EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Григор’єва, А. М. Грибова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.107

УДК: 330.331.1

О. В. Григор’єва, А. М. Грибова

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Оцінювання персоналу – це процес визначення ефективності діяльності співробітників у реалізації завдань організації з метою послідовного накопичення інформації, необхідної для прийняття подальших управлінських рішень. Застосування оцінки персоналу підприємствами відкриває для них багато можливостей, таких як: зростає продуктивність праці персоналу; поліпшується загальна керованість організації; зростає мотивація й лояльність серед працівників; виявляються очікування працівників щодо організації; визначається потреба в розвитку та навчанні, підвищується відповідальність працівників за виконання програм професійного й особистісного розвитку тощо. Проте вкрай важливо для кожного підприємства досліджувати результати своєї діяльності, аналізувати їх та чинники, які на них мають вплив. Адже на основі цих даних можна визначати стратегії фінансової та виробничої політики. Основними результатами діяльності підприємства виступають показники обсягу реалізованої продукції, виручки від реалізації продукції; собівартості продукції; чистого прибутку; рентабельності.
Застосування ефективної ситеми оцінювання персоналу та визначення її впливу на результати діяльності підприємства проілюстровано на прикладі діяльності підприємства харчової промисловості Полтавської області щляхом доповнення до існуючої системи оцінювання персоналу за методом «360 градусів» методикою оцінки KPI та економіко-математичним моделюванням для визначення впливу вдосконаленої системи оцінювання персоналу на величину виручки від реалізації продукції підприємства. Дослідження показало, що впроваджена система оцінювання персоналу позитивно вплине на основні результативні показники діяльності підприємства, зокрема доход, згідно результатів економіко математичного моделювання, зросте на 18%.

Ключові слова: персонал; оцінювання персоналу; системи оцінювання персоналу; методика KPI; результати діяльності підприємства.

Література

1. Хруцкий, В.Е. Оценка персонала. Теория и практика применения системы сбалансированных показателей / В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 224 с.
2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.
3. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 432 с.
4. Калінін А.М. Сучасні методи оцінки банківського персоналу / А.М. Калінін // Економічні науки, 2014. – №25. Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/25/10.pdf
5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.
6. Миронова Ю.Ю. Економічна сутність собівартості продукції та шляхи її зниження / Ю.Ю. Миронова // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава: ПолтНТУ. – 2009. – № 3 (22). – C. 160–165.
7. Салиджанов И. Сокращение издержек как важнейшее условие стабилизации и снижения цен / И. Салиджанов // Финансы. – 2009. – № 6. –- С.16-18.
8. Филинков А. Размеры предприятий и себестоимость продукции / А.Филинков // Экономика Украины. – 2003. – № 9. – С. 42–46.
9. Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.
10. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва : навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; за ред. Й.М. Петровича. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, КОО, 2001. – 405 с.
11. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. / А.М. Колот – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
12. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов – М.: Эксмо, 2010. – 103 с.

O. V. Hryhorieva, A. M. Hrybova

APPLICATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF ASSESSMENT OF PERSONNEL AND DETERMINATION OF ITS IMPACT ON THE RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

Staff assessment is the process of determining the effectiveness of employees in the implementation of the tasks of the organization with a view to the consistent accumulation of information necessary for further management decisions. Applying staff assessment to enterprises opens up many opportunities for them, such as: increasing staff productivity; improving the overall manageability of the organization; increasing motivation and loyalty among employees; the expectations of employees about organization are revealed; the need for development and training is determined, the responsibility of employees for implementing programs of professional and personal development, etc., is increased. However, it is extremely important for each enterprise to investigate the results of their activities, analyze them and the factors that influence them. After all, on the basis of these data it is possible to define strategies of financial and industrial policy. The main results of the company's performance are indicators of sales volume, sales revenue; cost of production; net profit; profitability.
The application of an effective system for assessing staff and determining its impact on the results of the company's activity is illustrated by the example of the food industry enterprise in the Poltava region. Currently, the company uses the "360 degree" method to assess the location of the company's employees, but the analysis revealed the shortcomings of this method: the assessment does not cover all categories of personnel, there are no clear quantitative indicators, insufficient periodicity of staff assessment. Therefore, it was suggested to supplement the existing methodology for assessing staff by the KPI assessment methodology, which eliminates these shortcomings. The KPI matrices of the department manager of the wholesale sales department and the manager of the procurement department were developed as an example of the application of this methodology at the enterprise, the criteria for assessing the feedback between the direct manager and his employee were determined, and the response scale of the enterprise management to the personnel assessment results was developed.
Based on the application of economical-mathematical modeling, the application of an improved system of staff assessment to the amount of proceeds from sales of enterprise products has been determined. The research showed that the implemented system of personnel assessment will positively affect the main performance indicators of the enterprise, in particular income, according to the results of econometric mathematical modeling, will increase by 18%.

Keywords: personnel; staff assessment; personnel assessment systems; KPI methodology; enterprise performance results.

References

1. Khrutsky V.E. and Tolmachyov R.A. (2009), Ocenka personala. Teorija i praktika primenenija sistemy sbalansirovannyh pokazatelej, Finansy i statistika, Moscow, Russia
2. Balabanova L.V. and Sardak O.V. (2006), Upravlinnia personalom, Profesional, Kyiv, Ukraine
3. Zavinovs'ka H. T. (2003), Ekonomika pratsi, KNEU, Kyiv, Ukraine
4. Kalinin A.M. (2014), «Suchasni metody otsinky bankivs'koho personalu», Ekonomichni nauky, vol 25, available at: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/25/10.pdf (Accessed 2014)
5. Bojchyk I.M. (2016), Ekonomika pidpryiemstva, Kondor -Vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine
6. Myronova Y.Y. (2009) «Ekonomichna sutnist' sobivartosti produktsii ta shliakhy ii znyzhennia», Ekonomika i rehion, vol 3 (22), pp. 160-165
7. Salidzhanov I. (2009) «Sokrashhenie izderzhek kak vazhnejshee uslovie stabilizacii i snizhenija cen», Finansy. vol 6, pp. 16-18
8. Filinkov A. (2003) «Razmery predprijatij i sebestoimost' produkcii», Jekonomika Ukrainy, vol 9, pp. 42-46
9. Tishhenko A.N. and Kizim N.A. and Dogadajlo Ja.V. (2005), Jekonomicheskaja rezul'tativnost' dejatel'nosti predprijatij, INZhJeK, Kharkiv, Ukraine
10. Petrovych, J.M., Budischeva I.O., Ustinova I.H. (2001), Ekonomika vyrobnychoho pidpryiemnytstva, Znannia, Kiev, Ukraine
11. Kolot A.M. (2002), Motyvatsiia personalu, KNEU, Kiev, Ukraine
12. Klochkov A.K. (2010), KPI i motivacija personala, Jeksmo, Moscow, Russia

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4532

Відомості про авторів

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

O. V. Hryhorieva


А. М. Грибова

магістр, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

A. M. Hrybova

Як цитувати статтю

Григор’єва О. В., Грибова А. М. Застосування ефективної системи оцінювання персоналу та визначення її впливу на результати діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6784 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.107

Hryhorieva, O. V. and Hrybova, A. M. (2018), “Application of an effective system of assessment of personnel and determination of its impact on the results of the activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6784 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.