EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
І. В. Причепа, І. Л. Соломонюк, Т. В. Лесько

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.104

УДК: 005.32 (075)

І. В. Причепа, І. Л. Соломонюк, Т. В. Лесько

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Анотація

У статті розкрито сутність тайм-менеджменту та обґрунтовано важливість застосування його інструментів для успішного менеджера за сучасних умов. Розглянуто причини та наслідки прокрастинації, запропоновано напрямки щодо її подолання. Обґрунтовано необхідність для менеджера аналізу свого часу з виокремленням непродуктивних втрат і зведенням їх до мінімуму. Розроблено алгоритм прийняття рішення про черговість виконання робіт, який дозволяє менеджеру підвищити ефективність використання часу та попередити його непродуктивні втрати. Розглянуто етапи планування та раціонального використання часу менеджера. Наведено механізми, які необхідно враховувати при формуванні індивідуальної технології управління часом.
Охарактеризовано існуючі методи тайм-менеджменту та проаналізовано особливості їх практичного застосування. Виявлено проблеми, які заважають менеджеру ефективно використовувати власний час, та запропоновано основні напрямки їх вирішення.

Ключові слова: тайм-менеджмент; методи тайм-менеджменту; планування часу; ефективне використання часу; непродуктивні втрати часу; прокрастинація.

Література

1. Архангельский Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент : энциклопедия решений / Г. А. Архангельский. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 160 с.
2. Зайверт Л. Ваше время — в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. / Л. Зайверт. – Москва : Интерэксперт : Инфра-М, 1995. – 267с.
3. Друкер Питер. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ./ Питер Друкер – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с.
4. John K. Clemens Time Mastery: How Temporal Intelligence Will Make You a Stronger, More Effective Leader / John K. Clemens, Scott Dalrymple. - AMACOM, 2005 – 210 p.
5. Mel Robbins «The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage» / Mel Robbins. - Savio Republic, 2017 – 241 p.
6. Brian Tracy No Excuses! The Power of Self-Discipline / Brian Tracy. - Vanguard Press, 2011 – 304 p.
7. Калініченко Л. Л. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві / Калініченко Л.Л., Гаврилова А.О. // «Молодий вчений». –2017. – № 4.4 (44.4). – С. 60–63.
8. Іваницька С. Б. Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні [Електронний ресурс] / С.Б. Іваницька, Т.О. Галайда, Р.М. Толочій // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 288–292. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-21-2018.
9. Журавльова Х. К. підвищення ефективності використання робочого часу керівника за допомогою тайм-менеджменту / Журавльова Х. К. // Управління розвитком. – 2013.– № 20. – С. 96–98.
10. Євдокимов В.О. Основи планування тайм-менеджменту державного службовця [Електронний ресурс] / В.О. Євдокимов, Ю.В. Конотопцева // Теорія та практика державного управління. – 2016. – Вип. 2. – С. 171–177. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_2_31.
11. Євтушенко Г. І. Аналіз стану управління робочим часом та шляхи підвищення ефективності застосування «Тайм-менеджменту» в організації / Г. І. Євтушенко, В. М. Дерев’янко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України . – 2014. – №1. – С. 88–96.
12. Крукевич Н. М. проблеми становлення поняття тайм-менеджмент / Крукевич Н. М. // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2014. – Вип. 17. –- С. 119–122.
13. Лазоренко Т. В. Правила успішного використання тайм-менеджменту / Т. В. Лазоренко, Ю. О. Дідченко // «Молодий вчений». – 2017. – № 1(41). – С. 632–635.
14. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
15. Янцаловський О. Психологічні особливості тайм-менеджменту студентів [Електронний ресурс] // О. Янцаловський, О. Леус // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2017. – Вип. 4. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_4_19.
16. Прищак М. Д. Психологія управління в організації : навч. посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.
17. Любченко Н. В. Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності керівника навчального закладу / Любченко Н.В. // Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Management and administration. –2016. – № 1(30). – С. 82 – 97.
18. Here's The Real Reason Mark Zuckerberg Wears The Same T-Shirt Every Day [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-same-t-shirt-2014-11?r=US&IR=T.

I. Prychepa, I. Solomoniuk, T. Lesko

TIME-MANAGEMENT AS A POWERFUL TOOL OF A SUCCESSFUL MANAGER'S EFFECTIVE TIME IN CURRENT CIRCUMSTANCES

Summary

The article describes the insight of time-management and proves the importance of the usage of its tools for a successful manager in current circumstances. Time management is characterized not only as the correct distribution of own time, but also the management of factors that affect it (working atmosphere, relationships with colleagues, rest organization, way of life, etc.).
Procrustination is considered as a phenomenon of postponement of the terms of the case execution, despite the fact that it will cause negative consequences. The causes and consequences of procrastination are identified and proposed direction for overcoming it are proposed. The article proves the necessity of analyzing manager's time, distinguishing unproductive losses and their minimization. The authors created an algorithm of making decisions about tasks sequence, which helps a manager to increase his time management effectiveness and to prevent its unproductive losses.
The authors review stages of planning and rational use of manager's time: the formation of goals, direct planning, the adoption of necessary decisions for the execution of future cases, the execution of scheduled cases, monitoring and summing up. The authors review biological clock, intellectual engineering, psychological clock, behavioral style as the schemes, that must be taken in mind for creating individual technology of time management.
The article describes existing methods of time-management (the Pareto principle, the Eisenhower method, the rule "6P", Getting Things Done, the ALPEN method, the "Tomato", the Personal Efficiency ProgramThe Productivity Pyramid by Frankli, "Swiss cheese" method, the "100 blocks" technique) and analyzes specific of their practical usage. The problems, that prevent a manager from effective time usage, are discovered and main ways to solve them are offered.
The authors determin that in practice it is necessary to apply different methods of time management in their correlation, and choose independently those methods that allow to take into account individual characteristics and which are most effective for a particular person and for collective.

Keywords: time-management; methods of time-management; time planning; effective time usage; unproductive losses; procrastination.

References

1. Arkhangel'skiy, G. A. (2008), Korporativnyy taym-menedzhment: Entsiklopediya resheniy [Corporate Time Management: An Encyclopedia of Solutions], Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia.
2. Seiwert, L. (1995), Your time is in your hands: (Tips for managers, how to effectively use working time, Interexpert, Infra-M, Moscow, Russia.
3. Drucker, P, F. (2007), Management Challenges for the 21st Century, Publishing House “Wiliams”, Moscow, Russia.
4. Clemens, J. K. and Dalrymple, S. (2005), Time Mastery: How Temporal Intelligence Will Make You a Stronger, More Effective Leader, AMACOM, NY, USA.
5. Robbins, M. (2017), The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage, Savio Republic, USA.
6. Tracy, B. (2011), No Excuses! The Power of Self-Discipline, Vanguard Press NY, USA.
7. Kalinichenko, L.L (2017), “Features of implementation of time management at enterprise”, Molodyj vchenyj, vol. 4.4 (44.4), pp. 60–63.
8. Ivanytska, S.B. Galayda, Т.О. and Tolochiy, R.M. (2018), “Implementation of the european methods of time management in ukraine”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, [Online], vol. 21, available at: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 10 Dec 2018).
9. Zhuravlova, Kh. K. (2013), “Increasing the effectiveness of using the manager's working time with time management”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 20, pp. 96–98.
10. Yevdokymov, V. O. and Konotoptseva, Iu. V. (2016), “Basics of planning time management of public servant”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, [Online], vol . 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_2_31 (Accessed 10 Dec 2018).
11. Evtushenko, G.I. and Derevyanko, V.N. (2014), “Analysis of the state management working time and ways of improving the efficiency of use “time management” in the organization”, Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 88–96.
12. Krukevych, N. (2014), “Problems of time management formation”, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vol. 17, pp. 119–122.
13. Lazorenko, T.V. Didchenko, Y.O. and Mikhailova, E.D. (2017), “Successful application of time management”, Molodyj vchenyj, vol. 1(41), pp. 632–635.
14. Skіbіcka, L.І. (2010), Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Manager labor organization], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
15. Yantsalovskyi, O. and Leus, O. (2017), “Psychological characteristics of the time management of students”, Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_4_19 (Accessed 10 Dec 2018).
16. Pryschak, N. D. and Lesko, A. Y. (2016), Psykholohiia upravlinnia v orhanizatsii [Psychology of management in the organization], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
17. Liubchenko, N. V. (2016), “Time management technologies in the administrative activity of the head of education institution”, Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Management and administration, vol. 1(30), pp. 82–97.
18. Kim, E. (2014), “Here's The Real Reason Mark Zuckerberg Wears The Same T-Shirt Every Day”, available at: https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-same-t-shirt-2014-11?r=US&IR=T (Accessed 10 Dec 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 9988

Відомості про авторів

І. В. Причепа

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Prychepa

Ph. D (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia


І. Л. Соломонюк

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Solomoniuk

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia


Т. В. Лесько

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

T. Lesko

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Причепа І. В., Соломонюк І. Л., Лесько Т. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6781 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.104

Prychepa, I., Solomoniuk, I. and Lesko, T. (2018), “Time-management as a powerful tool of a successful manager's effective time in current circumstances”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6781 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.