakulenko, A.V. (2008), Upravlinnja konkurentospromozhnist’u pidpryiemstv [Management of the competitiveness enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Piddubna, L.I. (2007), Konkurentospromozhnist’ ekonomichnyh system: teorija, mehanizm reguljuvannja ta upravlinnja: Monografija [Competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation and management: monograph], VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
5. Ulanchuk, V.S. and Lysenko, N.O. (2008), “Competition and methods of determining competitiveness”, Zb. naukovyh prac’ Umans’kogo derzhavnogo agrarnogo universytetu, Ekonomika, vol.70, no. 2, pp. 22–26.
6. Judanov, A. Ju. (2001), Konkurencija. Teorija i praktika [Competition. Theory and practice], Gnom i D, Moscow, Russia.
7. Hwang, C. and Yoon, K. (1981), Multiple attributes decision making methods and applications, Springer, Berlin Heidelberg, DE.
8. Saaty, T. (1980), The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, NY, USA.
9. Zavadskas, E. Kaklauskas, A. Turskis, Z. and Tamosaitiene, J. (2009), “Multi-attribute decision-making model by applying grey numbers”, Informatica, vol. 20(2), pр. 305–320.
10. Zhylinska, O. Balan, V. and Petrovska, T. (2013), “Comparative analysis of the prospects of Ukrainian coal mines based by the COPRAS-G method”, Vilnius, Ekonomika, vol. 92 (4), pp. 100–113.
11. Zhylinska, O. Balan, V. and Avramchuk, A. (2018) “Methodological aspects of assessment of research universities competitiveness”, Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph], Nemoros s.r.o., Prague, Czech Republic.
12. IT Ukraine Association (2018), “Development Ukrainian IT industry. Analytical report”, available at: https://drive.google.com/file/d/1NqPqGFKpAayJuCR8emJPKTyZHmD0bPuF/view (Accessed 10 Dec 2018).
13. DOU (2017), “The market of IT education: courses and training centers prepared more than 35 thousand students in 2016”, available at: https://dou.ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2016/ (Accessed 10 Dec 2018).
14. IT Ukraine Association (2018), “In 2018 IT industry will replenish the budget of Ukraine by 10 billion hryvnia”, available at: https://itukraine.org.ua/ukra%D1%97nska-%D1%96t-%D1%96ndustr%D1%96ya-druge-m%D1%96scze-v-eksport%D1%96-poslug-ta-10-mlrd.-griven-podatk%D1%96v.html (Accessed 10 Dec 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 401

Відомості про авторів

В. Г. Балан

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. G. Balan

candidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv


В. О. Подчерняєва

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. O. Podcherniaieva

student, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Балан В. Г., Подчерняєва В. О. Компаративне оцінювання конкурентоспроможності підприємств у сфері освітніх it-послуг. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6779 (дата звернення: 25.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.102

Balan, V. G. and Podcherniaieva, V. O. (2018), “Comparative assessment of the competitiveness of enterprises in the field of educational it-services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6779 (Accessed 25 Jun 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.