EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
О. С. Рубцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.105

УДК: 657 (075.8)

О. С. Рубцова

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглядаються особливості бухгалтерського обліку витрат на маркетинг будівельних підприємств, методи обліку даного виду витрат у бухгалтерському та податковому обліку, а також специфіка їхнього обліку відповідно до норм чинного законодавства України. В XXI столітті перед людством постають задачі надати споживачам послуги з максимальною долею якості та найпередовіших споживчих властивостей. Оскільки продукція будівельних підприємств зараз представлена на ринку великим розмаїттям, то перед будівельними підприємствами стоїть задача виживання серед жорстокої конкуренції, а це неможливо здійснити не враховуючи очікування і вимоги потенційних споживачів.
Для реалізації процесу взаємодії між споживачем і виробником потрібно налагодження певного виду співробітництва за допомогою впровадження в діяльність підприємств маркетингової моделі [7], яка здатна функціонувати в сучасних умовах впровадження цифрових технологій у всіх сферах життя та діяльності людства.
На сьогоднішній день лише невелика частка будівельних організацій впроваджують в свою діяльність відділи маркетингу або користуються послугами спеціалістів з маркетингу на умовах аутсорсингу, але швидкі зміни в інформаційному просторі функціонування кожного елементу економічної системи в світі, вимагають від виробників звернути увагу на таку специфічну галузь науки, як маркетинг. Продукція будівельних підприємств на теперішній час перенасичує ринок, тому для досягнення запланованих обсягів реалізації необхідно оптимізувати процес будівництва і збуту продукції до оптимальних умов функціонування. Саме для реалізації даної мети будівельному підприємству необхідно визначити шляхи пошуку потенційних споживачів та взаємодії з ними за допомогою найсучасніших інформаційних технологій, втілених в маркетингову модель впроваджену власне на підприємстві.

Ключові слова: витрати на збут; витрати на маркетинг; нематеріальні активи; бази даних; «реальність операцій».

Література

1. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2011. − №№13-17. − ст.112 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV // ВВР України. – 1999. – № 40.
3. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт затверджені Наказом Мінрегіонбуду 31.12.2010 N 573[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10
4. Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] . – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення 01.12.2018) - http://sfs.gov.ua/
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232 "Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2010-%D0%BF
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від31.05.2012 р. №658)
7. О.С. Рубцова. Передумови використання інтернет-технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України. ДКП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва». Науково-технічний збірник «Будівельне виробництво».
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 загальні вимоги до фінансової звітності ” від 31. 03. 1999 № 87.
9. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

O. Rubtsova

FEATURES OF COST ACCOUNTING FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article deals with the peculiarities of accounting of expenses for marketing of construction enterprises, methods of accounting for this type of expenses in the accounting and tax accounting, as well as the specifics of their accounting in accordance with the norms of the current legislation of Ukraine. In the XXI century, humanity faces the challenge of providing consumers with the highest quality of service and cutting-edge consumer experience. Since the products of construction companies are now represented in a large variety of markets, the construction companies face the challenge of survival among fierce competition, which can not be done without considering the expectations and demands of potential customers.
To implement the interaction process between the consumer and the producer, it is necessary to establish a certain type of cooperation by introducing into the activity of the enterprises the marketing model [7], which is capable of functioning in the modern conditions of the introduction of digital technologies in all spheres of life and human activity.
To date, only a small proportion of construction companies have implemented marketing departments or use outsourcing marketing specialists, but rapid changes in the information space of each element of the economic system in the world require manufacturers to focus on such a specific branch of science as marketing. The products of construction companies are currently overvaling the market, therefore, in order to achieve the planned volume of sales, it is necessary to optimize the process of construction and sales of products to optimal operating conditions. It is for the construction company to realize this goal. It is necessary to determine the ways of searching for potential customers and interaction with them with the help of the most modern information technologies implemented in the marketing model implemented at the enterprise.

Keywords: marketing costs; marketing costs; intangible assets; databases; "reality of operations".

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "The Tax Code of Ukraine", VVR Ukrainy, vol. 13-17, art.112 available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", VVR Ukrainy, vol. 40.
3. Ministry of Regional Development (2010), Order of the Ministry of Regional Development "Methodical recommendations on the formation of the cost of construction and installation work", available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10
4. The State Fiscal Service of Ukraine, available at: www.nbuv.gov.ua http://sfs.gov.ua/ (Accessed 01 Dec 2018)
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for the Conduct of Control Authorities of Counter-Inspections", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2010-%D0%BF
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order of the Ministry of Finance of Ukraine "Instruction on the application of the plan of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", Approved by order of the Ministry of Finance of Ukraine of November 30, 1999, No. 291
7. Rubtsova, O.S."Prerequisites for using Internet technologies in building a marketing model at Ukrainian construction companies", Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Budivelne vyrobnytstvo».
8. Regulation (Standard) of Accounting 1 General Requirements for Financial Statements "dated 31/03/1999 No. 87.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine " The Civil Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 40-44, Art. 356.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3989

Відомості про авторів

О. С. Рубцова

к. е. н., доцент кафедри економіки будівництваКиївський Національний Університет Будівництва і Архітектури

O. Rubtsova

Ph.D. Associate Professor, Departament of Construction Economics,Kyiv National University of Construction and Architecture

Як цитувати статтю

Рубцова О. С. Особливості обліку витрат на маркетинг підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6782 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.105

Rubtsova, O. (2018), “Features of cost accounting for the construction industry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6782 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.