EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
С. П. Зоря, В. Д. Чумак, Т. Г. Мисник

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.106

УДК: 368.339.13(477)

С. П. Зоря, В. Д. Чумак, Т. Г. Мисник

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність та значення страхового ринку як ключової ланки забезпечення сталого розвитку національної економіки, поліпшення інвестиційного клімату в державі. На основі узагальнення наукових підходів до трактування дефініції страхового ринку, визначено, що страховий ринок є формою економічних відносин, об’єктом яких є купівля продаж страхового захисту, реалізація якого забезпечується на основі механізму перерозподілу фінансових ресурсів страховиків та страхувальників. Проаналізовано стан та особливості функціонування страхового ринку України, зокрема, досліджено динаміку абсолютних та відносних показників, серед яких: загальна кількість компаній (у тому числі «life» та «non-life»); обсяг акумульованих страхових платежів; вартість страхових виплат у результаті настання страхового випадку; обсяг вихідного перестрахування; рівень валових та чистих виплат; частку валових премій у відношенні до ВВП; частка вихідного перестрахування у співвідношенні до валових страхових премій; вартість страхових резервів, активів та сплаченого статутного капіталу страховика. Визначено основні фактори, що вплинули та чисельність страхових компаній на ринку фінансово посередництва. Визначено місце страхування в економіці України та рівень розвитку страхової культури. Наведено найбільш поширені види страхових послуг з позиції попиту страхувальників. Досліджено склад та структуру валових страхових премій, визначено основні тенденції їх зміни. Визначено структуру валових страхових виплат. Досліджено особливості здійснення вихідного перестрахування з метою мінімізації ризикового навантаження страховиків та формування підґрунтя для забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності. Проведено оцінку структури активів дозволених для представлення коштів страхових резервів, розміщення коштів технічних резервів та резервів зі страхування життя. Визначено основні проблеми та перспективні напрями розвитку страхового ринку України в контексті підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності галузі страхування та підйому економіки в цілому.

Ключові слова: страховий ринок; страхова компанія; страхова премія; страхове відшкодування; перестрахування; ефективність; страхова культура.

Література

1. Безугла В. О. Страхування : навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 582 с.
2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. (поточна редакція від 07 березня 2018 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
3. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 р. (поточна редакція від 27 вересня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
4. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy. html.
5. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д. е. н., проф. О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 316 с.
6. Соціально-економічний розвиток України за січень-квітень 2018 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_04_2018.pdf.
7. Страхування : [підруч.] / [В. Д. Базилевич, К. С.Базилевич, Р. В. Пікус та ін.] ; заред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.
8. Страхування : [навч. посіб.] / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; за ред. Т. А. Говорушко. – К. : Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 с.

S. P. Zorya, V. D. Chumak, T. G. Mysnyk

FEATURES OF THE INSURANCE MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

Summary

The article explores the essence and importance of the insurance market as a key part in ensuring the sustainable development of the national economy, improving the investment climate in the country. On the basis of generalization of scientific approaches to the interpretation of the definition of the insurance market, it is determined that the insurance market is a form of economic relations, the object of which is the purchase of the sale of insurance protection, the realization of which is ensured on the basis of the mechanism of redistribution of financial resources of insurers and policyholders. The state and features of functioning of the insurance market of Ukraine are analyzed in particular, the dynamics of absolute and relative indicators, including: the total number of companies (including "life" and "non-life") is investigated; amount of accumulated insurance payments; the cost of insurance payments as a result of an insured event; amount of initial reinsurance; the level of gross and net payments; the share of gross premiums in relation to GDP; share of initial reinsurance in relation to gross insurance premiums; the value of insurance reserves, assets and paid-in share capital of the insurer. The main factors influenced by the number of insurance companies in the market of financial intermediation were determined. The place of insurance in the Ukrainian economy and the level of insurance culture development are determined. The most widespread kinds of insurance services from the position of demand of insurers are given. The composition and structure of gross insurance premiums were investigated, the main tendencies of their changes were determined. The structure of gross insurance payments is determined. The peculiarities of the implementation of initial reinsurance are investigated in order to minimize the risk of insurers and to form the basis for ensuring financial stability and solvency. An estimation of the structure of assets allowed for the presentation of insurance reserves, placement of technical reserves and life insurance reserves was made. The basic problems and perspective directions of development of the insurance market of Ukraine in the context of increasing the efficiency of functioning and competitiveness of the insurance industry and recovery of the economy as a whole are determined.

Keywords: insurance market; insurance company; insurance premium; insurance indemnity; reinsurance; efficiency; insurance culture.

References

1. Bezuhla, V. O. Postil, I. I. and Shapoval, L. P. (2008), Strakhuvannia [Insurance], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 582.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the Protection of Economic Competition", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Insurance", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
4. "Information on the state and development of the insurance market of Ukraine according to the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets", available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy. html.
5. Kozmenko, O. V. Kozmenko, S. M. and Vasylieva, T. A. (2012), Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy [New vectors of development of the insurance market of Ukraine], Universytetska knyha, Sumy, P. 316.
6. State Statistics Service of Ukraine (2018), Socio-economic development of Ukraine for January-April 2018, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_04_2018.pdf.
7. Bazylevych, V. D. Bazylevych, K. S. Pikus, R. V. and others (2008), Strakhuvannia [Insurance], Znannia, Kyiv, Ukraine, P.1019.
8. Hovorushko, T. A. and Stetsiuk, V. M. (2014), Strakhuvannia [Insurance], «Mahnoliia 2006», Lviv, Ukraine, P. 328.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4676

Відомості про авторів

С. П. Зоря

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

S. P. Zorya

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


В. Д. Чумак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

V. D. Chumak

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Т. Г. Мисник

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

T. G. Mysnyk

PhD, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Зоря С. П., Чумак В. Д., Мисник Т. Г. Особливості функціонування страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6783 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.106

Zorya, S. P., Chumak, V. D. and Mysnyk, T. G. (2018), “Features of the insurance market functioning in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6783 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.